PDA

View Full Version : Garİplİkler Ülkesİ TÜrkİyeradyolog
08-10-2007, 21:51
EFENİM MERHABALAR :):)

bu tür bir başlık herhalde gerekirdi diye düşünüyoırum


değerli forum katılımcıları ben ce bu başlıkta düzeyli bir tartışma yapacaklardır ( tabii arzum budur :yes::yes:)


Türkiye gariplikler ülkesi... Tabii her konuda gariplik çok da, biz burada sadece siyasi ve ekonomik garipliklerden söz edeceðiz...


Siyasi garipliklerde, listede bir numarayý Milliyetçi Harekat Partisi' ne veriyorum... MHP seçimlere girerken en milliyetçi, en bayrakçý, en Türk' çü, en Atatürk' çü parti olarak girdi... Þehirlerde kendisine hayatýnda oy vermemiþ kitlelerden sýrf bu özellikleri nedeni ile oy topladý... Ama seçim sonrasý Ak Parti' nin en büyük destekçisi, hatta kankasý oldu.... Askerlerin en sevgili partisi olmasýna karþýn, askerlerin karþý çýktýðý Abdullah Gül' ü cumhurbaþkaný seçtirmek için canla baþla uðraþtý... Bugünlerde, sýrf AKP' ye ve Gül' e zarar gelmesin diye, referandumdaki "11. cumhurbaþkaný seçilir" maddesini deðiþtirmeyi acilen teklif ediyor... Bu özelliklerinden dolayý MHP' ye "bir numara" olma özelliðini veriyorum...Listede iki numarayý ise, " Menkul kiymetler Borsasý' na" veriyorum... Kýsaca "hisse senedi borsasý" olarak bilinen bu yer, Türkiye' de amacýna tamamen ters düþen, borsa fikrinin özüne ters düþen, topladýðý paralar ile þirketlerin büyümesi için yatýrým yapýldýðý "duyulmamýþ", sadece belli uyanýklarýn "kuþlarý soymak için" kullandýðý bu tezgah, listede iki numarayý fazlasýyla hakediyor... Borsa simsarlarlarý nýn bile "bu bir keriz silkeleme operasyonudur" diye damgaladýðý bu tezgah, Türkiye' de goygoycular tarafýndan "borsa yükseldi, ekonomi iyi gidiyor" diye iktidarý pompalamak ve yaðlamak gibi ikinci bir fonksiyona da sahip olduðu için, borsaya "batýda harika çalýþan bir sistemin, Türkiye' de nasýl yozlaþtýrýlabileceð inin" en güzel örneði olarak, "yozlaþtýrma örneði" birinciliðini de vermek istiyorum...Listede üçüncü sýrayý, Ak Parti' nin baþýný çektiði, Türkiye' de dini deðerlerimize önem verme olgusuna vermek istiyorum... Bir yandan "dini deðerlerimizin yükseltildiði" hissi verilirken, diðer yandan da, bir sünni ile bir alevinin yanyana gelmesinin veya evlenmesinin en büyük yanlýþ olduðunun öne çýkarýldýðý, Nakþibendiler hanýmlarýn kapanmasý ile uðraþýrken Fethullah hocacýlarýn hanýmlara böyle bir baskýyý gereksiz gördüðü, dergah hocalarýnýn halka müslümanlýðýn basit ve sade güzel bir yaþam tarzý olduðunu anlatýrken öte taraftan ekonomik büyüme ve finansal güçlenmeye aþýrý önem verdikleri, dini yazarlarýmýzýn sade müslümanlýðýn vecibelerinden bahsederken türban için Paris modasýný, kýyafet için ünlü modaevlerinin pahalý kreasyonlarýný , marka esans ve cilt bakým ürünlerini tavsiye ettikleri bir ortamý listede üçüncülüðü hakeden etkenler olarak görüyorum... Özellikle lüks bir Mercedes araba, Versace kýyafetler ve ithal mobilya ile döþenmiþ gösteriþli bir malikhanesi olmayanlarýn "deðer bulamadýðý" bu yeni Suudi tipi Türk islam türünde, halkýmýzýn birkaç gýda torbasý ve kömür çuvalý ile "saf islam olgusuna kavuþturulduðuna inandýrýlmasý" baþlý baþýna bir gariplik örneði oluyor....Listede dördüncü sýrayý ise, hem aþýrý müslüman tutuculuðundan korkan, hem de maddi çýkar ve koltuk sevdasýna, evde Ak Parti' yi ve dini gruplarý eleþtirirken, sokakta ise onlara yað çekmek ve menfaat kapmak için yarýþan, entel / solcu / ikinci cumhuriyetçi / demokrasi aþýðý / ab-d yanlýsý / kürtçü / batý hayraný tipler oluþturuyor.. .. Bunlar gazeteci, üniversite profesörü, bakanlýk müþteþarý, yüksek yönetici, devlet erkaný sýfatlarýyla, kendi aralarýnda Ak Parti ve yandaþlarý hakkýnda mangalda kül býrakmazken, dýþarýda iktidar nimetlerinden yararlanmak için Ak Partililerin bankalarýna, iþ yerlerine, belediye kurumlarýna bir sinek gibi pencereden girmeye çalýþýp reçelden þeker deriden kan çekmeye çalýþýyorlar.... Menfaat ve çýkar uðruna kendini bu kadar aþaðýlatan, výzýldayan bir sineðe dönüþen bu kesimler, kesinlikle dördüncü sýrayý hak ediyorlar...Beþinci sýrayý süpriz bir gruba vermek istiyorum... Karadenizlilere. ... Seçim öncesi en çok aðlayan, fýndýk ve çay baþ fiyatlarýndan en çok þikayet eden, Türkiye' nin en milliyetçi kesimi, hergün þehitlerimiz için duygulanan Karadenizliler, en son seçimlerde silme oylarýný Ak Parti' ye verdikleri için bu gariplikler listesine girmeyi hak ediyorlar... . Türkiye' nin en vatansever gruplarýndan biri Karadenizliler, pkk ve kürt sorunu hakkýnda kýlýný kýpýrdatmayan, ordusuna kuzey Irak' a girip hain yuvalarýný temizlemesi için izin vermeyen bir siyasi partiye, oylarýný silme bahþettikleri için kendilerini bu listeye alýyoruz....Altýncý sýrayý, Türkiye' de hiçbir yeni büyük yatýrým yapýlmadýðý, yeni üretim üssü, hammadde iþleme tesisi kurulmadýðý halde, ihracatý 100 milyar dolara çýkaran hükümetimize vermek istiyoruz... Yatýrým yapmadan, büyük yeni sanayii tesisleri kurmadan, ihracat rakamlarýný birkaç kere katlamayý baþaran bu "sihirbaz yöneticilerimiz" bu gariplikler listesine girmeyi hak ediyorlar... . Tek bir þirketinin yýllýk 100 milyarlýk cirosunu, 3 ayrý þirket kurup üretimini birbirine sattýrarak, yýllýk holding cirosunu 300 milyar liraya çýkaran en cin iþadamlarýnýn bile hayal edemeyeceði bir sistemle, Türkiye ihracat rakamlarýný katlayan yöneticilerimize ayrýca "yaratýcýlýk baþarý madalyasý" da vermek istiyoruz... . Sadece, bir bilen çýkýp, birgün, yeni olarak neyi fazladan ürettikte yurt dýþýna sattýk, bana bir açýklarsa çok sevineceðim.. ..Yedinci sýraya, son 5 senede çuvalla para kazanan, tüsiad listesinin ilk 25 listesinde her sene sýralamaya giren, her zaman gururumuz olan, muhteþem patronlarý örnek göstermek istiyorum... Kendileri, ab-d Türkiye þubesi, dünya laik düzeni toplantýlarýnýn en üst düzey katýlýmcýsý, batý deðerlerinin dünya uygulamalarýndaki tartýþmasýz üyesi olarak, Türkiye' de "Light Ýslam Cumhuriyeti" kurmak için yola çýkmýþ bir iktidar ile nasýl bu kadar "kanka" olabilme baþarýsýný gösteriyorlar, gariplikler listesinde bile açýklayamýyoruz. ... Fikir ve hayat görüþleri birbirine tamamen tezat bu iki karþýlýklý kesimin, bu kadar birbirleri ile iyi geçinmesi, tamamen gariplikler ülkesi Türkiye' nin bir baþka tezahürü olarak algýlayabiliriz. ..Sekizinci sýraya, herkesin sebeplenmek ve yaðmalamak istediði CHP' yi koymak istiyorum... Adamlar Türkiye' yi Türk bayraklarý ile donattýlar, halka "unutturulmuþ " vatan sevgisi, bayrak sevgisi, Türk' lük sevgisi hissini yeniden yaþattýlar.... Ama kimseyi memnun edemediler.. . Elinde Türk bayraðý meydanlarda Türk' lük sevgisi ile coþanlar, onlara oyunu vermedi.... Vatansever duygularý kabaranlar, marþlar ile sokaklara dökülenler, onlara oy vermedi... Atatürk' ün deðerlerinin vazgeçilmezlið ini gösterdiler, yine kimse onlara oy vermedi.... Birde üstüne üstlük, seçim sonrasý medyasý, aðasý babasý, turuncu devrimcisi, partinin genel merkezine saldýrýp iþgal etmeye kalktýlar.... Cumhuriyet deðerlerini bu kadar öne çýkarýpta, tek baþýna vatansever duygularý bu kadar harekete geçiripte, "milliyetçi" bir halktan bu kadar karþýlýksýz bir cevap alan bu siyasi partinin durumunu da, gariplikler listemizde sekizinci sýraya koyuyoruz...Dokuzuncu sýraya, Türk halkýnýn garip davranýþlarýný almak istiyoruz... . Devletin fabrikalarýný, hazine arazilerini düþmana, þeytana satarsýn, týnmazlar... Ama adamýn haksýz "yeþil kartýný" iptal edersin, hazinenin arazisindeki iþgal arsasýna tapu vermezsin, dünyayý baþýna geçirirler... Batýlýlarýn giyim tarzýna, yaþam tarzýna gýcýk olurlar, ama en büyük hayalleri "Avrupa' ya kapaðý atmaktýr".... Demokrasinin getirdiði kanunlara saygý, kurallara uyma þartlarýna gýcýk olurlar, ama gider "demokrasi gelecek, türban gelecek" diye ab-d' nin kakaladýðý en ters kanunlara evet derler... Araba kullanýrken Almanya' da bir beyefendi olurlar, ama Türkiye' ye dönünce canavar kesilirler.. . "Karþýlýklý konuþurken" en beyefendi insandýrlar, en güzel müslümandýrlar, en paylaþýmcý kiþiliklerdirler. ... Ama arkaný döndün mü, en acýmasýz, en bireysel, en çýkarcý, küçük menfaatler için ruhunu deðiþ tokuþ eden bir portreye dönüþürler... "Medya tezgahý ve ab-d þartlandýrmasý" ile Türk halkýna yeni aþýlanan bu "Bukalemun Kiþilik" özelliklerinden dolayý, Türk halkýný, gariplikler sýralamasýnda dokuzuncu sýraya alýyoruz...Onuncu sýrayý boþ býrakýyoruz... .. Nedeni "onuncu sýraya layýk", Türkiye' de daha yüzlerce binlerce "gariplik" olmasýdýr... Aklýnýza gelen her bir garipliði listenin onuncu sýrasýna ekleyebilirsiz. ..Özetle, Türkiye Türkiye olalý böyle garip bir duruma düþmedi....

madenci
08-10-2007, 22:01
EFENİM MERHABALAR :):)

bu tür bir başlık herhalde gerekirdi diye düşünüyoırum


değerli forum katılımcıları ben ce bu başlıkta düzeyli bir tartışma yapacaklardır ( tabii arzum budur :yes::yes:)


Türkiye gariplikler ülkesi... Tabii her konuda gariplik çok da, biz burada sadece siyasi ve ekonomik garipliklerden söz edeceðiz...


Siyasi garipliklerde, listede bir numarayý Milliyetçi Harekat Partisi' ne veriyorum... MHP seçimlere girerken en milliyetçi, en bayrakçý, en Türk' çü, en Atatürk' çü parti olarak girdi... Þehirlerde kendisine hayatýnda oy vermemiþ kitlelerden sýrf bu özellikleri nedeni ile oy topladý... Ama seçim sonrasý Ak Parti' nin en büyük destekçisi, hatta kankasý oldu.... Askerlerin en sevgili partisi olmasýna karþýn, askerlerin karþý çýktýðý Abdullah Gül' ü cumhurbaþkaný seçtirmek için canla baþla uðraþtý... Bugünlerde, sýrf AKP' ye ve Gül' e zarar gelmesin diye, referandumdaki "11. cumhurbaþkaný seçilir" maddesini deðiþtirmeyi acilen teklif ediyor... Bu özelliklerinden dolayý MHP' ye "bir numara" olma özelliðini veriyorum...Listede iki numarayý ise, " Menkul kiymetler Borsasý' na" veriyorum... Kýsaca "hisse senedi borsasý" olarak bilinen bu yer, Türkiye' de amacýna tamamen ters düþen, borsa fikrinin özüne ters düþen, topladýðý paralar ile þirketlerin büyümesi için yatýrým yapýldýðý "duyulmamýþ", sadece belli uyanýklarýn "kuþlarý soymak için" kullandýðý bu tezgah, listede iki numarayý fazlasýyla hakediyor... Borsa simsarlarlarý nýn bile "bu bir keriz silkeleme operasyonudur" diye damgaladýðý bu tezgah, Türkiye' de goygoycular tarafýndan "borsa yükseldi, ekonomi iyi gidiyor" diye iktidarý pompalamak ve yaðlamak gibi ikinci bir fonksiyona da sahip olduðu için, borsaya "batýda harika çalýþan bir sistemin, Türkiye' de nasýl yozlaþtýrýlabileceð inin" en güzel örneði olarak, "yozlaþtýrma örneði" birinciliðini de vermek istiyorum...Listede üçüncü sýrayý, Ak Parti' nin baþýný çektiði, Türkiye' de dini deðerlerimize önem verme olgusuna vermek istiyorum... Bir yandan "dini deðerlerimizin yükseltildiði" hissi verilirken, diðer yandan da, bir sünni ile bir alevinin yanyana gelmesinin veya evlenmesinin en büyük yanlýþ olduðunun öne çýkarýldýðý, Nakþibendiler hanýmlarýn kapanmasý ile uðraþýrken Fethullah hocacýlarýn hanýmlara böyle bir baskýyý gereksiz gördüðü, dergah hocalarýnýn halka müslümanlýðýn basit ve sade güzel bir yaþam tarzý olduðunu anlatýrken öte taraftan ekonomik büyüme ve finansal güçlenmeye aþýrý önem verdikleri, dini yazarlarýmýzýn sade müslümanlýðýn vecibelerinden bahsederken türban için Paris modasýný, kýyafet için ünlü modaevlerinin pahalý kreasyonlarýný , marka esans ve cilt bakým ürünlerini tavsiye ettikleri bir ortamý listede üçüncülüðü hakeden etkenler olarak görüyorum... Özellikle lüks bir Mercedes araba, Versace kýyafetler ve ithal mobilya ile döþenmiþ gösteriþli bir malikhanesi olmayanlarýn "deðer bulamadýðý" bu yeni Suudi tipi Türk islam türünde, halkýmýzýn birkaç gýda torbasý ve kömür çuvalý ile "saf islam olgusuna kavuþturulduðuna inandýrýlmasý" baþlý baþýna bir gariplik örneði oluyor....Listede dördüncü sýrayý ise, hem aþýrý müslüman tutuculuðundan korkan, hem de maddi çýkar ve koltuk sevdasýna, evde Ak Parti' yi ve dini gruplarý eleþtirirken, sokakta ise onlara yað çekmek ve menfaat kapmak için yarýþan, entel / solcu / ikinci cumhuriyetçi / demokrasi aþýðý / ab-d yanlýsý / kürtçü / batý hayraný tipler oluþturuyor.. .. Bunlar gazeteci, üniversite profesörü, bakanlýk müþteþarý, yüksek yönetici, devlet erkaný sýfatlarýyla, kendi aralarýnda Ak Parti ve yandaþlarý hakkýnda mangalda kül býrakmazken, dýþarýda iktidar nimetlerinden yararlanmak için Ak Partililerin bankalarýna, iþ yerlerine, belediye kurumlarýna bir sinek gibi pencereden girmeye çalýþýp reçelden þeker deriden kan çekmeye çalýþýyorlar.... Menfaat ve çýkar uðruna kendini bu kadar aþaðýlatan, výzýldayan bir sineðe dönüþen bu kesimler, kesinlikle dördüncü sýrayý hak ediyorlar...Beþinci sýrayý süpriz bir gruba vermek istiyorum... Karadenizlilere. ... Seçim öncesi en çok aðlayan, fýndýk ve çay baþ fiyatlarýndan en çok þikayet eden, Türkiye' nin en milliyetçi kesimi, hergün þehitlerimiz için duygulanan Karadenizliler, en son seçimlerde silme oylarýný Ak Parti' ye verdikleri için bu gariplikler listesine girmeyi hak ediyorlar... . Türkiye' nin en vatansever gruplarýndan biri Karadenizliler, pkk ve kürt sorunu hakkýnda kýlýný kýpýrdatmayan, ordusuna kuzey Irak' a girip hain yuvalarýný temizlemesi için izin vermeyen bir siyasi partiye, oylarýný silme bahþettikleri için kendilerini bu listeye alýyoruz....Altýncý sýrayý, Türkiye' de hiçbir yeni büyük yatýrým yapýlmadýðý, yeni üretim üssü, hammadde iþleme tesisi kurulmadýðý halde, ihracatý 100 milyar dolara çýkaran hükümetimize vermek istiyoruz... Yatýrým yapmadan, büyük yeni sanayii tesisleri kurmadan, ihracat rakamlarýný birkaç kere katlamayý baþaran bu "sihirbaz yöneticilerimiz" bu gariplikler listesine girmeyi hak ediyorlar... . Tek bir þirketinin yýllýk 100 milyarlýk cirosunu, 3 ayrý þirket kurup üretimini birbirine sattýrarak, yýllýk holding cirosunu 300 milyar liraya çýkaran en cin iþadamlarýnýn bile hayal edemeyeceði bir sistemle, Türkiye ihracat rakamlarýný katlayan yöneticilerimize ayrýca "yaratýcýlýk baþarý madalyasý" da vermek istiyoruz... . Sadece, bir bilen çýkýp, birgün, yeni olarak neyi fazladan ürettikte yurt dýþýna sattýk, bana bir açýklarsa çok sevineceðim.. ..Yedinci sýraya, son 5 senede çuvalla para kazanan, tüsiad listesinin ilk 25 listesinde her sene sýralamaya giren, her zaman gururumuz olan, muhteþem patronlarý örnek göstermek istiyorum... Kendileri, ab-d Türkiye þubesi, dünya laik düzeni toplantýlarýnýn en üst düzey katýlýmcýsý, batý deðerlerinin dünya uygulamalarýndaki tartýþmasýz üyesi olarak, Türkiye' de "Light Ýslam Cumhuriyeti" kurmak için yola çýkmýþ bir iktidar ile nasýl bu kadar "kanka" olabilme baþarýsýný gösteriyorlar, gariplikler listesinde bile açýklayamýyoruz. ... Fikir ve hayat görüþleri birbirine tamamen tezat bu iki karþýlýklý kesimin, bu kadar birbirleri ile iyi geçinmesi, tamamen gariplikler ülkesi Türkiye' nin bir baþka tezahürü olarak algýlayabiliriz. ..Sekizinci sýraya, herkesin sebeplenmek ve yaðmalamak istediði CHP' yi koymak istiyorum... Adamlar Türkiye' yi Türk bayraklarý ile donattýlar, halka "unutturulmuþ " vatan sevgisi, bayrak sevgisi, Türk' lük sevgisi hissini yeniden yaþattýlar.... Ama kimseyi memnun edemediler.. . Elinde Türk bayraðý meydanlarda Türk' lük sevgisi ile coþanlar, onlara oyunu vermedi.... Vatansever duygularý kabaranlar, marþlar ile sokaklara dökülenler, onlara oy vermedi... Atatürk' ün deðerlerinin vazgeçilmezlið ini gösterdiler, yine kimse onlara oy vermedi.... Birde üstüne üstlük, seçim sonrasý medyasý, aðasý babasý, turuncu devrimcisi, partinin genel merkezine saldýrýp iþgal etmeye kalktýlar.... Cumhuriyet deðerlerini bu kadar öne çýkarýpta, tek baþýna vatansever duygularý bu kadar harekete geçiripte, "milliyetçi" bir halktan bu kadar karþýlýksýz bir cevap alan bu siyasi partinin durumunu da, gariplikler listemizde sekizinci sýraya koyuyoruz...Dokuzuncu sýraya, Türk halkýnýn garip davranýþlarýný almak istiyoruz... . Devletin fabrikalarýný, hazine arazilerini düþmana, þeytana satarsýn, týnmazlar... Ama adamýn haksýz "yeþil kartýný" iptal edersin, hazinenin arazisindeki iþgal arsasýna tapu vermezsin, dünyayý baþýna geçirirler... Batýlýlarýn giyim tarzýna, yaþam tarzýna gýcýk olurlar, ama en büyük hayalleri "Avrupa' ya kapaðý atmaktýr".... Demokrasinin getirdiði kanunlara saygý, kurallara uyma þartlarýna gýcýk olurlar, ama gider "demokrasi gelecek, türban gelecek" diye ab-d' nin kakaladýðý en ters kanunlara evet derler... Araba kullanýrken Almanya' da bir beyefendi olurlar, ama Türkiye' ye dönünce canavar kesilirler.. . "Karþýlýklý konuþurken" en beyefendi insandýrlar, en güzel müslümandýrlar, en paylaþýmcý kiþiliklerdirler. ... Ama arkaný döndün mü, en acýmasýz, en bireysel, en çýkarcý, küçük menfaatler için ruhunu deðiþ tokuþ eden bir portreye dönüþürler... "Medya tezgahý ve ab-d þartlandýrmasý" ile Türk halkýna yeni aþýlanan bu "Bukalemun Kiþilik" özelliklerinden dolayý, Türk halkýný, gariplikler sýralamasýnda dokuzuncu sýraya alýyoruz...Onuncu sýrayý boþ býrakýyoruz... .. Nedeni "onuncu sýraya layýk", Türkiye' de daha yüzlerce binlerce "gariplik" olmasýdýr... Aklýnýza gelen her bir garipliði listenin onuncu sýrasýna ekleyebilirsiz. ..Özetle, Türkiye Türkiye olalý böyle garip bir duruma düþmedi....

yazınız okunmuyo...yoksa başka bir dil midur da...:D

ÇAKAL
08-10-2007, 22:08
yazınız okunmuyo...yoksa başka bir dil midur da...:Dradyolog&yacute dili imiş.:):)
Hayırlı olsun topik.

Işılay
08-10-2007, 22:16
Ne yazdığını okuyabilsek, belki anlayabilirdik:notr:

REST
08-10-2007, 22:16
:):)
Gerçekten gstrfddgudhj bısdtdvd topikbsdghnj jdıkdbcujnx..
Sedsgdbbcjkklöf. dnjdutdfcdc nccklöcökıolöd...mdkdhdyh..
Vgtshdnud nmdjdumlomd. gergdbsd.
Rjdfhydtfddh ndkduygdfkdo ksoytdbdhd ndghdtyebdubn.
Bhyjkmdfılfmkıf nhdftredd mmndhdyuııokk.
Gariplikler Ülkesi Türkiye
Hayırlı olsun...
Selamlar.

yeter
08-10-2007, 22:26
işte tercümesi.. :)

EFENİM MERHABALAR

bu tür bir başlık herhalde gerekirdi diye düşünüyoırum


değerli forum katılımcıları ben ce bu başlıkta düzeyli bir tartışma yapacaklardır ( tabii arzum budur )


Türkiye gariplikler ülkesi... Tabii her konuda gariplik çok da, biz burada sadece siyasi ve ekonomik garipliklerden söz edeceğiz...


Siyasi garipliklerde, listede bir numarayı Milliyetçi Harekat Partisi' ne veriyorum... MHP seçimlere girerken en milliyetçi, en bayrakçı, en Türk' çü, en Atatürk' çü parti olarak girdi... şehirlerde kendisine hayatında oy vermemiş kitlelerden sırf bu özellikleri nedeni ile oy topladı... Ama seçim sonrası Ak Parti' nin en büyük destekçisi, hatta kankası oldu.... Askerlerin en sevgili partisi olmasına karşın, askerlerin karşı çıktığı Abdullah Gül' ü cumhurbaşkanı seçtirmek için canla başla uğraştı... Bugünlerde, sırf AKP' ye ve Gül' e zarar gelmesin diye, referandumdaki "11. cumhurbaşkanı seçilir" maddesini değiştirmeyi acilen teklif ediyor... Bu özelliklerinden dolayı MHP' ye "bir numara" olma özelliğini veriyorum...Listede iki numarayı ise, " Menkul kiymetler Borsası' na" veriyorum... Kısaca "hisse senedi borsası" olarak bilinen bu yer, Türkiye' de amacına tamamen ters düşen, borsa fikrinin özüne ters düşen, topladığı paralar ile şirketlerin büyümesi için yatırım yapıldığı "duyulmamış", sadece belli uyanıkların "kuşları soymak için" kullandığı bu tezgah, listede iki numarayı fazlasıyla hakediyor... Borsa simsarlarları nın bile "bu bir keriz silkeleme operasyonudur" diye damgaladığı bu tezgah, Türkiye' de goygoycular tarafından "borsa yükseldi, ekonomi iyi gidiyor" diye iktidarı pompalamak ve yağlamak gibi ikinci bir fonksiyona da sahip olduğu için, borsaya "batıda harika çalışan bir sistemin, Türkiye' de nasıl yozlaştırılabileceğ inin" en güzel örneği olarak, "yozlaştırma örneği" birinciliğini de vermek istiyorum...Listede üçüncü sırayı, Ak Parti' nin başını çektiği, Türkiye' de dini değerlerimize önem verme olgusuna vermek istiyorum... Bir yandan "dini değerlerimizin yükseltildiği" hissi verilirken, diğer yandan da, bir sünni ile bir alevinin yanyana gelmesinin veya evlenmesinin en büyük yanlış olduğunun öne çıkarıldığı, Nakşibendiler hanımların kapanması ile uğraşırken Fethullah hocacıların hanımlara böyle bir baskıyı gereksiz gördüğü, dergah hocalarının halka müslümanlığın basit ve sade güzel bir yaşam tarzı olduğunu anlatırken öte taraftan ekonomik büyüme ve finansal güçlenmeye aşırı önem verdikleri, dini yazarlarımızın sade müslümanlığın vecibelerinden bahsederken türban için Paris modasını, kıyafet için ünlü modaevlerinin pahalı kreasyonlarını , marka esans ve cilt bakım ürünlerini tavsiye ettikleri bir ortamı listede üçüncülüğü hakeden etkenler olarak görüyorum... Özellikle lüks bir Mercedes araba, Versace kıyafetler ve ithal mobilya ile döşenmiş gösterişli bir malikhanesi olmayanların "değer bulamadığı" bu yeni Suudi tipi Türk islam türünde, halkımızın birkaç gıda torbası ve kömür çuvalı ile "saf islam olgusuna kavuşturulduğuna inandırılması" başlı başına bir gariplik örneği oluyor....Listede dördüncü sırayı ise, hem aşırı müslüman tutuculuğundan korkan, hem de maddi çıkar ve koltuk sevdasına, evde Ak Parti' yi ve dini grupları eleştirirken, sokakta ise onlara yağ çekmek ve menfaat kapmak için yarışan, entel / solcu / ikinci cumhuriyetçi / demokrasi aşığı / ab-d yanlısı / kürtçü / batı hayranı tipler oluşturuyor.. .. Bunlar gazeteci, üniversite profesörü, bakanlık müşteşarı, yüksek yönetici, devlet erkanı sıfatlarıyla, kendi aralarında Ak Parti ve yandaşları hakkında mangalda kül bırakmazken, dışarıda iktidar nimetlerinden yararlanmak için Ak Partililerin bankalarına, iş yerlerine, belediye kurumlarına bir sinek gibi pencereden girmeye çalışıp reçelden şeker deriden kan çekmeye çalışıyorlar.... Menfaat ve çıkar uğruna kendini bu kadar aşağılatan, vızıldayan bir sineğe dönüşen bu kesimler, kesinlikle dördüncü sırayı hak ediyorlar...Beşinci sırayı süpriz bir gruba vermek istiyorum... Karadenizlilere. ... Seçim öncesi en çok ağlayan, fındık ve çay baş fiyatlarından en çok şikayet eden, Türkiye' nin en milliyetçi kesimi, hergün şehitlerimiz için duygulanan Karadenizliler, en son seçimlerde silme oylarını Ak Parti' ye verdikleri için bu gariplikler listesine girmeyi hak ediyorlar... . Türkiye' nin en vatansever gruplarından biri Karadenizliler, pkk ve kürt sorunu hakkında kılını kıpırdatmayan, ordusuna kuzey Irak' a girip hain yuvalarını temizlemesi için izin vermeyen bir siyasi partiye, oylarını silme bahşettikleri için kendilerini bu listeye alıyoruz....Altıncı sırayı, Türkiye' de hiçbir yeni büyük yatırım yapılmadığı, yeni üretim üssü, hammadde işleme tesisi kurulmadığı halde, ihracatı 100 milyar dolara çıkaran hükümetimize vermek istiyoruz... Yatırım yapmadan, büyük yeni sanayii tesisleri kurmadan, ihracat rakamlarını birkaç kere katlamayı başaran bu "sihirbaz yöneticilerimiz" bu gariplikler listesine girmeyi hak ediyorlar... . Tek bir şirketinin yıllık 100 milyarlık cirosunu, 3 ayrı şirket kurup üretimini birbirine sattırarak, yıllık holding cirosunu 300 milyar liraya çıkaran en cin işadamlarının bile hayal edemeyeceği bir sistemle, Türkiye ihracat rakamlarını katlayan yöneticilerimize ayrıca "yaratıcılık başarı madalyası" da vermek istiyoruz... . Sadece, bir bilen çıkıp, birgün, yeni olarak neyi fazladan ürettikte yurt dışına sattık, bana bir açıklarsa çok sevineceğim.. ..Yedinci sıraya, son 5 senede çuvalla para kazanan, tüsiad listesinin ilk 25 listesinde her sene sıralamaya giren, her zaman gururumuz olan, muhteşem patronları örnek göstermek istiyorum... Kendileri, ab-d Türkiye şubesi, dünya laik düzeni toplantılarının en üst düzey katılımcısı, batı değerlerinin dünya uygulamalarındaki tartışmasız üyesi olarak, Türkiye' de "Light ıslam Cumhuriyeti" kurmak için yola çıkmış bir iktidar ile nasıl bu kadar "kanka" olabilme başarısını gösteriyorlar, gariplikler listesinde bile açıklayamıyoruz. ... Fikir ve hayat görüşleri birbirine tamamen tezat bu iki karşılıklı kesimin, bu kadar birbirleri ile iyi geçinmesi, tamamen gariplikler ülkesi Türkiye' nin bir başka tezahürü olarak algılayabiliriz. ..Sekizinci sıraya, herkesin sebeplenmek ve yağmalamak istediği CHP' yi koymak istiyorum... Adamlar Türkiye' yi Türk bayrakları ile donattılar, halka "unutturulmuş " vatan sevgisi, bayrak sevgisi, Türk' lük sevgisi hissini yeniden yaşattılar.... Ama kimseyi memnun edemediler.. . Elinde Türk bayrağı meydanlarda Türk' lük sevgisi ile coşanlar, onlara oyunu vermedi.... Vatansever duyguları kabaranlar, marşlar ile sokaklara dökülenler, onlara oy vermedi... Atatürk' ün değerlerinin vazgeçilmezliğ ini gösterdiler, yine kimse onlara oy vermedi.... Birde üstüne üstlük, seçim sonrası medyası, ağası babası, turuncu devrimcisi, partinin genel merkezine saldırıp işgal etmeye kalktılar.... Cumhuriyet değerlerini bu kadar öne çıkarıpta, tek başına vatansever duyguları bu kadar harekete geçiripte, "milliyetçi" bir halktan bu kadar karşılıksız bir cevap alan bu siyasi partinin durumunu da, gariplikler listemizde sekizinci sıraya koyuyoruz...Dokuzuncu sıraya, Türk halkının garip davranışlarını almak istiyoruz... . Devletin fabrikalarını, hazine arazilerini düşmana, şeytana satarsın, tınmazlar... Ama adamın haksız "yeşil kartını" iptal edersin, hazinenin arazisindeki işgal arsasına tapu vermezsin, dünyayı başına geçirirler... Batılıların giyim tarzına, yaşam tarzına gıcık olurlar, ama en büyük hayalleri "Avrupa' ya kapağı atmaktır".... Demokrasinin getirdiği kanunlara saygı, kurallara uyma şartlarına gıcık olurlar, ama gider "demokrasi gelecek, türban gelecek" diye ab-d' nin kakaladığı en ters kanunlara evet derler... Araba kullanırken Almanya' da bir beyefendi olurlar, ama Türkiye' ye dönünce canavar kesilirler.. . "Karşılıklı konuşurken" en beyefendi insandırlar, en güzel müslümandırlar, en paylaşımcı kişiliklerdirler. ... Ama arkanı döndün mü, en acımasız, en bireysel, en çıkarcı, küçük menfaatler için ruhunu değiş tokuş eden bir portreye dönüşürler... "Medya tezgahı ve ab-d şartlandırması" ile Türk halkına yeni aşılanan bu "Bukalemun Kişilik" özelliklerinden dolayı, Türk halkını, gariplikler sıralamasında dokuzuncu sıraya alıyoruz...Onuncu sırayı boş bırakıyoruz... .. Nedeni "onuncu sıraya layık", Türkiye' de daha yüzlerce binlerce "gariplik" olmasıdır... Aklınıza gelen her bir garipliği listenin onuncu sırasına ekleyebilirsiz. ..Özetle, Türkiye Türkiye olalı böyle garip bir duruma düşmedi....

doruca
09-10-2007, 00:22
Siyaset yasak mı değil mi?Ben bunu sorayım ilkin ?:)