PDA

View Full Version : FFKRL-Finans Fin Kiralama



Pages : 1 [2] 3 4 5

taci0647
05-09-2012, 22:26
peki çağrıya katılmasak ne olur. borsadan çıktığında.bizim hisseler buharlaşır mı yoksa ortaklık devam eder mi.yani temettü bedelsiz vs. hakları devam etmez mi. bence bu yunan bizi ayak bağı olarak görmek istemez. süpürür kalancıkları.maliyeti nedir ki % 1 in

Kantaroncu
05-09-2012, 23:01
peki çağrıya katılmasak ne olur. borsadan çıktığında.bizim hisseler buharlaşır mı yoksa ortaklık devam eder mi.yani temettü bedelsiz vs. hakları devam etmez mi. bence bu yunan bizi ayak bağı olarak görmek istemez. süpürür kalancıkları.maliyeti nedir ki % 1 in

Borsadan çıkmak için de ayrıca çağrı gerekir. İster katıl,ister katılma % 5 şartı sağlandığı için borsadan çıkar... Çağrıya vermeyenler için fikir değiştirmesi halinde hisselerini satabilmeleri için, bir kaç ay daha karşılık ayrılır. O süre sonunda da vermeyenler, borsa kurul kaydından çıkarılmış şirketin hissedarı olarak ortaklıpğa devam etmiş olur..

taci0647
06-09-2012, 11:37
yazım 4000 adet. alan hayrını görsün.

taci0647
07-09-2012, 11:21
yine yazdım 40000 adet

taci0647
10-09-2012, 16:57
yine yazdım 40.000 adet hadi son kalanlar bunlar.süpür gitsin greek kardeşler

taci0647
10-09-2012, 16:58
bak nasılda çizdi 5 kademede 5 lotumu.hadi kalanları da çiziver de kapatayım şunu

taci0647
11-09-2012, 11:23
hadi artık tereddüte gerek yok son kalanları da alıver de gişimize bakalım.yine yazdım 40000.bu kez tavandan değil.kademeli.süpürüver artık

biumut
19-09-2012, 10:59
Niye alsın ki tavandan.k.. Çağrı olsa bile bugünkü fiyatlardan daha yüksek olmaz... Zaten dışarıda bir şey kalmamış. Veren verir, vermeyenin keyfi bilir. Borsadan çıkıyoruz derler, o kadar...


Borsadan çıkış fiyatı nasıl hesaplanıyor acaba ?

accx
28-09-2012, 18:02
Hisse Kodu FFKRL
Özellik Kodu E
Yeni Liste B
Önceki Liste A

JoNaThAn
28-09-2012, 18:07
Konuyla ilgilenen arkadaşlar için bir şey sormak istiyorum. Şirket borsadan çıkmaya karar vermişse, hisselerinin %95'ini toplamış olması lazım değil mi?

Peki diyelim ki %20'si halka açık. Şirketin amacı borsadan çıkmak ama bunu açıklamamış. Yatırımcı bunu bilmiyor. Patron veya ona bağlı kişiler hisseleri çaktırmadan topluyor.. Yatırımcı hala habersiz. Ve pat diye açıklama yapıyor, borsadan çıkmaya karar verdik diye. Buna benzer bir şey daha önce oldu mu? Yoksa patron veya ona bağlı kişiler bu amaç için hisseleri toplamaya başlamışlarsa, muhakkak haber vermek zorundalar mı? Vermek zorunda olduklarını biliyorum ama daha önce buna benzer bir şey yapan var mı merak ediyorum.

biumut
28-09-2012, 21:13
((patron veya ona bağlı kişiler bu amaç için hisseleri toplamaya başlamışlarsa, muhakkak haber vermek zorundalar mı?))

sanmıyorum....
Böyle bir zorunluluğun uygulanması da zor zaten.
Toplama varsa, önce bu toplamayı hallederler, sonra yasal prosedüre girişirler.

bir de yüksekten toplarlasa çağrı fiyatı da yüksek olur,
son günlerin ortalaması çağrı fiyatı olabilir

accx
28-09-2012, 21:26
Aşağıda yazıda detaylı ve gerekli bilgiler var. Şimdilik kotadan çıkma diye bir şey yok.
kolay gelsin..

PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN
KENDİ İSTEKLERİ İLE BORSA KOTUNDAN ÇIKMA İŞLEMLERİNDE
UYACAKLARI İLKE VE ESASLAR
1. Payları Borsada işlem gören şirketlerin kendi istekleri ile Borsa kotundan çıkma
işlemlerine ilişkin ilke ve esaslar, yatırım ortaklıkları dışındaki ortaklıklar tarafından
uygulanacaktır. Hisse senetleri kot dışı pazarlarda ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nda
işlem gören şirketlerin Borsa pazarlarından sürekli çıkmak için yapacakları başvuruların
değerlendirilmesinde de bu ilke ve esaslar uygulanacaktır. (Söz konusu ilke ve esasları
uygulayabilecek ortaklıklar bundan sonra “Borsa Şirketleri” olarak anılacaktır)
2. Borsa kotundan çıkma taleplerinde başvuru mercii İMKB’dir. Bununla birlikte, Borsa
kotundan çıkmak amacıyla diğer ortakların paylarının satın alınmasına yönelik olarak,
Kurulumuzun Seri: IV, No: 44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına
İlişkin Esaslar Tebliği’nde belirtilen isteğe bağlı çağrı esasları çerçevesinde çağrıda
bulunmak amacıyla, Kurul’a da eşzamanlı olarak çağrı başvurusunda bulunulması
zorunludur.
3. Borsa Şirketlerinin paylarının kottan çıkarılması amacıyla İMKB’ye başvuruda
bulunulabilmesinin önkoşulu, çağrı yoluyla ya da herhangi bir başka yöntemle halka
açık anonim ortaklığın sermayesinin ve/veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak
%95 veya daha fazlasına tek başına ya da birlikte hareket ettiği kişilerle birlikte sahip
olunmasıdır. Sahip olunan sermayenin ve oy haklarının oranı hesaplanırken, sahip
olunan hisselerin nominal değerinin ve/veya oy haklarının, Borsa Şirketinin toplam
sermayesinin nominal değerine ve/veya toplam oy haklarına oranı esas alınacaktır.
4. Ortaklık yönetim kurulunun kottan çıkmaya ve çağrı sırasında uygulanacak fiyata ilişkin
kararının, Türk Ticaret Kanunu’nun 388’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen
nisap ile toplanan ortaklık genel kurulunda görüşülerek karara bağlanması zorunludur.
5. Şirket yönetim kurulunca Borsa kotundan çıkmaya ilişkin karar alındığı ve söz konusu
yönetim kurulu kararının ortaklar genel kurulunda görüşüldüğü günlerde konuya ilişkin
özel durum açıklamasında bulunulması, genel kurul karar tarihinden itibaren en geç 5 iş
günü içerisinde kottan çıkmak amacıyla İMKB’ye ve çağrı yapmak amacıyla Kurul’a
başvuruda bulunulması zorunludur.
2
6. Borsa kotundan çıkmak amacıyla yapılacak çağrı işleminde çağrı fiyatı;
A) “Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri İle Borsa Kotundan Çıkma
İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar”ın Kurul Haftalık Bülteninde
yayımlanmasından sonra yapılacak zorunlu çağrı işlemleri sebebiyle ortaklık
sermayesinde %95’ten fazla bir paya ulaşılması durumunda, çağrı sürecinin
bitimini takip eden 15 günlük süre içerisinde yapılacak kottan çıkma başvurularında
söz konusu çağrı fiyatından,
B) (A) bendi kapsamı dışında kalan kottan çıkma başvurularında ise;
i. Şirket paylarının değerinin tespiti amacıyla, Kurulumuzun Seri: I, No: 31 sayılı
Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile nitelikleri belirlenmiş en az iki Uzman
Kuruluş tarafından hazırlanacak rapor ile tespit edilen birim hisse fiyatlarından,
ii. Son 5 yıl içinde Kurul düzenlemeleri uyarınca zorunlu çağrı yapıldı ise bu
tarihten, zorunlu çağrı yapılmamış ise kottan çıkmaya ilişkin yönetim kurulu karar
tarihinin 5 yıl öncesinden başlayarak, yönetim kurulu karar tarihine kadar aşağıda
7’nci maddede açıklanan yöntemle hesaplanacak fiyattan,
aşağı olmamak üzere çağrıda bulunacak ortak/ortaklar tarafından belirlenecek ve
Kurulca uygun görülerek çağrıda uygulanacaktır.
Bu maddenin 6.(B)/ii fıkrasında belirtilen fiyatın hesaplanmasında, Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 47‐A/2 ve 47‐A/3 maddeleri çerçevesinde sonuçlanmış bir incelemenin
bulunması halinde, incelemeye konu dönemdeki fiyatlar dikkate alınmayacaktır.
7. Bu ilke ve esasların 6.(B)/ii maddesinde belirtilen dönem boyunca, her gün itibarıyla
İMKB’de oluşan düzeltilmiş günlük ağırlıklı ortalama fiyatlara (AOFd) ilgili tarihler
için geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan
reeskont faiz oranı üzerinden günlük olarak hesaplanacak bileşik faizin (faiz) eklenmesi
suretiyle faiz işletilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar (f_AOFd) bulunur. Hesaplamanın
yapıldığı tüm günler için bulunan bu fiyatlar ilgili gün işlem hacmi (adet) ile çarpılarak
toplanır. Bulunan rakam, toplam işlem hacmine (adet) bölünerek işlem hacmine göre
ağırlıklandırılmış ve paranın zaman değeri açısından değeri düzeltilmiş birim hisse
fiyatı bulunur. Bu hesaplama aşağıdaki şekilde formülüze edilmiştir.
3
Son 5 yıl içerisinde Kurul düzenlemeleri uyarınca zorunlu çağrıda bulunulmuş ise,
zorunlu çağrıda uygulanan fiyat ve çağrı sırasında toplanan toplam pay adedi de yapılan
hesaplamalara dâhil edilir. Bu durumda hesaplamanın başlangıç tarihi olarak zorunlu
çağrının başladığı gün alınır.
Hesaplamanın yapıldığı dönemde TCMB reeskont faiz oranının değişmesi durumunda,
değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren hesaplamalarda yeni oran kullanılır.
01.01.2011 tarihinden önce yapılacak kottan çıkma başvuruları için yukarıdaki
formülde, “Kottan çıkmaya ilişkin yönetim kurulu karar tarihi” yerine, iş bu ilkelerin
Kurul Haftalık Bülteninde yayımlandığı tarih esas alınır.
8. Borsa kotundan çıkmak amacıyla yapılacak çağrıda, çağrı bedelinin nakit olarak
ödenmesi zorunludur.
9. Borsa kotundan çıkmak amacıyla yapılacak çağrı işleminde ortakların bilgilendirilmesi
Seri: IV, No: 44 sayılı “Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar
Tebliği”nin 15 inci maddesi çerçevesinde yapılır.
10. Çağrı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Borsa Yönetim Kurulunca, yapılan
başvurunun değerlendirilerek Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma
Esasları Hakkında Yönetmelik’in 48. maddesi ve İMKB Kotasyon Yönetmeligi’nin 25.
maddesi gereğince hisse senetlerinin Borsa kotundan çıkarılmasına ve işlem görmekten
sürekli men edilmesine karar verilmesi halinde söz konusu karar, Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda duyurulmasını izleyen beşinci iş günü yürürlüğe girer.
AOFd= düzeltilmiş günlük ağırlıklı ortalama fiyat
f_AOFd= faiz eklenmiş günlük ağırlıklı ortalama fiyat
h= ilgili gündeki işlem hacmi
V= Hesaplama yapılan dönemdeki toplam işlem hacmi
t= Dönem Başlangıcı (Bkz. 6-B-ii maddesi)
n= Dönem Sonu (Kottan çıkmaya ilişkin yönetim kurulu karar tarihi)
VKG= Hesaplamanın yapıldığı günden dönem sonuna kalan gün sayısı
Katsayı= (1+TCMB reeskont faiz oranı/36500)VKG
f_AOFd = katsayı*AOFd
4
11. Çağrı süresi içinde çağrıya cevap vermeyen ortakların, şirket hisseleri Borsa kotundan
çıkarıldıktan sonra hisse senetlerini satmak isteyebilecekleri dikkate alınarak, şirket
hisselerinin kottan çıkarılmasına ilişkin Borsa Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren
3 yıl boyunca bu ortakların hisselerini satmak üzere başvurabilme hakkının açık
tutulmasını teminen, Borsa kotundan çıkmak amacıyla yapılan çağrı sonrasında kalan
payların, çağrı bedeli üzerinden hesaplanacak toplam tutarının, çağrıda bulunan
ortak/ortaklar tarafından, payları çağrıya konu ortaklık adına İMKB Takas ve Saklama
Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde açılacak özel bir bloke hesaba yatırılması ve bu
süre içerisinde çağrı işlemine aracılık eden aracı kuruluşların, Borsa kotundan çıkarılan
şirket hisse senetlerinin hakim ortak/ortaklar tarafından satın alınmasına aracılık
etmeleri gerekmektedir. Şirket hisselerinin kottan çıkarılmasına ilişkin Borsa Yönetim
Kurulu karar tarihinden itibaren 3 yıllık sürenin sonunda Takasbank nezdinde tutulan
blokaj kaldırılacak ve hakim ortağın/ortakların bu sürenin sonunda başvuran ortakların
paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacaktır.
3 yıllık sürenin sonunda, 3 yıl boyunca Takasbank nezdinde bloke olarak tutulan
miktarın neması ile bu süre zarfında paylarının satın alınması talebiyle başvuruda
bulunulmaması nedeniyle hesapta kalan bakiye, sürenin sonunda talep üzerine, hakim
ortağa/ortaklara iade edilecektir.
12. Aşağıda belirtilen durumlarda Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin
esasları çerçevesinde özel durum açıklamasında bulunulması gerekmektedir:
- Şirket yönetim kurulunca Borsa kotundan çıkma konusunda karar alınması ve
bu kararın genel kurulda karara bağlanması,
- Borsa ve Kurula başvuruda bulunulması,
- Kottan çıkmaya ilişkin çağrı işlemlerinin her aşamasında.
Yapılacak özel durum açıklamalarında asgari olarak aşağıdaki konular hakkında bilgi
verilmesi gerekmektedir:
- Borsa kotundan çıkmak istenmesinin ayrıntılı gerekçesi,
- Borsa kotundan çıkmak amacıyla Borsaya ve Kurula ne zaman başvuruda
bulunulacağı,
- Yapılacak çağrıda uygulanması planlanan fiyat hakkında açıklama,
- Kurul kararı çerçevesinde çağrının hangi tarihler arasında, kaç gün süreyle
yapılacağı ve çağrıda uygulanacak fiyat,
- Çağrı için ayrılan fon tutarı,
- Borsa kotundan çıkmayı takip eden 3 yıl boyunca, çağrı süresinde çağrıya
karşılık vermeyen ortakların paylarının satın alınacağına ilişkin tesis edilen
işlemler ile bu 3 yıllık süre boyunca Takasbank nezdinde tutulacak blokaj vb.

kaynak:
http://www.spk.gov.tr/daireduyurukarargoster.aspx?aid=98&ct=f&submenuheader=0&ext=.pdf&filename=98.pdf

kaynak:

[NIRVANA]
04-10-2012, 13:31
Merak etmeyin yakında danıştay bir karara varacaktır.
Tek umut bölge idare mahkemelerinden çıkan ciddiyetsiz ve mesnetsiz kararın, adaleti mülkün temeli olarak kabul eden bir grup danıştay hakimince reddedilmesi.
Ancak danıştaydan NBG nin beklediği karar çıkarsa akabinde kotasyondan çıkma gündeme gelir. Bunun için de geçmişte yaptılar nasılsa fiyatı öldürüp sonra da daha az ölü fiyattan çağrıya çıkarlar. Bu SPK varken bu şirkete karşı yatırımcının bir şansı yok. Pek saygıdeğer başkan ve kurul üyelerini tekrar sevgi ve muhabbetle anıyorum !

Many Many
12-10-2012, 17:23
terkedilmiş bir çok hisse var.artık spekler kimseye istedikleri gibi yükseltip mal satamıyor..o yüzden ince eleyip sık dokuyorlar..her hisseye girmiyorlar..

alsat
15-10-2012, 21:13
;7882298']Merak etmeyin yakında danıştay bir karara varacaktır.
Tek umut bölge idare mahkemelerinden çıkan ciddiyetsiz ve mesnetsiz kararın, adaleti mülkün temeli olarak kabul eden bir grup danıştay hakimince reddedilmesi.
Ancak danıştaydan NBG nin beklediği karar çıkarsa akabinde kotasyondan çıkma gündeme gelir. Bunun için de geçmişte yaptılar nasılsa fiyatı öldürüp sonra da daha az ölü fiyattan çağrıya çıkarlar. Bu SPK varken bu şirkete karşı yatırımcının bir şansı yok. Pek saygıdeğer başkan ve kurul üyelerini tekrar sevgi ve muhabbetle anıyorum !
iyi aksamlar, hatirladigim kadariyla siz de 2010 yilindaki cagriya katilmis ve daha sonra nbg ve spk aleyhine dava acmistiniz. sizce 2010 yilindaki cagriya katilanlar icin olumlu bir karar cikabilir mi? bu durumda yeniden bir fiyat hesaplanmasi durumu olur mu?

accx
19-10-2012, 21:32
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. / FFKRL [] 19.10.2012 19:37:58




ŞGBF-Ortaklık Yapısı

Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı .......Sermayedeki Payı (TL)............... Sermayedeki Payı (%)
FİNANSBANK A.Ş. ..................................58.714.533,32... ............................... 51,06
NATIONAL BANK OF GREECE S.A ...............34.346.322,24 ..................................29,87
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ...20.184.511,39 ...................................17,55
HALKA ARZ VE DİĞER............................... 1.754.633,05 ....................................1,52

TOPLAM ............................................115.00 0.000,00 ...................................100,00

Kaynak:http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=241355

accx
02-11-2012, 16:59
Finans finansal kiralama'nın 2012 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 31.810.000 tl(önceki 25.009.000 tl)

(02/11/2012 - 15:54:44)

otuzel
09-11-2012, 20:09
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Sermayemizin %51.06'sına sahip olan ortağımız Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu'nca, sermayesinin %99.99'una sahip olduğu Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. ve sermayesinin %51.06'sına sahip olduğu Finans Finansal Kiralama A.Ş ile yerli ve/veya yabancı kurumlar arasında stratejik iş birliği imkanlarının araştırılması için çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir.

otuzel
14-11-2012, 15:48
Önceki seans işlem hacmi 16 (On altı) lot görünüyor.
Şaka mı bu?

otuzel
20-11-2012, 15:20
%20 yaptık, hala kimse yok. İlginç kağıt.

otuzel
20-11-2012, 15:32
4.19 maliyetli kağıtlarımı verdim. Kalanların yolu açık olsun.

EGE2000
20-11-2012, 16:17
FFKRL eski sahibinemi gidiyor acaba?

kyatirim
21-11-2012, 11:21
0,002 lotum var zengin olur muyum acep?:grrr:

yeşilyuva
21-11-2012, 11:38
neler oluyor bilgisi olan varmı acaba

EGE2000
21-11-2012, 13:46
FFKRL ve Finans Factoring'in satışı gerçekleşmek üzere, Finansbankta bu sebeple yükseldi zaten..

MedwiG
21-11-2012, 15:16
Kap : ıstanbul menkul kıymetler borsası otomatık seans durdurma sıstemı / [ffkrl] ffkrl.e pay ıslem sırasının durdurulması 21.11.2012 14:15:19

ffkrl.e pay ıslem sırası, anılan payın pıyasasında meydana gelen olagandısı fıyat-mıktar hareketlerı nedenıyle ımkb otomatık seans durdurma sıstemı tarafından 14:31:00`a kadar durdurulmustur.
---------------------------------------------------------------------------------------------

SERHAT_CEM
21-11-2012, 16:00
Joını verebılecek arkadas var mı?

JoNaThAn
22-11-2012, 11:28
Burada bilen ve ilgilenen arkadaşlar için sormak istediğim bir şey olacak. Bunu ayrıca araştıracağım ancak gözümden kaçan bir konu olmuş.

Denizbank, Finansbank, Kent Gıda, Ffkrl gibi şirketler borsadan çekilme kararı almıştı. Tüm hisselerinin toplanmasına yönelik çağrı yapılmıştı ve hisselerin %98-99 civarı tüm bu saydığım şirketlerde takas dışında.

Geride kalan %1'lik hisse ile ralli yapıyor bu şirketler. Merak ettiğim konu budur. Takastan çekilme kararı alınca, bunun uygulanması için belli bir süre mi var... Yoksa geride kalan %1'lik lotlar serbest bir şekilde İMKB'de işlem görme hakkın sahip mi oluyor? Küçük yatırımcı isterse satmıyor mu?

yeşilyuva
22-11-2012, 12:43
Yeni yasadan mı acaba bu hareket bilgisi olan var mı

accx
30-11-2012, 16:11
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.11.2012 tarihinde yapılan toplantısında

Şirketimizin 17.644.518,63 TL olarak belirlenen Tahsili Gecikmiş Alacak Portföyünün yatırımcı varlık şirketlerine satışı ile ilgili olarak, gizlilik sözleşmeleri çerçevesinde, açık arttırma usulu ile yapılan ihale sonucunda Tasfiye hesaplarında izlenen

17.644.518,63 TL'lik Tahsili Gecikmiş Alacak Portföyünün, 550.000 TL nakit bedelle LBT Varlık Yönetim A.Ş.'ne satılmasına karar verilmiştir.

Sözleşmenin 07.12.2012 tarihine kadar imzalanması beklenmekte olup, sözleşmenin imzalanması ile satış bedeli tahsil edilecektir.

Saygılarımızla,


Finans Finansal Kiralama A.Ş.

Kantaroncu
30-11-2012, 16:33
İyi ticaret...

kagan_44
01-12-2012, 22:17
zamanında 1 lot almıştım çok evveldi tarihi tam olarak hatırlamıyorum sanırım 2008 di maliyetime bir baktımki 1,70 vay anasını dedim kendi kendime

ykskli
03-12-2012, 21:23
10 tl olucak bu hızla

karun
03-12-2012, 22:23
yarın çift taban yapabilir diye düşünüyorum

bilalx
04-12-2012, 01:10
Bende geçen hafta az bir miktar almıştım.Ama görünen köy klavuz istemiyor riskli olmaya başladı...

AUDİ+
04-12-2012, 01:33
yarın çift taban yapabilir diye düşünüyorum

Bence 10 demeden rahat durmaz.........

MedwiG
04-12-2012, 10:51
ve beklenen olay.. Brüt Takas..



KAP : ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI OTOMATIK SEANS DURDURMA SISTEMI / [FFKRL] FFKRL.E PAY ISLEM SIRASININ DURDURULMASI VE BRUT TAKAS UYGULAMASINA GECILMESI 04.12.2012 09:50:15

DAHA ONCE 21/11/2012 TARIHINDE ISLEM SIRASI DURDURULAN FFKRL.E PAY ISLEM SIRASI, ANILAN PAYIN PIYASASINDA OLAGANDISI HAREKETLERIN DEVAM ETMESI NEDENIYLE IMKB OTOMATIK SEANS DURDURMA SISTEMI TARAFINDAN BU KEZ GUN SONUNA KADAR IKINCI DEFA DURDURULMUS OLUP, BORSAMIZ BUNYESINDEKI PIYASALARIN ACIK, DUZENLI VE DURUST CALISMASINI SAGLAMAK UZERE SOZKONUSU PAYDA, TEDBIR OLARAK;
- IKINCI DURDURMANIN GERCEKLESTIGI GUNU ( 04/12/2012 ) TAKIP EDEN IS GUNUNDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLERDEN BASLAMAK UZERE 15 TAKVIM GUNU SUREYLE BRUT TAKAS UYGULAMASINA GECILMESI,
- BU SURE ICINDE ARACI KURUM VE YATIRIMCI BAZINDAKI TAKAS ALACAKLARININ TAKAS SURESINDEN SONRA DAGITILMASI,
KARARLASTIRILMISTIR.

moneycash
04-12-2012, 10:58
ne değişecekki sadece açıkçılar giremeyecek, su akar yolunu bulur.

MARATON57
04-12-2012, 11:09
ne zaman açılacakmış acaba

moneycash
04-12-2012, 11:12
ne zaman açılacakmış acaba


bu kez gun sonuna kadar ıkıncı defa durdurulmus olup,....

mkose
04-12-2012, 11:41
ve beklenen olay.. Brüt takas..



Kap : ıstanbul menkul kıymetler borsası otomatık seans durdurma sıstemı / [ffkrl] ffkrl.e pay ıslem sırasının durdurulması ve brut takas uygulamasına gecılmesı 04.12.2012 09:50:15

daha once 21/11/2012 tarıhınde ıslem sırası durdurulan ffkrl.e pay ıslem sırası, anılan payın pıyasasında olagandısı hareketlerın devam etmesı nedenıyle ımkb otomatık seans durdurma sıstemı tarafından bu kez gun sonuna kadar ıkıncı defa durdurulmus olup, borsamız bunyesındekı pıyasaların acık, duzenlı ve durust calısmasını saglamak uzere sozkonusu payda, tedbır olarak;
- ıkıncı durdurmanın gerceklestıgı gunu ( 04/12/2012 ) takıp eden ıs gununde gerceklestırılen ıslemlerden baslamak uzere 15 takvım gunu sureyle brut takas uygulamasına gecılmesı,
- bu sure ıcınde aracı kurum ve yatırımcı bazındakı takas alacaklarının takas suresınden sonra dagıtılması,
kararlastırılmıstır.


ne olacak şimdi takas brüt takas uygulaması iyi mi yoksa kötü birşey mi yorumlarsanız sevinirim

mkose
04-12-2012, 11:43
O kadar hisse uçtu brüt takas uygulaması olmadı ne iş anlamadım

MARATON57
04-12-2012, 11:53
açılış saati halen belli değil galiba

MedwiG
04-12-2012, 11:56
O kadar hisse uçtu brüt takas uygulaması olmadı ne iş anlamadım


ne olacak şimdi takas brüt takas uygulaması iyi mi yoksa kötü birşey mi yorumlarsanız sevinirim


ne zaman açılacakmış acaba

Hisse bugün açılmayacak.. yarın sabah işleme devam edecek ve brüt takas uygulanacak.. yani hesabında parası olan hisse alabilecek.. t+2'ye göre değil..

örnekli açıklaması şu :

Brüt Takas uygulamasına konu olan hisse senetlerinde;

GÜNLÜK ALIM SATIM YAPILAMAZ.
GÜNLÜK ALIM SATIM YAPILMASI DURUMUNDA O KADAR ADET "–"'ye DÜŞÜLECEKTİR.
BU TÜR İŞLEMLERE DİKKAT EDİNİZ..

ÖRNEK :
Bugün itibarıyla brüt takasa konu olan XYZ hisse senedi var.

1- Seans başında 0 hisseniz var. Gün içerisinde 100 adet aldınız ve yine bugün gün içerisinde bunu sattınız takasta hesabınız -100 adet olarak gözükecektir. Bu nedenle brüt takasa konu olan hisse senedinde aynı gün alım satım gerçekleştirilememektedir.

2- Seans başında hesabınızda 100 Adet XYZ hisse senediniz var. Gün içerisinde de 50 adet daha aldınız. Aynı gün içinde maksimum 100 adet satabilirsiniz.

3- Seans başında hesabınızda 0 adet XYZ var. Gün içerisinde 100 adet aldınız ve 5 adetini ikinci seansta satmaya kalktınız, satamazsınız. Hesabınız sonuçta takasta önce – 5 adet olacağından satmanız mümkün olmayacaktır.

ucankus
04-12-2012, 12:06
dünyanin hicbir yerinde böyle bir sistem yoktur

ucankus
04-12-2012, 12:08
senetler cikarken müdahele ediliyor
cikis engenleniyor
sistem e göre ya yatay gidecek
yada düsecek
cikis a izin yoktur
yatirimci nasil para kazanacak

MedwiG
04-12-2012, 12:18
dünyanin hicbir yerinde böyle bir sistem yoktur


senetler cikarken müdahele ediliyor
cikis engenleniyor
sistem e göre ya yatay gidecek
yada düsecek
cikis a izin yoktur
yatirimci nasil para kazanacak

çıkarken de düşerkende aynı durum geçerli.. hisse yükselsin de ortada bir şey yokken %80 yükselirse bunun adına başka birşey diyorlar.. düşerken de bu durum geçerli olacağından adil bana göre.. tabii heryerde her şekilde aynı kullanılıyorsa..

mkose
04-12-2012, 12:19
Pek bir şey anlamadım kafam karıştı neyse ama açıkladığnız için teşekkürler

mkose
04-12-2012, 12:22
Ne yani hisse tavan veya taban olmayacak mı

MedwiG
04-12-2012, 12:30
Pek bir şey anlamadım kafam karıştı neyse ama açıkladığnız için teşekkürler

çok açık ama pek yaşamadığımız için karışık geliyor.. 15 gün boyunca hisse bu şekilde devam edecek.. bir hata yapmamak için tam öğrenmekte fayda var..


Ne yani hisse tavan veya taban olmayacak mı

öyle bir şey demek zor ama spekülatif al satlar açık işlemler olmayacak..

ferit63
04-12-2012, 12:46
bu açıklamadan sonra hisse daha cok yükselip imkb yetkililerinin gözüne batarsa C hissesi yapabilirler...

mkose
04-12-2012, 12:53
çok açık ama pek yaşamadığımız için karışık geliyor.. 15 gün boyunca hisse bu şekilde devam edecek.. Bir hata yapmamak için tam öğrenmekte fayda var..



öyle bir şey demek zor ama spekülatif al satlar açık işlemler olmayacak..


aynen öyle kardeş ne diyelim hayırlısı bakalım

mkose
04-12-2012, 12:54
Iyiki yüzde 80 yükseldi ne şimdi yani bu bazı hisseler yüzde 200 yükseliyor bişey yapılmıyor ilginç...

accx
04-12-2012, 13:43
Bu uygulama sonucu : yükselişe devam mı yoksa sert taban mı göreceğiz ?

moneycash
04-12-2012, 14:05
sekizbine dörtyüz denge vardı kapandığında. Alıcı çok anladığım kadarıyla, alıcılar istekli yani. Bir daha uyarı gelmesi için on lirayı geçmesi gerekir. Yarın göreceğiz ne olacağını..ytd

mkose
04-12-2012, 17:12
defter değeri kaç acaba hissenin

MedwiG
04-12-2012, 17:18
defter değeri kaç acaba hissenin

9.67 diye biliyorum ama tam araştırmak lazım..

MedwiG
04-12-2012, 17:41
Kap : Fınans fınansal kıralama a.s. / ffkrl [] ozel durum acıklaması (genel) 04.12.2012 16:40:20

ozel durum acıklaması (genel)
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------
acıklanacak ozel durum/durumlar:

Sırketımızın hısse senetlerı uzerınde gerceklesen olagandısı fıyat ve mıktar hareketıne ılıskın olarak sermaye pıyasası kurulu`nun serı:vııı, no:54 sayılı ozel durumların kamuya acıklanmasına ılıskın teblıgı`nın `olagandısı fıyat ve mıktar hareketlerı` baslıklı 17. Maddesıne ıstınaden aynı teblıg`ın 21 ve 22. Maddelerıne gore tarafımızca kamuya acıklanmamıs ozel bır durumun olmadıgını bıldırırız.

---------------------------------------------------------------------------------------------
|

çınar33
04-12-2012, 18:36
sekizbine dörtyüz denge vardı kapandığında. Alıcı çok anladığım kadarıyla, alıcılar istekli yani. Bir daha uyarı gelmesi için on lirayı geçmesi gerekir. Yarın göreceğiz ne olacağını..ytd

1. seans 1000 lot 7,04 ten alış girmiştim vermediler demekki spk dan bilgi sızmamış yoksa spk bana verirdi.

çınar33
04-12-2012, 18:42
1. seans 1000 lot 7,04 ten alış girmiştim vermediler demekki spk dan bilgi sızmamış yoksa spek bana verirdi.

düzeltme spek yerine spk yazdımda

AUDİ+
04-12-2012, 18:48
defter değeri kaç acaba hissenin

3.94...............

MedwiG
05-12-2012, 10:49
Hisse taban'dan açıldı..

kumbara
05-12-2012, 12:11
Arkadaşlar alınan senet gün içinde satılabiliyor mu ?

MedwiG
05-12-2012, 12:52
Arkadaşlar alınan senet gün içinde satılabiliyor mu ?

gün içi aldıklarınızı satamazsınız..

MedwiG
05-12-2012, 12:52
http://666kb.com/i/c9k0hwlje0hign1s5.jpg

moneycash
05-12-2012, 13:02
ben iki gün diye biliyordum. iki haftaymış... Bunu bile bile alıyorlarsa, hisseye güven var demektir. Zaten 6 sene evvel 4 liraymış pahalı değilmiş hisse, tam zamanı gelmiş yani ama spk yavaş dedi.. Bu komhl ye neden dur demiyorlar peki..

bilalx
05-12-2012, 13:40
Hisse taban'dan açıldı..

Beklenen bir gelişme.Genelde bu uygulamada taban açıyor ama tabanda kalmamasıda iyiydi.


http://666kb.com/i/c9k0hwlje0hign1s5.jpg

Süreyi kısa tutmalarıda değişik şeyler düşündürüyor.%1 i halka açık olan şirketin o paylarınıda bu hareketle korkutarak toplayarak daha önce alınan borsadan çekilme kararını uygulayabilirler diye düşünüyorum.


ben iki gün diye biliyordum. iki haftaymış... Bunu bile bile alıyorlarsa, hisseye güven var demektir. Zaten 6 sene evvel 4 liraymış pahalı değilmiş hisse, tam zamanı gelmiş yani ama spk yavaş dedi.. Bu komhl ye neden dur demiyorlar peki..

Bu hisseyi uzun yıllardır takip ediyorum.Maksimum aşağı yukarı 4.00-4.20 arası üst değerleri görürdü.Sonra düşüşlerde aşağı sarkardı.Hiç böyle hareket etmemişti.Bu nedenle bence yol bu kadarda değil.Şimdilik ilk gün korkusunu hisse üzerinden bir atsın.Sonra su yolunu bulur...

[NIRVANA]
05-12-2012, 14:02
Galiba danıştaydan yatırımcı lehine bir karar çıkmak üzere...
Bu hareketlerin sonrasında elde edilecek kazancı, şirketin (3.96-2.60) + libor faiz ile eski yatırımcılarına ödeyeceği oturaklı bir tazminatın finansmanı olarak görüyorum :)

bilalx
05-12-2012, 16:44
Ben fazla duramadım 6.52 den vedalaştım.Bereket versin.Kalanlara bol kazançlar...

sulus
12-12-2012, 22:40
AA - 12 Aralık 2012 - 19:57

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 6361 sayılı ''Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu''nu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, ''6361 sayılı 'Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu' Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir'' denildi

accx
13-12-2012, 11:04
FİNANSAL KİRALAMA-FAKTORİNG KANUNU, TİCARİ İŞLETMELERİN FİNANSMAN İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK-BDDK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun ekonominin dinamik
kanadını oluşturan KOBİ’ler başta olmak üzere ticari işletmelerin
finansman ihtiyaçlarının giderilmesine önemli katkı sağlayacağının
düşünüldüğünü bildirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 21.11.2012 tarihli
oturumunda kabul edilen 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Kanunu (Kanun) 13.12.2012 tarih ve 28496 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BDDK'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Ülkemizde kurulu finansal kiralama, faktoring ve finansman
şirketleri ile bankalarca yapılan faktoring işlemleri ile katılım
bankaları ve kalkınma/ yatırım bankalarınca yapılan finansal kiralama
işlemleri Kanun kapsamına alınmıştır. Anılan Kanun ile, 28.06.1985
tarihli 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve 06.10.1983 tarihli
90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
yürürlükten kaldırılmıştır.
Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri mali
piyasaların derinleşmesinde, ülke ekonomilerinin kalkınmasında,
KOBİ’lerin desteklenmesinde ve yeni sanayilerin doğmasında ve
güçlenmesinde etkin rol oynayan finansal aracılardır. 6361 sayılı
Kanun ile söz konusu şirketler finansal kuruluş olarak tanımlanarak
mali sistemimizin önemli bir parçasını oluşturdukları vurgulanmış ve
şirketlerin kuruluş ve faaliyetlerini finansal kuruluş ciddiyetine
yakışır bir biçimde yürütebilecekleri yasal altyapı ile etkin
gözetim ve denetim sistemi oluşturulmuştur.
Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin mali
sistem içerisinde etkin bir şekilde rol alabilmeleri güçlü bir mali
yapıya sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır. Kanunla, şirketlerin
asgari ödenmiş sermayeleri günün şartlarına uygun hale getirilmiş
ve faaliyetlerine finans kurumu olmanın gerektirdiği güçlü sermaye
ile devam etmeleri sağlanmıştır.
KOBİ’lere ve alternatif finansman arayışı içerisinde olan ticari
işletmelere, ihtiyaç duydukları finansal hizmetleri bir bütün olarak
verebilmeleri için finansal kiralama, faktoring ve finansman
işlemlerinin tanımı uluslararası standartlarla uyumlu hale
getirilmiştir.
Finansal kiralama şirketlerine operasyonel kiralama, alt kiralama,
yazılımların kiralanması, sat-geri kiralama gibi faaliyetlerde
bulunmalarına olanak sağlanmış, sektöre yeni finansal ürünler
kazandırılmıştır. Ayrıca, finansal kiralama şirketlerinin hava ve
deniz taşıtlarını finanse etmesini kolaylaştıracak hükümlere yer
verilmiştir.
Faktoring işleminin çerçevesi uluslararası uygulamalara paralel
olarak yeniden düzenlenmiş ve faktoring, işletmelerin finansal
ihtiyaçlarını hızlı, esnek ve güvenilir şekilde karşılayabilecekleri
enstrüman haline getirilmiştir. Faktoring işlemlerinde eksikliği
hissedilen merkezi fatura kayıt sistemi hayata geçirilerek faktoring
işleminde sadece mal veya hizmet satışına dayanan alacakların
şirketler tarafından finanse edilmesinin sağlanması, mükerrer
fatura kullanımının ise engellenmesi amaçlanmıştır.
Kanunla getirilen en önemli yeniliklerden bir diğeri ise, tüzel
kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak
“Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin”
kurulması ve şirketlerin söz konusu Birliğe üye olma zorunluluğunun
getirilmesidir. Birliğin kurulması ve faaliyete geçmesiyle sektörde
tüm şirketler koordineli biçimde hareket edecek ve yasal düzenlemelere
uygun olarak belli standartlar dahilinde faaliyet göstereceklerdir.
Banka dışı mali sektörün gelişimine imkan verecek, rekabet
eşitliğini sağlayacak ve sektöre ilişkin önyargıları bertaraf edecek
düzenleyici hükümler getirilerek, şirketlerin etkin ve sağlıklı
işleyen bir sistem içerisinde faaliyette bulunmaları amacıyla
hazırlanan Kanunun, ekonominin dinamik kanadını oluşturan KOBİ’ler
başta olmak üzere ticari işletmelerin finansman ihtiyaçlarının
giderilmesine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir."

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey


(13/12/2012 - 10:02:07)

sulus
13-12-2012, 17:50
brüt takasta olduğu için kimse cesaret edemiyor...
bu durumda küçük yatırımcıyı hisseden kaçırtmış..
kanunla beklentisi oluşmuş durumda bakalım ne zaman hareketi başlar..

sulus
13-12-2012, 18:15
brüt takasta olduğu için kimse cesaret edemiyor...
bu durumda küçük yatırımcıyı hisseden kaçırtmış..
kanunla beklentisi oluşmuş durumda bakalım ne zaman hareketi başlar..


Yeni Yasaya Göre;bir kişiyle iş yaparken ödenmiş sermayen kadar iş yapacaksın diyor.ödenmiş sermayenin önemi üst düzeyde.ayrıca iş alanlarıda genişletilmiş.

şirketler, ana faaliyet konuları dışında faaliyetlerde bulunamayacak ve müşterileri ile yapacağı sözleşmeler çerçevesinde, yaptığı işlemin bir parçası olarak ek finansman sağlamak amacıyla toplamı ödenmiş sermayesinin yüzde 1'ini geçmeyecek şekilde kullandırılan nakdi krediler hariç nakdi kredi kullandıramayacak.

Şirket, toplamı ödenmiş sermayesinin yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde verilen garanti ve kefaletler hariç olmak üzere, garanti, kefalet ve teminat mektubu veremeyecek. Bu oranı yüzde 5'e kadar azaltmaya veya yüzde 25'e kadar çıkarmaya ya da şirket bazında farklılaştırmaya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yetkili olacak.

burdan şu anlaşılıyorki.21milyon sermayeyle bu gemi yürümez.yakında her an bir sermaye artışı gelecektir....zaten kayıtlı sermaye tavanını bu yüzden artırmışlar.bana göre aynı anda hem bedelsiz hemde bedelli sermaye artırabilir.buda en ideal bölünme şekli olur...


diğer bir yasaya görede bedelli sermaye artırımı yapacaksa eğer şirketin bedelsiz verme potansiyeli varsa bunlarıda kullanma zorunluluğu getirildi.bana göre şirket birçok yönden cazip gözüküyor.faktoring derneği başkanı bu sene 5milyar hacim oldu bu yasayla iş alanlarımız çok genişledi ve 10milyarı rahat buluruz diyor.inşallah iyi olur madem yatırım demekmiş borsa görelim ozaman...

kardeşi garfanın topiğinden alıntı..

çınar33
14-12-2012, 17:32
http://666kb.com/i/c9k0hwlje0hign1s5.jpg

arkadaş 19 unda biteceği nerede yazıyor. bu 15 takvim günü iş günümü yoksa normal günlermi

chino13
16-12-2012, 11:17
faktoring şirketimi oluyor bu ?

ytd..

sulus
17-12-2012, 12:34
tavanda 12 000...
hayırlı olsun..
aralık 19 brut takasın sonu...

sulus
17-12-2012, 12:44
http://a1212.hizliresim.com/14/k/gzhqj.jpg (http://bit.ly/c25MCx)

hissede olanlar için...

sulus
17-12-2012, 12:45
7.55 e kadar gider görünüyor...
üstüne atarsa 9 olma ihtimali yüksek..

sulus
17-12-2012, 14:05
tavanda 14 000 küsür sanırım brut takasdan dolayı hissede kimse yok...nasip..

mkose
17-12-2012, 15:01
tavanda 14 000 küsür sanırım brut takasdan dolayı hissede kimse yok...nasip..

sulus ve medwig kardeş tavanda kaç lot var

RESADİYELİ
17-12-2012, 15:53
ayın 19 sonra yeniden bürüt takasa girer mi

RESADİYELİ
18-12-2012, 11:17
yarın bürüt takas kalkıyor bu demektir hisse önü açık aynı gün alınıp satılabiliyor demektir..bir arkadaşın dediği gibi faktoring şirketi mi olucak acaba

çınar33
18-12-2012, 11:41
yarın bürüt takas kalkıyor bu demektir hisse önü açık aynı gün alınıp satılabiliyor demektir..bir arkadaşın dediği gibi faktoring şirketi mi olucak acaba

dünkü alanlar bugün satabiliyor. iyi kavga var

sulus
18-12-2012, 12:10
adamlar iyi oyun oynuyor..
önce taban yaptırıp milleti döktüler şimdi arkadan baktıryorlar..nasip..
yola devam bakalım nere kadar..

çınar33
18-12-2012, 12:22
adamlar iyi oyun oynuyor..
önce taban yaptırıp milleti döktüler şimdi arkadan baktıryorlar..nasip..
yola devam bakalım nere kadar..

yarın için inşaalah iyi olur. bu arada orge yi kaçırdırk taban açtığını görmedim biraz çekebilirdik. bu kadar erken açtıklarına göre K.Y. yok demek

sulus
18-12-2012, 12:27
orge tarzı hisseler tehlikelidr..
birden tepetaklak yaptırırlar..
elindekide gider...
güvendiğimiz sağlam hissede sabrederek beklemek en iyisi...
kiralama hisseleri 3 yıldır aynı seviyede seyrediyorlar...
kanun çıkmış...
yedeklerinde para birikmiş..
ffkrl normalde her yıl bedelsiz verirken 3 yıldır bedelsiz vermemiş..
temmettüyü en son 2005 de vermiş...
sabırla beklemek lazım...nasip...

sulus
18-12-2012, 13:02
incelediğim kadarı ile finans yatırım alıma agustosta başlamış...
pay adedi % 5.11 iken
yükselişten biraz önce alımları bitirmiş..
ve en son alımını kasım 11 de yapmış....
pay adedini % 5.11 den % 18 çıkarmış....
ve 6 gün sonra yükseliş başlamış...
bu aldıklarını sattığına dair bildirim daha gelmedi..:)

sulus
18-12-2012, 13:09
ilk alım bildirisi....

***FFKRL***FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hisse Alım Satım Bildirimi )

***FFKRL***FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hisse Alım Satım Bildirimi )


Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Özet Bilgi : 08/08/2012 Tarihli Finans Yatırım Menkul Değerler A.S. Adına Yapılan FFKRL Hisse Alım İşlemi




AÇIKLAMALAR


08/08/2012 tarihinde FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.S. Payları ile ilgili olarak 3,99 - 4,00 fiyat aralığından 650.559 adet Alış işlemi Finans Yatırım Menkul Değerler A.S. Adına gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.S. Sermayesindeki paylarımız 08/08/2012 tarihi itibariyle %5,67 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.


İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)

08/08/2012 Alım 3327 3,99 13274,73 5.873.097,00 5,11 5.876.424,00 5,11

08/08/2012 Alım 647232 4,00 2.588.928,00 5.876.424,00 5,11 6.523.656,00 5,67






Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB


(08/08/2012 - 18:18:24)

sulus
18-12-2012, 13:09
SON ALIM BİLDİRİMİ...

***FFKRL***FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hisse Alım Satım Bildirimi )

***FFKRL***FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hisse Alım Satım Bildirimi )


Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Özet Bilgi : 09/11/2012 Tarihli Finans Yatırım Menkul Değerler A.S. Adına Yapılan FFKRL Hisse Alım İşlemi




AÇIKLAMALAR

09/11/2012 tarihinde FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.S. Payları ile ilgili olarak 4,10-4,13 TL Fiyat aralığından 74,545 adet Alış işlemi Finans Yatırım Menkul Değerler A.S. Adına gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.S. Sermayesindeki paylarımız 09/11/2012 tarihi itibariyle %17,79 sınırına ulaşmıştır.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.



İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)

09/11/2012 Alım 25000 4,10 102.500,00 20458023,39 17,79 20458027,49 17,79

09/11/2012 Alım 25000 4,11 102.750,00 20458027,49 17,79 20458031,60 17,79

09/11/2012 Alım 24545 4,13 101370,85 20458031,60 17,79 20458035,73 17,79






Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB


(09/11/2012 - 17:55:37)

çınar33
19-12-2012, 10:53
brüt takası bugün sona erdimi

sulus
19-12-2012, 12:43
sona ermemiş görünüyor..

çagi
19-12-2012, 17:52
sona ermemiş görünüyor..

bu yüzden mi alamadım?

çınar33
19-12-2012, 18:00
bu yüzden mi alamadım?

arkadaşlar brüt takasın ne zaman kalkacağını bilen yokmu 19 u diyen arkadaş vardı biryerden formatta kopyalamıştı ama tutmadı

çagi
19-12-2012, 18:01
brüt takas kalkmadan hisse alınamıyor mu?ben denedim olmadı yarın kalkacak sanırım

çagi
19-12-2012, 18:08
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )


***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Nisbetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:10 Etiler, İstanbul
Telefon ve Faks No. : 0212 349 11 11 - 0212 350 60 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 349 11 80 - 0212 350 60 67
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında bilgi.


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre tarafımızca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildiririz.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB

çagi
19-12-2012, 18:10
4 aralıkta gelmiş bu süre 15 gün yarın kalkacak demek ki

accx
19-12-2012, 18:13
Aşağıda listelenen hisse senetlerinde brüt takas uygulaması devam etmesi nedeniyle, Söz konusu hisselerde internet şubesi üzerinden işlem yapılamamaktadır.

Bu hisselerde işlemlerinizi müşteri temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Brüt Takas uygulamasına konu olan hisse senetlerinde;


GÜNLÜK ALIM SATIM YAPILAMAZ.
GÜNLÜK ALIM SATIM YAPILMASI DURUMUNDA O KADAR ADET "–"'ye DÜŞÜLECEKTİR.
BU TÜR İŞLEMLERE DİKKAT EDİLMESİNİ BİLGİLERİNİZE ÖNEMLE SUNARIZ.

ÖRNEK :
Bugün itibarıyla brüt takasa konu olan XYZ hisse senedi var.

1- Seans başında 0 hisseniz var. Gün içerisinde 100 adet aldınız ve yine bugün gün içerisinde bunu sattınız takasta hesabınız -100 adet olarak gözükecektir. Bu nedenle brüt takasa konu olan hisse senedinde aynı gün alım satım gerçekleştirilememektedir.

2- Seans başında hesabınızda 100 Adet XYZ hisse senediniz var. Gün içerisinde de 50 adet daha aldınız. Aynı gün içinde maksimum 100 adet satabilirsiniz.

3- Seans başında hesabınızda 0 adet XYZ var. Gün içerisinde 100 adet aldınız ve 5 adetini ikinci seansta satmaya kalktınız, satamazsınız. Hesabınız sonuçta takasta önce – 5 adet olacağından satmanız mümkün olmayacaktır.

çagi
19-12-2012, 18:16
teşekkürler kardeş bende neden alamadım diyordum sağol....

accx
19-12-2012, 18:17
brüt takas bugün sona eriyor.

sulus
19-12-2012, 18:27
brüt takas kalkmadan hisse alınamıyor mu?ben denedim olmadı yarın kalkacak sanırım

almanın brut takasla ilgisi yok.....
satarken brut takas önemli...
buyuk ihtimalle b grubu olduğu için alamadınız....

çınar33
19-12-2012, 18:28
brüt takas bugün sona eriyor.

spk dahil 5-6 yeri aradıktan sonra 02122982900 nolu imkb yi aradım çıkan bayan brüt takasın yarın kalkacağını bildirdi. Bunu öğrenmek gerçekten zormuş oyak yatırımda bilen kimse yok. yarın için inşaallah iyi olur

çınar33
20-12-2012, 10:59
spk dahil 5-6 yeri aradıktan sonra 02122982900 nolu imkb yi aradım çıkan bayan brüt takasın yarın kalkacağını bildirdi. Bunu öğrenmek gerçekten zormuş oyak yatırımda bilen kimse yok. Yarın için inşaallah iyi olur

bu gün brüt takas kalktı herkese hayırlı olsun

çagi
20-12-2012, 11:56
bu gün brüt takas kalktı herkese hayırlı olsun

haber kapta yok nereden öğrendiniz acaba? teşekkür...

çınar33
20-12-2012, 12:58
haber kapta yok nereden öğrendiniz acaba? teşekkür...

02122982359 numaralı imkb nin telefonundan öğrenebilirsin bende kap ta yok dedim gerek yok dediler. Oyak yatırım halen gerekli düzeltmeyi yapmamış

RESADİYELİ
20-12-2012, 15:46
bu hisseden bir cacık olmaz, zararına çıkıyorum..kalanlara bol şans

çınar33
21-12-2012, 00:15
brüt takas kalktığında bir hareket çeker tavan bile olur diye düşünmüştüm ama olmadı belkide dikkati çekmeyip yarın yukarı çıkabilir

sulus
25-12-2012, 12:18
TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN FİNANSMAN SORUNLARINA CEVAP VEREBİLEN VE FİNANSAL SİSTEMİ ÇEŞİTLENDİREN FAKTORİNG, TURKRATİNG TARAFINDAN İKİNCİ KEZ DEĞERLENDİRİLDİ

71 milyar TL cirosu, sunduğu garanti, finansman ve tahsilat
hizmetleri ile reel sektörü fonlayan ve Türk ticaretinin gelişmesine
destek olan faktoring sektörü, bağımsız derecelendirme kuruluşu
Turkrating tarafından ikinci kez değerlendirildi.
Faktoring Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ataman, sektörün
tüm şeffaflığıyla ele alınması için ulusal derecelendirme şirketi
Turkrating’e iki yıldır hazırlattıkları Faktoring Sektör Raporunu
değerlendirdi. Ataman, “Bir nevi faktoring şirketlerini anlama
kılavuzu oluşturan bu rapor, sektör verileri doğrultusunda mevcut
trendlerin, risklerin ve fırsatların neler olduğunu ortaya koyuyor.”
dedi.
“Türkiye’deki ekonomik yapı faktoring hizmetlerine olan talebin
oluşmasında etkili”
Türkiye’de üretimin %90’ının küçük ve orta ölçekli işletmelerce
yapıldığı ekonomik yapıya ve ödemelerde vadeli satışların ile çek
-senet kullanımının yaygınlığına dikkat çeken Ataman, “Bu durum,
Türkiye’de faktoring hizmetlerine talep oluşmasında altyapıyı
oluşturuyor. Sektör 2011’de büyüme trendini sürdürdü ve oldukça kârlı
bir yıl geçirdi. 2011’de faaliyette bulunan 75 şirkete ait 59 adet
yeni temsilcilik ve şube açıldı, sektörde istihdam eden personel
sayısı 598 kişi arttı. Bu yeni temsilcilik ve şubelerle sunduğumuz
hizmetin müşteriye ulaşımının artırılması sonucunda müşteri sayısı
%39,3’lük bir artışla 70 bine yaklaştı. Bu gelişmeler neticesinde
sektör 2011’i 71 milyar TL işlem hacmiyle kapattı. 2012’nin üçüncü
çeyreğine baktığımızda ise 2011 yılının aynı dönemine göre
aktiflerimiz yüzde 7 büyüdü, işlem hacmimiz ise yüzde 2 büyüyerek 54
milyar TL ciroya ulaştı. Ticaretin içine entegre olan şirketlerin
alacakları kaynaklı finansman tutarı 2012 Eylül sonunda 15 milyar
TL’ye yakın ayrıca finansman hizmeti içermeyen garanti ve tahsilat
hizmetlerinin toplam tutarı da 5,6 milyar TL oldu.” dedi.
“Yasa sektörün gelişim ivmesini artıracak”
Ataman ayrıca sektörün resmi hükümet politikaları açısından da
destek gördüğüne ve bütün yıllık programlarda faktoring sektörünün
geliştirilmesinin hedefler arasında yer aldığına değinerek Sektörün
BDDK’ya devrinin ardından hazırlanan ve 2009’da Meclis’e gönderilen
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
taslağının, düzenleyici kurum ve sektörün değişiklik talepleriyle
Mayıs 2012’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiğini ve 21
Kasım 2012 tarihinde Genel Kurul’da onaylandığını hatırlatan Ataman, “
Yasa 3 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığına gönderildi. 6361 sayılı Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun yasalaşması
sektörümüz için bir kaldıraç etkisi yaratacak ve sektörümüz gelişim
ivmesini daha da artıracak. Bu noktada Faktoring Derneği olarak, Türk
ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerin desteklenmesinde
“finansman çözüm merkezi” olarak tanımladığımız faktoringin özel bir
kanuna sahip olması için yürüttüğümüz çalışmalarda bize destek olan
tüm sosyal paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.
KOBİ’lerin, ülke ekonomisinin genel performansında önemli bir role
sahip olduğuna değinen Faktoring Derneği Başkanı, KOBİ’lerin
desteklenmesinde “finansman çözüm merkezi” olarak tanımladıkları
faktoring hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının KOBİ’ler tarafından daha
yakından tanınması ile mümkün olduğuna inandıklarını ve Dernek olarak
daha fazla KOBİ’ye ulaşmak için TİM, Eximbank ve TOSYÖV ile çalışmalar
yürüttüklerini dile getirdi.
"Faktoring, finansal sistemi çeşitlendiren önemli ve güçlü bir
sektör olmaya devam ediyor "
2011 Faktoring Sektörü Raporunu değerlendiren Turkrating Genel
Müdürü Gülnur Üçok: “2006’da BDDK’ya devredilmesinin ardından sektörde
bir geçiş dönemi yaşandı ancak bu geçiş döneminin 2010 yılında sona
ermesi ile faktoring sektörünün olgunlaştığını ve yatırımcıları
özendiren bir sektör haline geldiğini görüyoruz. Son iki yıl içinde bu
sektörde çok sayıda yeni şirketlerin kurulması da bunu
kanıtlamaktadır. Faktoring, Türkiye’de KOBİ’lerin finansman
sorunlarına cevap verebilen ve finansal sistemi çeşitlendiren önemli
ve güçlü bir sektör olmaya devam ediyor.
Bu yıl hazırladıkları raporda faktoring şirketlerini ayrıştıran
faktörlere daha yakından baktıklarını dile getiren Üçok, faktoring
şirketlerinin, birbirinden farklı yapılarda alt gruplar
oluşturduklarını ve zaman içinde bu gruplardaki güçlü şirketlerin daha
belirgin olacağını dile getirdi. Bu ayrışmanın bir yansımasının da
özel sektör tahvil piyasasında faktoring şirketlerinin tahvillerine
gelen talepte görüldüğünü ifade etti.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey


(25/12/2012 - 10:18:10)

nikkeyf
08-01-2013, 14:55
göstergeler iyi durumda, özellikle rsı ve sto kısa vadeli bir yükselişi onaylıyor, 6,6x seviyeleri ilk uğrak noktası, ancak işlem hacmi o kadar düştü ki sabrı olmayanın girmesi önerilmez...

accx
17-01-2013, 01:05
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. / FFKRL [] 16.01.2013 11:59:39
ŞGBF-Ortaklık Yapısı

Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı


FİNANSBANK A.Ş.
Sermayedeki Payı (TL) 58714533,32 Sermayedeki Payı (%) 51,06

NATIONAL BANK OF GREECE S.A.
Sermayedeki Payı (TL) 34346322,24 Sermayedeki Payı (%) 29,87

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sermayedeki Payı (TL) 20685276,53 Sermayedeki Payı (%) 17,99

HALKA ARZ VE DİĞER
Sermayedeki Payı (TL) 1253867,91 Sermayedeki Payı (%) 1,08

accx
18-01-2013, 22:00
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. / FFKRL [] 18.01.2013 13:47:47


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz yönetim kurulunun 18.01.2013 tarihinde yapılan toplantısında;

Şirketimizin tahsili gecikmiş alacakları içerisinde yer alan, 537.601.-TL tutarındaki alacağının satışı ile ilgili olarak LBT VARLIK YÖNETİM A.Ş.'nin ;

Hasılat paylaşımı yöntemiyle satışı teklifinin, kabulüne ve bu kapsamda belirtilen 537.601.-TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacağın, LBT Varlık Yönetim A.Ş.'ne hasılat paylaşımı
yöntemiyle satışına karar verilmiştir.

Sözleşmenin 24.01.2013 tarihine kadar imzalanması beklenmektedir.


Saygılarımızla,

Finans Finansal Kiralama A.Ş.
http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=256828

accx
24-01-2013, 19:40
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'nun Sayın Sinan ŞAHİNBAŞ'ın Başkanlığında yapılan toplantısında;


Sn. Metin KARABİBER'in Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden 24.01.2013 tarihi itibarıyla istifasının kabulüne ve kendisine verilen imza yetkisinin kaldırılmasına,

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Filiz SONAT'ın atanmasına ve kendisine birinci derece A gurubu imza yetkisinin verilmesine,

İşbu kararın tescil ve ilanına,

Oybirliği ile karar verildi.

Saygılarımızla,
kaynak:http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=257529

JoNaThAn
02-02-2013, 21:15
Benim anlamadigim, sirket kottan cikma karari almisti. Ancak hisselerini teslim etmeyen yatirimcilarin hisseleri hala islem goruyor. Bir sirket bu karari aldiginda, senetleri elinde tutan kisiler bunu teslim etmek zorunda degil mi... Bu mevzuata hakim olan bir kisi var mi..

accx
02-02-2013, 22:54
Benim anlamadigim, sirket kottan cikma karari almisti. Ancak hisselerini teslim etmeyen yatirimcilarin hisseleri hala islem goruyor. Bir sirket bu karari aldiginda, senetleri elinde tutan kisiler bunu teslim etmek zorunda degil mi... Bu mevzuata hakim olan bir kisi var mi..

Aşağıda yazıda detaylı ve gerekli bilgiler var. Şimdilik kotadan çıkma diye bir şey yok. YKBFIN kotadan çıktı. Bu hisse ile ilgili kotadan çıkma konusunda ne bir yönetim kurulu kararı ne de SPK kararı bulunmamaktadır.
kolay gelsin..

PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN
KENDİ İSTEKLERİ İLE BORSA KOTUNDAN ÇIKMA İŞLEMLERİNDE
UYACAKLARI İLKE VE ESASLAR
1. Payları Borsada işlem gören şirketlerin kendi istekleri ile Borsa kotundan çıkma
işlemlerine ilişkin ilke ve esaslar, yatırım ortaklıkları dışındaki ortaklıklar tarafından
uygulanacaktır. Hisse senetleri kot dışı pazarlarda ve Gelişen İşletmeler Piyasası’nda
işlem gören şirketlerin Borsa pazarlarından sürekli çıkmak için yapacakları başvuruların
değerlendirilmesinde de bu ilke ve esaslar uygulanacaktır. (Söz konusu ilke ve esasları
uygulayabilecek ortaklıklar bundan sonra “Borsa Şirketleri” olarak anılacaktır)
2. Borsa kotundan çıkma taleplerinde başvuru mercii İMKB’dir. Bununla birlikte, Borsa
kotundan çıkmak amacıyla diğer ortakların paylarının satın alınmasına yönelik olarak,
Kurulumuzun Seri: IV, No: 44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına
İlişkin Esaslar Tebliği’nde belirtilen isteğe bağlı çağrı esasları çerçevesinde çağrıda
bulunmak amacıyla, Kurul’a da eşzamanlı olarak çağrı başvurusunda bulunulması
zorunludur.
3. Borsa Şirketlerinin paylarının kottan çıkarılması amacıyla İMKB’ye başvuruda
bulunulabilmesinin önkoşulu, çağrı yoluyla ya da herhangi bir başka yöntemle halka
açık anonim ortaklığın sermayesinin ve/veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak
%95 veya daha fazlasına tek başına ya da birlikte hareket ettiği kişilerle birlikte sahip
olunmasıdır. Sahip olunan sermayenin ve oy haklarının oranı hesaplanırken, sahip
olunan hisselerin nominal değerinin ve/veya oy haklarının, Borsa Şirketinin toplam
sermayesinin nominal değerine ve/veya toplam oy haklarına oranı esas alınacaktır.
4. Ortaklık yönetim kurulunun kottan çıkmaya ve çağrı sırasında uygulanacak fiyata ilişkin
kararının, Türk Ticaret Kanunu’nun 388’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen
nisap ile toplanan ortaklık genel kurulunda görüşülerek karara bağlanması zorunludur.
5. Şirket yönetim kurulunca Borsa kotundan çıkmaya ilişkin karar alındığı ve söz konusu
yönetim kurulu kararının ortaklar genel kurulunda görüşüldüğü günlerde konuya ilişkin
özel durum açıklamasında bulunulması, genel kurul karar tarihinden itibaren en geç 5 iş
günü içerisinde kottan çıkmak amacıyla İMKB’ye ve çağrı yapmak amacıyla Kurul’a
başvuruda bulunulması zorunludur.
2
6. Borsa kotundan çıkmak amacıyla yapılacak çağrı işleminde çağrı fiyatı;
A) “Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri İle Borsa Kotundan Çıkma
İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar”ın Kurul Haftalık Bülteninde
yayımlanmasından sonra yapılacak zorunlu çağrı işlemleri sebebiyle ortaklık
sermayesinde %95’ten fazla bir paya ulaşılması durumunda, çağrı sürecinin
bitimini takip eden 15 günlük süre içerisinde yapılacak kottan çıkma başvurularında
söz konusu çağrı fiyatından,
B) (A) bendi kapsamı dışında kalan kottan çıkma başvurularında ise;
i. Şirket paylarının değerinin tespiti amacıyla, Kurulumuzun Seri: I, No: 31 sayılı
Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile nitelikleri belirlenmiş en az iki Uzman
Kuruluş tarafından hazırlanacak rapor ile tespit edilen birim hisse fiyatlarından,
ii. Son 5 yıl içinde Kurul düzenlemeleri uyarınca zorunlu çağrı yapıldı ise bu
tarihten, zorunlu çağrı yapılmamış ise kottan çıkmaya ilişkin yönetim kurulu karar
tarihinin 5 yıl öncesinden başlayarak, yönetim kurulu karar tarihine kadar aşağıda
7’nci maddede açıklanan yöntemle hesaplanacak fiyattan,
aşağı olmamak üzere çağrıda bulunacak ortak/ortaklar tarafından belirlenecek ve
Kurulca uygun görülerek çağrıda uygulanacaktır.
Bu maddenin 6.(B)/ii fıkrasında belirtilen fiyatın hesaplanmasında, Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 47‐A/2 ve 47‐A/3 maddeleri çerçevesinde sonuçlanmış bir incelemenin
bulunması halinde, incelemeye konu dönemdeki fiyatlar dikkate alınmayacaktır.
7. Bu ilke ve esasların 6.(B)/ii maddesinde belirtilen dönem boyunca, her gün itibarıyla
İMKB’de oluşan düzeltilmiş günlük ağırlıklı ortalama fiyatlara (AOFd) ilgili tarihler
için geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan
reeskont faiz oranı üzerinden günlük olarak hesaplanacak bileşik faizin (faiz) eklenmesi
suretiyle faiz işletilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar (f_AOFd) bulunur. Hesaplamanın
yapıldığı tüm günler için bulunan bu fiyatlar ilgili gün işlem hacmi (adet) ile çarpılarak
toplanır. Bulunan rakam, toplam işlem hacmine (adet) bölünerek işlem hacmine göre
ağırlıklandırılmış ve paranın zaman değeri açısından değeri düzeltilmiş birim hisse
fiyatı bulunur. Bu hesaplama aşağıdaki şekilde formülüze edilmiştir.
3
Son 5 yıl içerisinde Kurul düzenlemeleri uyarınca zorunlu çağrıda bulunulmuş ise,
zorunlu çağrıda uygulanan fiyat ve çağrı sırasında toplanan toplam pay adedi de yapılan
hesaplamalara dâhil edilir. Bu durumda hesaplamanın başlangıç tarihi olarak zorunlu
çağrının başladığı gün alınır.
Hesaplamanın yapıldığı dönemde TCMB reeskont faiz oranının değişmesi durumunda,
değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren hesaplamalarda yeni oran kullanılır.
01.01.2011 tarihinden önce yapılacak kottan çıkma başvuruları için yukarıdaki
formülde, “Kottan çıkmaya ilişkin yönetim kurulu karar tarihi” yerine, iş bu ilkelerin
Kurul Haftalık Bülteninde yayımlandığı tarih esas alınır.
8. Borsa kotundan çıkmak amacıyla yapılacak çağrıda, çağrı bedelinin nakit olarak
ödenmesi zorunludur.
9. Borsa kotundan çıkmak amacıyla yapılacak çağrı işleminde ortakların bilgilendirilmesi
Seri: IV, No: 44 sayılı “Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar
Tebliği”nin 15 inci maddesi çerçevesinde yapılır.
10. Çağrı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Borsa Yönetim Kurulunca, yapılan
başvurunun değerlendirilerek Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma
Esasları Hakkında Yönetmelik’in 48. maddesi ve İMKB Kotasyon Yönetmeligi’nin 25.
maddesi gereğince hisse senetlerinin Borsa kotundan çıkarılmasına ve işlem görmekten
sürekli men edilmesine karar verilmesi halinde söz konusu karar, Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda duyurulmasını izleyen beşinci iş günü yürürlüğe girer.
AOFd= düzeltilmiş günlük ağırlıklı ortalama fiyat
f_AOFd= faiz eklenmiş günlük ağırlıklı ortalama fiyat
h= ilgili gündeki işlem hacmi
V= Hesaplama yapılan dönemdeki toplam işlem hacmi
t= Dönem Başlangıcı (Bkz. 6-B-ii maddesi)
n= Dönem Sonu (Kottan çıkmaya ilişkin yönetim kurulu karar tarihi)
VKG= Hesaplamanın yapıldığı günden dönem sonuna kalan gün sayısı
Katsayı= (1+TCMB reeskont faiz oranı/36500)VKG
f_AOFd = katsayı*AOFd
4
11. Çağrı süresi içinde çağrıya cevap vermeyen ortakların, şirket hisseleri Borsa kotundan
çıkarıldıktan sonra hisse senetlerini satmak isteyebilecekleri dikkate alınarak, şirket
hisselerinin kottan çıkarılmasına ilişkin Borsa Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren
3 yıl boyunca bu ortakların hisselerini satmak üzere başvurabilme hakkının açık
tutulmasını teminen, Borsa kotundan çıkmak amacıyla yapılan çağrı sonrasında kalan
payların, çağrı bedeli üzerinden hesaplanacak toplam tutarının, çağrıda bulunan
ortak/ortaklar tarafından, payları çağrıya konu ortaklık adına İMKB Takas ve Saklama
Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde açılacak özel bir bloke hesaba yatırılması ve bu
süre içerisinde çağrı işlemine aracılık eden aracı kuruluşların, Borsa kotundan çıkarılan
şirket hisse senetlerinin hakim ortak/ortaklar tarafından satın alınmasına aracılık
etmeleri gerekmektedir. Şirket hisselerinin kottan çıkarılmasına ilişkin Borsa Yönetim
Kurulu karar tarihinden itibaren 3 yıllık sürenin sonunda Takasbank nezdinde tutulan
blokaj kaldırılacak ve hakim ortağın/ortakların bu sürenin sonunda başvuran ortakların
paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacaktır.
3 yıllık sürenin sonunda, 3 yıl boyunca Takasbank nezdinde bloke olarak tutulan
miktarın neması ile bu süre zarfında paylarının satın alınması talebiyle başvuruda
bulunulmaması nedeniyle hesapta kalan bakiye, sürenin sonunda talep üzerine, hakim
ortağa/ortaklara iade edilecektir.
12. Aşağıda belirtilen durumlarda Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin
esasları çerçevesinde özel durum açıklamasında bulunulması gerekmektedir:
- Şirket yönetim kurulunca Borsa kotundan çıkma konusunda karar alınması ve
bu kararın genel kurulda karara bağlanması,
- Borsa ve Kurula başvuruda bulunulması,
- Kottan çıkmaya ilişkin çağrı işlemlerinin her aşamasında.
Yapılacak özel durum açıklamalarında asgari olarak aşağıdaki konular hakkında bilgi
verilmesi gerekmektedir:
- Borsa kotundan çıkmak istenmesinin ayrıntılı gerekçesi,
- Borsa kotundan çıkmak amacıyla Borsaya ve Kurula ne zaman başvuruda
bulunulacağı,
- Yapılacak çağrıda uygulanması planlanan fiyat hakkında açıklama,
- Kurul kararı çerçevesinde çağrının hangi tarihler arasında, kaç gün süreyle
yapılacağı ve çağrıda uygulanacak fiyat,
- Çağrı için ayrılan fon tutarı,
- Borsa kotundan çıkmayı takip eden 3 yıl boyunca, çağrı süresinde çağrıya
karşılık vermeyen ortakların paylarının satın alınacağına ilişkin tesis edilen
işlemler ile bu 3 yıllık süre boyunca Takasbank nezdinde tutulacak blokaj vb.

kaynak:
http://www.spk.gov.tr/daireduyurukar...ilename=98.pdf

accx
07-02-2013, 17:24
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esaslarını düzenleyen yönetmelik taslağını görüşe açtı.
Finansal kiralama sektörüne yönelik yeni yasal düzenlemeleri içeren ilgili kanun, Kasım ayında TBMM'de kabul edilmiş ve 13 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmıştı.
Kurumun internet sitesinde yayımlanan ve yeni yasayla uyum amacını taşıyan taslak, söz konusu şirketlerin kuruluş, faaliyet izni ve şubeleşme esaslarının yanı sıra, kurumsal yönetim yapısını, denetim ve risk yönetimi usullerini ve karşılıkları da belirliyor.
Buna göre, şirketlerin özkaynağının toplam aktiflere oranını asgari yüzde 3 olacak ve bu oran sürdürülecek; standart oranı sağlayamayan şirket oranı tutturuncaya kadar yeni işlem yapamayacak.
İç kontrol ve bilgi sistemleri tesis edilecek ve şirketler özellikle konut finansmanı faaliyetlerinden doğabilecek risklerin tespiti ve değerlendirilmesi için gerekli önlemleri alacak.
Taslak yönetmeliğe göre şirketler yapılarını 31 Aralık 2013'e kadar yeni yönetmeliğe uygun hale getirecek.

Kaynak: http://www.finansgundem.com/haber/bddk_dan-_standart-oran_-sarti/324073#ixzz2KDtnVbpB

accx
14-02-2013, 19:19
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bilanço )

***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bilanço )
Bilanço

Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP

Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan

Dönem 31/12/2012 31/12/2011

Raporlama Birimi Bin TL Bin TL



AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER 4,00 16 16 1 1

GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5,00 40 40

Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV

Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 40 40

BANKALAR 6,00 290624 149324 141300 261314 171959 89355

TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 7,00

SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 8,00 137 137 137 137

FAKTORİNG ALACAKLARI 9,00

İskontolu Faktoring Alacakları

Yurt İçi

Yurt Dışı

Kazanılmamış Gelirler (-)

Diğer Faktoring Alacakları

Yurt İçi

Yurt Dışı

FİNANSMAN KREDİLERİ 10,00

Tüketici Kredileri

Kredi Kartları

Taksitli Ticari Krediler

KİRALAMA İŞLEMLERİ 11,00 960178 305489 654689 947291 208539 738752

Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 931990 300249 631741 936602 208072 728530

Finansal Kiralama Alacakları 1061860 365890 695970 1039674 247209 792465

Faaliyet Kiralaması Alacakları

Diğer 3619 2350 1269 3212 2062 1150

Kazanılmamış Gelirler (-) 133489 67991 65498 106284 41199 65085

Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 24956 4817 20139 8338 324 8014

Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 3232 423 2809 2351 143 2208

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 11,00 46284 10099 36185 53824 13138 40686

Takipteki Faktoring Alacakları 110833 23327 87506 123172 25644 97528

Özel Karşılıklar (-) 64549 13228 51321 69348 12506 56842

RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 12,00

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar

Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar

Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar

VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 13,00

BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 14,00

İŞTİRAKLER (Net) 15,00

İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 16,00

MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 17,00 348 348 244 244

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 18,00 276 276 388 388

Şerefiye

Diğer 276 276 388 388

ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 19,00 6859 6859 13280 13280

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 20,00 665 665

Satış Amaçlı 665 665

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin

DİĞER AKTİFLER 21,00 10366 10336 30 19343 19338 5

AKTİF TOPLAMI 1315753 483533 832220 1295862 427023 868839



PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 5,00 343 343 489 489

ALINAN KREDİLER 22,00 792046 132 791914 848005 848005

FAKTORİNG BORÇLARI 23,00

KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 24,00

Finansal Kiralama Borçları

Faaliyet Kiralaması Borçları

Diğer

Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)

İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 25,00

Bonolar

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Tahviller

MUHTELİF BORÇLAR 26,00 36646 7718 28928 21872 5487 16385

DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 27,00

RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 28,00

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar

Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar

Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar

ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 29,00 14231 14231 545 545

BORÇ GİDER VE KARŞILIKLARI 30,00 3959 3959 3407 3407

Yeniden Yapılandırma Karşılığı

Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 1731 1731 1370 1370

Diğer Karşılıklar 2228 2228 2037 2037

ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 19,00

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 31,00

Satış Amaçlı

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin

SERMAYE BENZERİ KREDİLER 32,00

ÖZKAYNAKLAR 33,00 468528 468528 421544 421544

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 468528 468528 421544 421544

Ödenmiş Sermaye 115000 115000 115000 115000

Sermaye Yedekleri 40381 40381 40381 40381

Hisse Senedi İhraç Primleri 1159 1159 1159 1159

Hisse Senedi İptal Karları

Menkul Değerler Değerleme Farkları

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları

İştirakler, Bağlı Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri

Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)

Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları

Diğer Sermaye Yedekleri 39222 39222 39222 39222

Kar Yedekleri 266163 266163 229811 229811

Yasal Yedekler 22224 22224 20406 20406

Statü Yedekleri

Olağanüstü Yedekeler 243939 243939 209405 209405

Diğer Kar Yedekleri

Kar veya Zarar 46984 46984 36352 36352

Geçmiş Yıllar Karı/Zararı

Net Dönem Karı/Zararı 46984 46984 36352 36352

Ana Ortaklık Dışı Paylar

PASİF TOPLAMI 1315753 494568 821185 1295862 430983 864879





http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=260400


IMKB

(14/02/2013 - 18:16:08

accx
14-02-2013, 19:30
2012 Dönem Net Kâr 46.984
2011 Dönem Net Kâr 36.352

geçen seneye göre %30 oranında kar artışı gerçekleşmiş. güzel haber......

accx
14-02-2013, 21:19
2009 yılı net dönem kar 41.229 TL

2010 yılı net dönem kar 35.817 TL

2011 yılı net dönem kar 36.352 TL

2012 yılı net dönem karı 46.984 TL

Karlılık ivmesini güzel yakaladı. Şimdi sıra geldi temmettüye ve bedelsize hadi hayırlısı olsun...........

4 yıldır karı dağıtmıyorsun bu sene mecbursun bakalım.

accx
15-02-2013, 01:12
2012 yılında Finansal Kiralama Şirketleri'nin karı 434 milyon TL oldu.
Geçen yılın aynı döneminde kar 510 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK)'nun hazırladığı rapora
göre, faktoring şirketlerinin karı aynı dönemde 493 milyon TL'den 597
milyon TL'ye, tüketici finansmanı şirketlerinin karı ise 105 milyon TL'den
153 milyon TL'ye geldi.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey 13/02/2013 - 14:39


BDDK hazırladığı Raporda 2012 yılı Finansal Kiralama Şirketlerinin Karı %18 oranında azalma meydana geldiği halde FFKRL karını %30 oranında arttırdı.

accx
21-02-2013, 12:43
Bankalar kadar hızlı büyüyorlar

Finansal kiralama (leasing), faktoring ve tüketici finansman şirketlerinin oluşturduğu banka dışı mali kesim, kriz yılı 2009’daki kan kaybının ardından 2010’da yakaladığı büyüme hızını 2012’de de sürdürerek 50 milyar liranın üzerinde bir aktif büyüklüğüne ulaştı. Banka dışı finansın üç sektöründen leasingde net dönem kârı “ertelenmiş vergi borcu gider etkisi” ile düşüş gösterirken, faktoring ve tüketici finansmanının kârında hızlı artışlar yaşandı.
Dünya Gazetesi’nden Naki Bakır’ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yaptığı belirlemeye göre leasing, faktoring ve tüketici finansman şirketlerinin aktif toplamı, 2012’de yüzde 16 büyüyerek 50 milyar 57.1 milyon liraya ulaştı. Sektörün 2008 yılında 29 milyar 368 milyon TL olan toplam aktif büyüklüğü, küresel kriz yılı 2009’da leasingdeki hızlı küçülmenin etkisiyle toplamda sadece
yüzde 0.6 büyüyerek 29 milyar 543 milyon lira olmuş, 2010 yılında yüzde 22.6 büyümeyle 36 milyar 222 milyon liraya, 2011 yılında da yüzde 19 büyüyerek 43 milyar 95.4 milyon liraya yükselmişti. Yatırımcının ihtiyaç duyduğu makine, teçhizat, ekipman, yatırım malı veya diğer malların, 3’üncü kişilerden kiralanarak, yatırımcıya kullanım hakkının verilmesine yönelik sistem olan leasing)alanında faaliyet gösteren şirketlerin aktif büyüklüğü geçen yıl yüzde 8.9 artışla 20 milyar 253.9 milyon liraya yükseldi. Mal ve hizmet satışlarından doğan fatura veya fatura yerine geçen belgelere dayalı vadeli alacakların devredilmesi karşılığında finansman ve tahsilat hizmetleri sunan faktoring şirketlerinin toplam aktif büyüklüğü yüzde 16.4 artışla 18 milyar 177.2 milyon; tüketici finansmanı şirketlerinin toplam aktifleri de yüzde 31.1 artışla 11 milyar 626 milyon lira düzeyine ulaştı. Banka dışı finansın toplam aktifleri 2008-2012 döneminde yüzde 70.4 oranında büyüdü. Bu dönemde aktif büyümesi leasingde yüzde 18.1 olurken, faktoringde yüzde 139.9’a, finansal kiralamada ise yüzde 150.2’ye ulaştı.
Ertelenmiş vergi gideri leasingde kârı düşürdü
2009 ve 2010’da kâr erozyonu yaşayan, 2011’de ise 510 milyon lira ile kârını yüzde 9.4 artıran leasing sektörünün net dönem kârı, 2012’de ise “ertelenmiş vergi gider etkisi” ile yüzde 14.8 düşerek 434.3 milyon liraya geriledi. Sektörün esas faaliyet gelirleri, geçen yıl yüzde 19.3 artışla 1 milyar 355.6 milyon, giderleri ise yüzde 6 artışla 267.7 milyon lira oldu. Böylece sektör önceki yıla göre yüzde 23.2 artışla 1 milyar 88 milyon lira net faaliyet geliri elde etti. Leasing şirketlerinin diğer faaliyet gelirlerinin neti ise yüzde 12.5 düşüşle 397.2 milyon liraya geriledi. Finansman giderleri geçen yıl yüzde 26 artarak 674.3 milyon liraya çıkan sektör, 252.4 milyon lirayla önceki yıla göre yüzde 15.3 daha fazla takipteki alacak karşılığı ayırdı. Böylece vergi öncesi kârı 558.4 milyon lira olarak gerçekleşen sektörün, vergi karşılığı ve ertelenmiş vergi işlemleri sonrası net dönem kârı 434.3 milyon liraya düştü. Kriz yılındaki hızlı düşüşün ardından 2010 ve 2011’de kârını önemli oranda artıran faktoring şirketleri, 2012’de de kârını yüzde 21.2 artışla 597.1 milyon liraya çıkardı. Geçen yıl yüzde 30.3 artışla 2 milyar 62 milyon liralık net esas faaliyet geliri elde eden sektörün diğer faaliyet gelirlerinin neti de yüzde 12.3 artışla 148.1 milyon lira oldu. Faktoring sektörünün finansman giderleri geçen yıl yüzde 15.7 artışla 1 milyar 143.1 milyon, ayırdığı takipteki alacak karşılığı ise yüzde 184.4 artışla 336.1 milyon liraya yükseldi. Geçen yıl 730.9 milyon liralık brüt kârından 133.8 milyon lira vergi karşılığı ayıran sektörün net dönem kârı 597.1 milyon lira düzeyinde oluştu.
Tüketici finansmanı hızlı büyüyor
Net dönem kârını önceki üç yılda da rekor düzeyde artıran tüketici finansman şirketleri 2012’de de yüzde 45.5’le yüksek bir kâr büyümesine imza attı. Bu şirketlerin esas faaliyet gelirini oluşturan kredilerden elde ettiği faiz, ücret ve komisyonlar ile esas faaliyet giderlerinin neti geçen yıl yüzde 50.6 artarak 1 milyar 52.7 milyon lira oldu. Tüketici finansmanı şirketlerinin diğer faaliyet gelir-giderleri dengesindeki fazla ise önceki yıla göre yüzde 6.7 azaldı. Geçen yıl finansman giderleri yüzde 48.1 artarak 806.9 milyon olan tüketici finansman şirketleri 79.5 milyon liralık takipteki alacak karşılığı ayırdı. Sektörde vergi öncesi 201.7 milyon liralık kâr elde edilirken; net dönem kârı 152.8 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.


Kaynak: http://www.finansgundem.com/haber/ba...#ixzz2LWbUMnCB

accx
28-02-2013, 17:39
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu )

***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu )


01/01/2012 - 31/12/2012 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=262806


IMKB

(28/02/2013 - 16:37:30)

accx
01-03-2013, 10:55
HSBC VE KATAR, FİNANSBANK İLE İLGİLENİYOR-EURO2DAY

Euro2day'in kaynak belirtmeden verdiği habere göre HSBC ve Katar,
National Bank of Greece'in Finansbank'ta bulunan 94 hissesini
satın almakla ilgileniyorlar.
Habere göre NBG, Finansbank için stratejik seçeneklerini gelecek
hafta değerlendirecek.

http://www.euro2day.gr/news/enterpri...2/Article.aspx

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey




(01/03/2013 - 09:49:39)

accx
01-03-2013, 11:03
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu )

***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu )


01/01/2012 - 31/12/2012 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=263014


IMKB

(01/03/2013 - 09:58:32)

accx
04-03-2013, 18:36
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )




Adres Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat: 10 Etiler

Telefon 212 - 3491111

Faks 212 - 3506000

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3491180

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3506067

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişikin Yönetim Kurulu Kararı




EK AÇIKLAMALAR:

Genel Kurul gündeminin tamamı ektedir.





Karar Tarihi 04.03.2013

Genel Kurul Türü Olağan

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012

Tarihi ve Saati 29.03.2013 15:00

Adresi Nisbetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:3 Etiler, Beşiktaş, İstanbul

Gündem
1)Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığı?na toplantı tutanağı imza yetkisi verilmesi,
2)2012 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu?nun okunması ve müzakeresi,
3)2012 yılına ait Denetçi Raporu?nun okunması,
4)Bağımsız denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin (Deloitte) hazırladığı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5)Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6)Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7)Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
Gündemin tamamı ek'te yer almaktadır.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır





http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=263745


IMKB

(04/03/2013 - 17:02:13)

accx
07-03-2013, 19:41
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )


Ortaklığın Adresi : Nisbetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat:10 Etiler, Beşiktaş, İstanbul

Telefon ve Faks No. : 0212 349 11 11 - 0212 350 60 00

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 349 11 80 - 0212 350 60 67

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Finans Finansal Kiralama A.Ş. ana sözlemesinin tadili

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'nun Sayın Sinan ŞAHİNBAŞ Başkanlığında şirket merkezinde yapılan toplantısında
Şirketimizin 28 Şubat 2013 tarih ve 949 nolu Yönetim Kurulu Kararına ek olarak, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun yürürlüğe girmesi nedeni ile mevzuata uyum sağlamak amacıyla şirket ana sözleşmesinin "Tahvil ve Bono İhracı" başlıklı 6 ıncı maddesinde değişiklik yapılmasına, ana sözleşme değişikliği için yasal mevzuat uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek gerekli izinlerin alınmasına, ilgili işlemlerin ikmaline karar verilmiştir.
Ana Sözleşme tadil metni ek'tedir.

Saygılarımıla,



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=265169


IMKB

(07/03/2013 - 18:37:01)

accx
14-03-2013, 09:09
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. / FFKRL, 2013 [FFKRL] 13.03.2013 15:01:19




Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat: 10 Etiler,Beşiktaş,İstanbul
Telefon 212 - 3491111
Faks 212 - 3506000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3491180
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3506067
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.03.2013
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi 29.03.2013



Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
FFKRL(Eski),TRAFFKRL91P0 0,0000000 0,0000000


Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
FFKRL(Eski),TRAFFKRL91P0 0,000 0,00000


EK AÇIKLAMALAR:
Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'nun Sayın Sinan Şahinbaş'ın Başkanlığında yapılan toplantısında;
Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Deloitte) tarafından denetlenen 31.12.2012 tarihli mali tablolarında yer alan 2012 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış olan ek'li kar dağıtım önerisinin 29 Mart 2013 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin, 31.12.2012 tarihli mali tablolarında yer alan 2012 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 46.984 Bin TL cari yıl net dönem karından; 2.349 Bin TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması ve kalan 44.635 Bin TL'sının Olağanüstü Yedek olarak ayrılması hususu ve Ekli Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Saygılarımızla,


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

accx
14-03-2013, 15:30
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )


Ortaklığın Adresi : Nisbetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:10 Etiler,Beşiktaş,İstanbul

Telefon ve Faks No. : 0212 349 11 11 - 0212 350 60 00

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 349 11 80 - 0212 350 60 67

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -

Özet Bilgi : Borçlanma Aracı İhracı ve İhraç İşlemlerinin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi konusunda yönetim kurulu kararı






Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 14.03.2013

Öngörülen İhracın Nominal Tutarı : 150.000.000 TL tutara kadar

İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Türü : Tahvil

İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Vadesi : 3 yıla kadar

İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Faiz Oranı : -

İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Kupon Ödeme Sıklığı : -

Öngörülen Satış Şekli : Nitelikli yatırımcılara satış




EK AÇIKLAMALAR:

Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'nun Sayın Sinan Şahinbaş'ın Başkanlığında yapılan toplantısında

1)Şirketimizce toplam 150.000.000,- TL (Yüzellimilyon TürkLirası) tutara kadar 3 (Üç) yıla kadar vadeli tahvillerin çıkarılmasına, TL cinsinden çıkartılacak tahvillerin yurtiçinde ihraç edilmesine,
2)İhraç edilecek tahvillerin halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılmasına,
3)Satışa aracılık ve ilgili danışmanlık işlemleri için Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,
4)İhraç edilecek tahvillerin, 150.000.000,- TL tutarı geçmeyecek şekilde nominal tutarının, satış fiyatının, 3 yılı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının (piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri gösterge alınmak üzere Genel Müdürlük tarafından ek getiri oranının belirlenmesi), faiz türünün (sabit ve/veya değişken), dağıtım esaslarının belirlenmesi satışın tamamlanması ve tahvillerin nitelikli yatırımcılar arasında kot dışı olarak İMKB'nin ilgili pazarında işlem görmesi, konuyla ilgili yasal evrak ikmal edilerek SPK ve İMKB'ye gerekli başvuruların yapılması, ihraç belgesi alınması da dahil olmak üzere gereken bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla,





Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB

(14/03/2013 - 14:28:40)

accx
14-03-2013, 21:35
Satışlar KDV indirimiyle uçtu


İş Makineleri sektörü, son yıllarda inşaattaki yüksek performansa bir türlü ayak uydurumıyordu. Bunun en büyük nedeni de satın alma işlemlerinin çoğuna aracılık eden leasingteki vergilerin 2008 yılında yüzde 18’e çıkarılmasıydı. Geçen yılın başında bu oranın yüzde 1’e indirilmesiyle sektörde satışlar bir anda artmaya başladı. Geçen yıl yüzde 14 büyüme ile 13 bine yakın iş makinası satılırken, sektör bu yıl da çift haneli büyüme bekliyor.
İnşaattaki yüksek performans, art arda gelen gayrimenkul projeleriyle birlikte iş makinaları sektörü son 1.5 yıldır adeta tüm zamanların rekorunu kırıyor. Özellikle 2012 yılına, dört yıldır yüzde 18 olan KDV, oranının yüzde 1’e indirilmesiyle giren sektör, yılı yüzde 14 gibi yüksek bir büyüme oranı ve 12 bin 750 adetlik satışla tamamladı. Bu yılda satışların iyi gittiğini söyleyen sektör temsilcilerinin büyüme beklentisi yine çift haneli rakamlar.

Ağırlık İthalatta
Bu yıl 14 bin adet iş makinası satmayı hedefleyen iş makinası üretici ve ithalatçıları , önümüzdeki dönem için en çok kentsel dönüşüm, üçüncü, havaalanı projesi ve 2B gibi etkenle canlılığını koruyacak olan inşaat sektörüne güveniyor.
Geçen yıl iş hacmi 6.2 milyar dolara ulaşan sektörde, 1.5 milyar dolarlık da ihracat rakkamı gerçekleşti. Dünya geneli düşünüldüğünde ne titahlatçı konumunda olan Türk iş makinası sektörünün ithalat hacmi ise 3.3 milyar dolar. Tahmini olarak 600 şirketin faaliyet gösterdiği sektörde bunların büyük bölümü ithalatçı. Geriye kalan 100 imalatçı ve 220 yan sanayi şirketiyle dev bir eko sistem yaratan sektörde talebin yüzde 60’ını ithalatçılar, yüzde 40’ını ise imalatçılar karşılıyor.
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçılar Birliği (İMDER) Başkanı Cüneyt Dirviş, 2013 içimn yüzde 10’luk bir büyüme öngördüklerini belirtiyor. ‘’ 15 bin kişilik istihdam edildiği sektörde 7 bin 500 kişilik de imalat sanayisinde çalışan personel bulunuyor. Yeni düzenlemelerin yanında eğitimli işgücünün de etkisiyle bu yıl sonunda 7 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz.’diyen derviş, 2023 yılında ise pazardaki yerli/ithal makine oranını yüzde 50’ye getirerek 30 milyar dolarlık bir hacime ulaşacaklarının altını çiziyor.

2023 Hedefleri Yüksek
Türk iş makinaları sektörünün 2023 yılındaki hedefinin 10 milyar dolar ihracat, 10 milyar dolar ithalat ve toplamda da 30 milyar dolar seviyesine ulaşarak, dünyanın altıncı büyük pazarı olacağını söyleyen Hidromek Strateji Müdürü Merih Özgen, Türkiye’nin Avrupa’da ise en büyük iş makinaları pazarı olacağını anlatıyor.
‘’Şu anda Türkiye net ithalatçı bir konumda olsa da 2023 yılında bu oran yüzde 50- yüzde 50’lere dayanacak. Bunun içinse sektörümüze 2023 yılına kadar en az 6 milyar dolarlık bir yatırım yapılması gerekiyor.’’ Diyen Özgen, sektörün yurt dışı odağının ise Kuzey Afrika ve Avrupa’daki malum süreçler sonrasında Rusya, Afrika ve Orta Asya’ya döndüğünü söylüyor. Özgen şu bilgileri veriyor:
‘’ Bu süreçte Hidromek olarak geçen yıl yüzde 25’lik bir büyüme yakaladık. Konsolide olarak 2012’yi 270 milyon Euro ciro ile kapatmayı öngörüyoruz. Bin 400 kişilik bir istihdama ulaşan şirketimizin bu yıl sonunda büyüme hedefi yüzde 15.‘’


Kentsel Dönüşüm
Sektörün büyümesinde bir piston görevi görecek olan bir diğer husus da kentsel dönüşüm.’’kentsel dönüşümün iş makinası sektörüne faydası olacağını düşünüyorum. Ancak yıkım işlerind ehem iş makinaları kullanılması hem de patlatma yöntemi ile yıkımın yapılması sektörü biraz olumsuz etkileybilir. Fakat özel yıkım makinalarına talebin de mutlaka artacağını ön görüyoruz diyen’’ Borusan Makine Satış ve Pazarlama Direktörü Adnan Keskin, 2013’ün daha iyi olacağını belirtiyor. Keskin, sözlerine şöyle devam ediyor:
‘’Ciromuzun yüzde 61’i Türkiye’den, yüzde 39’u ise yurt dışından sağlanıyor. Türkiye haricinde Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Kırgızistan’da da faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Yaptığımız yatırımlar sayesinde iş makinaları filomuza oldukça büyük eklemeler yaptık ve son olarak tünel açma makinalarını CAT ürün gamımıza kattık. Bin 286 kişilik kadromuzla kentsel dönüşümde adı en çok geçen markalardan biri olacağız.’’


Leasing Etkisi
İş makinası sektöründeki alımların yüzde 85’i leasing yoluyla gerçekleştiriliyor. Burada ana değişken ise faiz oranları. Ortalama 110 bin dolar olan bir iş makinesinde yaklaşık 18 bin dolarlık bir indirim yaşayan sektörde bu durum memnuniyetle karşılandı.
‘’ Bazı makine gruplarında yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülen faiz oranları sektördeki alımları hız kazandırdı. Leasing kanalıyla alım yapan müşterilerimiz bu olumlu gelişme sayesinde planlamalarını geriye aldılar ve hatta alım adetlerini artırdılar. Dolayısıyla Sanko Makina olarak biz de bu durumdan olumlu etkilendik’’ diyen Sanko Makine Genel Müdürü Orhan Aydoğan, Gaziantep’deki yıllık 5 bin adet iş makinası üretim kapasitesi olan tesislerinde ürettikleri MST marka bekoloder ve teleskobik forkliftleri dünyada beş kıtada 40’a yakın ülkeye ihracat ettiklerini söylüyor.
Leasing de katkısıyla 2012 yılı iş makinası sektöründe geçmiş yılların da ivmesiyle büyümenin devam ettiği bir yıl olduğunu belirten Aydoğan, bu büyümenin devam ettiği bir yıl olduğunu belirten Aydoğan, bu büyümenin 600 kişillik kadrosuyla sektörün lider firmalarından birisi olan Sanko Makine’ya da yansıdığına dikkat çekiyor.


Leasing Sektörü de Memnun
2011 yıl sonunda yürürlüğe giren kararname ile sektörde leasing yapılan makine ve ekipmanların yaklaşık yüzde 30’unda KDV oranının yüzde 1’e indirildiğini belirten Garanti Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen, 2012 yılında bu sektörün toplam leasing işlem hacmi içerisindeki payının yüzde 25’lerden, yüzde 35’lere çıktığını belirtiyor. Gökmen bu konudaki gelişmeleri şöyle özetliyor:
‘’ Önümüzdeki dönemde de bu trendin özellikle Anadolu’da devam edeceğini düşünüyoruz. Garanti Bankası’nın şube ağını da kullanarak, tüm Türkiye’de müşterilerimize hızlı, pratik, ve çözüm odaklı bir yaklaşım sunuyoruz.’’
2012 yılında 5.4 milyar dolarlık işlem hacmine uzanan leasing sektörünün yüzde 32’sini iş makinalarının oluşturduğunu söyleyen Yapı Kredi Leasing yetkilileri ise halihazırda toplam işlem hacimlerinin yüzde 40’ını inşaat, yüzde 28’ini ise üretim makinaları oluşturduğunu söylüyor. Yapı Kredi Leasing iş ve üretim makinelerinde ise yüzde 21 Pazar payı ile lider konumda bulunuyor. (Mustafa Gündoğdu-Ekonomist)




Kaynak: http://www.finansgundem.com/haber/satislar-kdv-indirimiyle-uctu/328432-94505#ixzz2NXYih9IP

accx
15-03-2013, 19:04
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Borçlanma Aracı-Genel) )

***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Borçlanma Aracı-Genel) )


Ortaklığın Adresi : Nisbetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:10 Etiler,Beşiktaş,İstanbul

Telefon ve Faks No. : 0212 349 11 11 - 0212 350 60 00

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 349 11 80 - 0212 350 60 67

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Tahvil İhracına ilişkin aracılık ve danışmanlık sözleşmesinin imzalanması






Borçlanma Aracının ISIN Kodu : -

Borçlanma Aracının Türü : Tahvil

Borçlanma Aracının Vadesi : 3 yıla kadar

Borçlanma Aracının İhraç Tutarı : 150.000.000 TL tutara kadar




AÇIKLAMA:

Finans Finansal Kiralama A.Ş. ile Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin ihraç edeceği toplam 150.000.000 TL tutara kadar
3 yıla kadar vadeli tahvillerin yurtiçinde halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcılara satışında Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin münhasır aracı kurum ve danışman olarak yetkilendirilmesine ilişkin aracılık ve danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB

(15/03/2013 - 17:58:12)

accx
15-03-2013, 23:22
Yeni yasasına 2012’nin sonunda kavuşan leasing sektörü önümüzdeki dönemden çok umutlu



FİNANSAL kiralama (leasing) sektörü yıllardır beklediği yeni yasasına geçen yılın son günlerinde kavuştu. Sektör artık yoluna “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” adıyla çıkan yasayla devam edecek. Söz konusu yasa, sadece leasing değil faktoring ve finansman şirketlerini de bir şemsiye altında topladı. Sonuçta leasing, faktoring ve finansman şirketleri bir birlik çatısı altına girdi. Yeni yasadan en karlı çıkan segment leasing oldu. Bunun nedeni ise sektörün hem günün şartlarına uyarlanmış bir yasa, hem de çok sayıda düzenleme ve yeni ürün kazanmasıydı. Bu kazanımlar içinde yıllardır beklenen “sat ve geri kirala (sale and lease back)” ve “operasyonel leasing” ürünleri sektör için adeta can suyu oldu.
25 YILDA 55 MİLYAR DOLAR
Türkiye’de uygulanmaya başladığı günden bu yana geçen 25 yılda başta KOBİ’ler olmak üzere ekonomiye yaklaşık 55 milyar dolar kaynak aktaran finansal kiralama sektörü, sadece 2012 yılında 5.2 milyar dolarlık yeni işlem hacmi yarattı. Bu hacmin yeni yasa ile birlikte hayata geçen yeni ürünlerle önümüzdeki yıllarda katlanarak artması bekleniyor. Uzmanlar bu yıl ekonomi yüzde 4.5 büyürse leasing sektörünün işlem hacminde yüzde 50’lik büyüme yakalanabileceğini öngörüyor. Uzmanlar, sektörün yıllık işlem hacminin 2013 sonunda yaklaşık 7.5 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyor.
ÖNCELİK, “SAT, GERİ KİRALA”DA
Bu iddialı hedefe ulaşabilmek için ise öncelikle yeni ürünlerin satışının başlaması gerekiyor. Bu ürünlerden “sat ve geri kirala” uygulamasının satışına başlandı. Sektördeki şirketler tüm ağırlıklarını bu ürünü pazarlamaya vermiş durumda. Görüşlerine başvurduğumuz tüm sektör temsilcileri sat geri kirala konusunda yoğun talep aldıklarını vurguluyor.
Şu anda sektörde faaliyet gösteren neredeyse tüm şirketlerin KOBİ’lerden gelen “sat ve geri kirala” taleplerini karşılamaya başladıklarını söyleyen Burgan Leasing Genel Müdürü Cüneyt Akpınar, diğer ürünler konusunda ise hazırlık yapıldığını belirtiyor. Yeni bir ürün olan “yazılım leasingi” konusunda ise sektördeki şirketlerin tamamının yazılım firmalarıyla görüşmeler yaptığını söyleyen Akpınar, “Burada deneme amaçlı işlemler yapılıyor ancak bu ürünün yaygınlaşması yılın son çeyreğini bulur” diyor.
OPERASYONEL LEASING 1 YIL SONRA
Operasyonel leasing’in daha fazla bilgi gerektirmesi yüzünden her kurum ancak bir veya birkaç sektör için hizmet verebilecek. Her üründe operasyonel leasing yapılması ise dünyada da rastlanan bir durum değil. Sektör temsilcileri operasyonel leasing’in ancak yılın son çeyreğinde veya 2014 yılında başlayabileceği görüşünde.
Leasing sektöründe dünya örneklerine bakıldığında ağırlığın “sat, geri kirala” işlemleri üzerinde yoğunlaştığını belirtelim. Dünyada 2011 yılında yapılan 750 milyar dolarlık leasing işleminin yüzde 12-15’inin “sat, geri kirala” yöntemiyle yapıldığı belirtiliyor. Avrupa’daki leasing kuruluşlarının organizasyonu olan Leaseurop’ın 2011 yılı rakamlarına göre, Avrupa’daki leasing işlemlerinin yüzde 65’i finansal, 35’i ise operasyonel kiralama sayesinde gerçekleşmiş.
AKLEASE’DEN “BUMERANG”
AKLease aralık ayında hayata geçen yeni finansal kiralama yasasının imkan tanıdığı tüm yeni ürünleri müşterilerine sunmayı planlıyor. İşletmeler açısından yeni yasa sayesinde hayat bulan ürünler arasında “sat geri kirala”, “operasyonel kiralama” ve “yazılım leasing’i” ve “bütünleyici parça leasing’i” gibi çok avantajlı ürünler olduğunu söyleyen AKLease Genel Müdürü Tuncer Mutlucan, yeni ürün ve planları hakkında şu bilgiyi veriyor:
“2012 sonunda kabul edilen yasanın hemen ardından sat-geri kirala alanında yeni ürünümüz olarak ‘Bumerang Leasing’'i lanse ettik. Bu yıl ocak ayında da bu üründe ilk işlemimizi gerçekleştirdik. Bumerang leasing sayesinde şirketler, mevcut sabit yatırımlarını uzun vadeli geri kiralamak üzere AKLease'e satıyorlar. Böylece, hem finansal yapıları düzeliyor, hem varlıklarında bir azalma olmuyor, hem de işlerini yoluna koyuyorlar. Operasyonel kiralama konusunda ise birkaç farklı alanda kiralama hizmeti verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.“
AKLease, 2013 yılında kira alacaklarını yüzde 30’un üzerinde büyütmeyi hedefliyor. Bugün Türkiye’nin 12 farklı noktasındaki şubeleriyle hizmet veren şirket 2013 yılında İstanbul ve Anadolu’da daha çok sahada olacak. Firmanın bu yıla ilişkin bir başka hedefi de çalışan sayısını artırmak.
“TELEFONLARIMIZ KİLİTLENDİ!”
Finansman ihtiyacı duyan özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin yasanın yürürlüğe girdiği günden bu yana sat, geri kirala ürününe yoğun talep gösterdiğini söyleyen DenizLeasing Genel Müdürü Kahraman Günaydın, “Ürün hakkında müşterilerimize SMS ile bilgilendirme yaptık. Yeni yasa ve ürünlerin avantajlarını müşterilerine internet, SMS ve e-posta kanalıyla ilk duyuran kurum biz olduk. İlgi çok yoğun oldu. Geri dönüşler yüzünden sadece bizim şirketimizin değil rakiplerimizin de telefonlarının kilitlendiğini öğrendik” diyor.
DenizLeasing, “operasyonel leasing” dışındaki tüm yeni leasing ürünlerini ocak ayından bu yana müşterilerine sunuyor. DenizLeasing geçen yılı yüzde 20 oranında büyüyerek sektörde yüzde 7.5 pazar payı ile beşinci sırada tamamladı. Şirketin 2013 yılı hedefi ise satışlarını yüzde 20 civarında büyütmek.
Bu kapsamda şirket özellikle KOBİ segmentli şirketler için uzun vadeli, uygun ödeme planları geliştirmeyi planlıyor. Ayrıca turizm ve kırtasiye gibi sektörler için özel kampanyalar düzenleme planları da var. Bu yıla hızlı başladıklarını söyleyen Günaydın, 2013 yılı iş planlarına yönelik ise şu bilgiyi veriyor:
“Sektörün lokomotifi olan iş ve inşaat makinelerinde şirketimiz ilk beş içinde yer alıyor. Yatırım yapmakta olan her müşteriye ulaşıp leasing finansmanı yöntemi ile tanışmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca bu yıl yeni yasa ile hayat bulan yeni ürünler üzerinde yoğunlaşacağız.”
BURGAN LEASING, KOBİ’LERE ODAKLANACAK
Eurobank Tekfen’in satışı sonrası EFG Leasing olan ismi Burgan Leasing’e dönüşen şirket yeni ortağı ile yüzde 50’nin üzerinde iddialı bir büyüme hedefiyle yeni yıla başladı. Yeni yasanın sağladığı tüm avantajları ve ürünleri müşterileriyle paylaşmak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Burgan Leasing Genel Müdürü Cüneyt Akpınar, operasyonel leasing dışında diğer tüm yeni ürünleri bu yıl hayata geçireceklerini söylüyor. Özellikle sat geri kirala uygulamasına yoğunlaşacaklarını ve şu anda da müşterilerine bu ürünü sunduklarını söyleyen Cüneyt Akpınar, 2013 yılı stratejilerini şöyle özetliyor:
“Bizim bu yıl odağımızda sat ve geri kirala var. Ancak diğer ürünler üzerinde de çalışıyoruz. Şu anda deneme amaçlı yaptığımız yazılım leasing’ini yılın son çeyreğinde daha yaygın olarak sunmaya başlayacağız. Sektördeki diğer finansal kiralama şirketleri ve biz bugünlerde yazılım firmalarıyla görüşüp onlarla işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Yazılımcılarda bu işe çok sıcak bakıyor. En azından korsan yazılımları azaltacak bir uygulama olacaktır. “
Burgan Leasing operasyonel leasing uygulamasına 2014 yılında başlayacak. Dünyada çok yaygın uygulanan operasyonel leasing en fazla taşıt aracı, iş makinesi, vinç, donanım sistemleri, ofis elemanları ve tıbbi cihazların alımı için kullanılıyor. Türkiye’de de bu ürünlerin lokomotif olması bekleniyor. Burgan Leasing bu ürünlerin en azından birinde aktif olmayı planlıyor. Akpınar “Her finansal kiralama şirketi her alanda operasyonel leasing yapamayacak. Çünkü bu uygulama daha fazla servis ve bilgi gerektiren bir ürün. Ciddi düzeyde uzmanlaşmak gerekiyor. Örneğin, iş ve inşaat makineleri iyi bildiğimiz bir sektör. Forklift piyasası da öyle. Bu sektörlerle ilgili çalışmalarımız var. Ancak bunların dışında herkesin girmediği bir alanda da operasyonel leasing yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyor.
Kurumsaldan ziyade orta ve küçük ölçekli firmalara odaklanan Burgan Leasing şu anda İç Anadolu ve Çukurova’da bulunan temsilciliğini yasadaki değişiklik nedeniyle şubeye dönüştürecek. Bu arada yasal izinleri alır almaz İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası (batı kesimi) ile Bursa ve İzmir’de birer şube açarak toplam şube sayısını altıya çıkartacak.
YENİ YASA KOBİ’LERE YARAYACAK
Türkiye, yeni yasa sayesinde dünyada leasing sektörünün lokomotifi olan ürünlerle tanışmaya hazırlanıyor. Finansal kiralama şirketleri şimdilik sadece “sat, geri kirala” işlemini yapmaya başladılar. Önümüzdeki günlerde diğer ürünlerin de piyasaya girdiğini göreceğiz. Bu yılın ikinci yarısından itibaren pazara sunulması beklenen diğer finansal kiralama ürünleri ile birlikte sektör 2013 yılının oldukça hareketli geçmesini bekliyor. Son leasing yasası ile Türkiye’ye gelen ve sektörde büyük bir hareketlilik yaratması beklenen yeni finansal kiralama ürünlerini sizler için derledik...
Yeni yasanın getirdiği yeni ürünler
SAT, GERİ KİRALA
Uzmanlara göre, sektörün 2013 yılına damgasını vuracak ürün “sat, geri kirala” olacak. Söz konusu ürün çıkalı daha iki ay olmasına rağmen sektördeki şirketlerin neredeyse tamamı müşterilerine bu ürünü kullandırmaya başladı. Dünyada “sat, geri kirala” için kullanılan en yaygın ürün ise gayrimenkul.
Türkiye’de de uygulamanın gayrimenkul ağırlıklı olması bekleniyor. Uygulama ise şöyle: Diyelim ki mülkiyeti size ait olan bir fabrika veya ofis var. Bu arada işinizi geliştirmek veya yeni bir projeyi hayata geçirmek istiyorsunuz, ancak kaynağınız yetersiz. Bu durumda büro, atölye veya fabrikanızı leasing şirketine satıyorsunuz. Tapuda yerin sahibi leasing şirketi oluyor. Ama siz aynı mekanda çalışmaya devam ediyorsunuz. Başka bir deyişle kendi mülkünüzde kiracı konumuna geçiyorsunuz. Leasing şirketine aylık veya üçer aylık dönemlerde ödeme yapıyorsunuz. Süre dolduğunda ise, sembolik bir değer üzerinden, örneğin bin TL’ye leasing şirketinden büro, fabrika veya atölyenizi geri alıyorsunuz. Bu işlem için eskiden yüzde 8 tapu harcı öderken yeni düzenlemeyle harç tutarı binde 4.5 gibi makul bir düzeye indirildi.
Sat geri kirala uygulaması gayrimenkulün yanı sıra piyasa değeri olan hür tür makine ekipmanıyla da yapılabiliyor.
YAZILIM LEASING’İ
Yeni yasayla artık yazılım ürünleri de leasing sektörü kapsamına girdi. Bugüne kadar finansal kiralamaya konu olan tüm varlıklar somuttu. Ancak yazılım ürünleri fiyatlarının büyük tutarlara ulaşması ve bir işletme için vazgeçilmez bir konuma gelmesi, yasa yapıcıları da harekete geçirdi. Artık yazılımlar da lease edilebilecek. Bu sayede korsan yazılımların azalması da sağlanacak.
Yazılım leasing’inde finansal kiralama şirketi sizin adınıza ihtiyacınız olan yazılımı satın alacak. Siz kirayı leasing şirketine ödeyeceksiniz. Sürenin sonunda leasing şirketi, yazılımın lisans kullanma hakkını şirketinize devredecek. Leasing şirketleri yazılım leasing’i için hummalı bir çalışma içinde. Sektör temsilcileri bu konuda özellikle yazılım şirketleriyle görüşmelerini sürdürüyor.
TAMAMLAYICI MALLARIN LEASING’İ
Sektör bugüne kadar tamamlayıcı unsur niteliğindeki malları leasing yapamıyordu. Örneğin bir bina lease edilir iken, binanın içindeki asansör, yürüyen merdiven, ısıtma soğutma sistemi gibi tamamlayıcı unsurları tek başına lease edilemiyordu. Veya gemi leasing’i yapıyor, ancak gemi motoru lease yapılamıyordu. Son yasa bu konuları da düzenledi. Bugünlerde hangi ürünün nasıl lease edileceğine ilişkin yönetmelikler hazırlanıyor.
Bu sayede sektör daha fazla ürünü lease edebilecek. Söz konusu düzenlemenin özellikle sınırlı kaynakla iş yapmak isteyen küçük ve orta ölçekli yatırımcılara ve kentsel dönüşüm projelerine destek vereceği düşünülüyor.
GEMİ VE UÇAK LEASİNG’İ
Yeni yasa sayesinde bugüne kadar çok zor olan gemi ve uçak leasing’i de kolaylaştırıldı. Karmaşık prosedürleri sadeleştirildi. Bu kapsamda Türkiye’de çok yaygın olmamasına karşın tekne leasingi de kolaylaştırılmış oldu. Bu sayede, Türkiye’de özellikle tekne ve motoryat pazarında ciddi bir hareketlilik olması bekleniyor.
OPERASYONEL KİRALAMA
Leasing şirketleri bugüne kadar finansal kiralama dışında bir işlem yapamıyordu. Yeni yasa sayesinde operasyonel kiralama hakkı da tanındı. Tıpkı klasik finansal kiralamada olduğu gibi herhangi bir malı kiralamak artık mümkün. Ancak bu mal vade sonunda sizin olmayacak. Aslında Türkiye’de bu işi filo ve otomobil kiralama şirketleri başarılı şekilde yapıyor. Şimdi bu hak finansal kiralama şirketlerine de tanınmış oldu. Tabii kapsam da genişledi.
Bugün dünyada operasyonel leasing en çok araç, iş makinesi, vinç, bilgisayar donanımları, ofis ekipmanları ve tıbbi cihazların alımında kullanılıyor. Özellikle en son teknolojileri kullanmak zorunda olan veya belirli bir süre belirli bir ekipmanı kullanmak zorunda olan şirketler operasyonel leasing’i tercih edecekler. Örneğin, bugün büyük hastaneler genellikle en son teknoloji MR cihazlarını kullanıyor. MR cihazının yeni modeli çıktığında kullanmakta olduğu cihazı finansal kiralama şirketine iade edip yine lease yoluyla en yenisini alabilecek. Finansal kiralama şirketi ise bu makineyi daha küçük hastane veya tanı merkezlerine yeniden lease edebilecek.
Bir örnek de inşaat sektöründen… Bir inşaat şirketi, yaptığı inşaatın sadece bir aşamasında sadece birkaç ay bulunduracağı bir vinç için operasyonel leasing kullanabilecek. İşi bittiğinde ise vinci finansal kiralama şirketine iade edecek. Üstelik şirketler operasyonel leasing’i klasik finansal kiralamaya göre çok daha ucuza yapabilecek.
Operasyonel leasing’in bir diğer avantajı da servis garantisi vermesi. Örneğin operasyonel leasing ile alınan bir aracın muayenesi, rutin bakımları, kar lastiği, vergisi, kaskosu gibi tüm işlemleri leasing şirketi tarafından karşılanıyor.
Yeni yasa ile neler değişti?
Yeni yasa, leasing sektörüne yeni ürünlerle birlikte yeni uygulamalar da getirdi. Sektörde bürokrasiyi ve kırtasiye masraflarını azaltacak, buna karşın sistemin hızını artıracak yeni uygulamalar şöyle:
* Süre sınırı kaldırıldı: Eski yasada leasing sözleşmeleri için dört senelik minimum süre sınırı vardı. Belli ürünlerde bu süre iki yıla kadar indiriliyordu. Yeni yasada ise süre sınırlaması tamamen ortadan kaldırıldı. Geçmiş uygulamalarda örneğin iki senelik bir finansman ihtiyacı olan ve o makineye iki sene ihtiyacı olan bir işletme, dört sene zorunluluğu nedeniyle leasing işlemi yapmaktan vazgeçebiliyordu. Şimdiyse işletmelerin ne kadar süreye ihtiyacı varsa o süreyi seçme serbestisi var.
* Noter zorunluluğu yok: Uygulamada yapılan her leasing işlemi için bir sözleşme imzalanması gerekiyor. Eski uygulamada bu sözleşmelerin noterden tescil edilmesi şartı aranıyordu. Artık noter zorunluluğu bulunmuyor. Bu uygulama bürokrasiyi azaltmasının yanı sıra zamandan ve maliyetlerden de ciddi tasarruf sağlıyor.
* Masraflar bin ile 5 bin TL arasında azaldı: Noter tescili ortadan kalktığı için masraflar büyük ölçüde düştü. Eski yasada şirket sahipleri sözleşmeyi imzalarken ayrıca noter masrafı da ödemek zorunda kalıyordu. Genelde ise masraflar bin ile 5 bin TL arasında değişiyordu. Örneğin, bir şirket bilgisayar sistemi satın almak için 20-30 bin liralık bir işlem yapmak istediğinde bin 500 TL’nin üzerinde noter masrafı ödemek zorunda kalıyordu. Özellikle küçük miktarlı işlemlerde noter masrafı caydırıcı oluyordu.
* Notere tescil kaldırıldı: Yeni yasa sayesinde noter siciline tescil zorunluluğu da kaldırıldı. Tescil işlemi kurulacak birlik yapılanması içinde gerçekleştirilecek. Tescil işlemi daha az maliyetli olacak. Ayrıca işlemler sektörün içinde kalacak.
* Tapu harcı binde 4.5’e indi: Eskiden gayrimenkuller üzerinden yapılan leasing işlemlerinde hem alıcı hem de satıcıdan yüzde 2 tapu harcı alınıyordu. Yani iki tarafın ödediği tapu harcı yüzde 4 oluyordu. Örneğin, üç yıllık bir leasing işlemi yaptıysanız bu sürenin sonunda gayrimenkulün bu defa da finansal kiralama şirketinden, şirkete devri gerçekleşiyor, bu işlemde de taraflar yine yüzde 2’şer tapu harcı ödüyor ve böylece toplamda yüzde 8’lik bir tapu harcı ödenmiş oluyordu. Bugün de gayrimenkul leasing’i yaptıranlar toplamda yüzde 8 tapu harcı ödüyor. Ancak sat geri kirala yöntemini kullananlar için artık durum farklı. Şirket aktifindeki gayrimenkulü finansal kiralama şirketine, yine yukarıdaki örnekte olduğu gibi üç yıllığına sattığında bir kereye mahsus olmak üzere binde 4.55 tapu harcı ödeyecek. Üç yılın sonunda borcu bittiğinde leasing şirketinden gayrimenkulünü geri satın aldığında ise hiç harç ödemeyecek. Böylece bu işlem için ödenen toplam tapu harcı binde 4.55’le sınırlı kalacak.


Kaynak://www.finansgundem.com/haber/yeni-yasa-leasing-sektorunu-ucuracak/328758#ixzz2Ndq8Nn1J

accx
21-03-2013, 10:03
2012 yılında yapılan sözleşme adetinin yüzde 21 artarak 17 bin 787’ye yükseldiğini söyleyen Murat Alacakaptan, Finans Gündem’e konuştu


Leasing diğer adı ile finansal kiralama sektörü ekonominin dinamikleri için büyük önem taşıyor. Leasing ile küçük ve orta boy işletmeler birçok yatırımlarını uzun vadeli kiralama yoluyla yapabiliyor. Üstelik bu yolla yatırım yapmanın vergi avantajı da var. Bazı durumlarda KDV oranları oldukça düşük… Satın alma ile kıyaslandığında bu durum oldukça avantajlı. Tablo böyle olunca leasing sektörüne ilgi sürekli artıyor. Geçen yıl sektörün cirosu önceki yıla oranla dolar bazında yüzde 9.6 artarak 5 milyar 360 milyon dolara yükseldi. Bu yıl da sektördeki büyümenin sürmesi bekleniyor. Sektörünün önemli oyuncularından biri olan ve son yıllarda sektörünün büyüme hızından daha fazla büyüme gösteren Finans Leasing Genel Müdürü Murat Alacakaptan sektörü ve Finans Leasing’in hedeflerinin Finans Gündem Genel Yayın Yönetmeni Kayhan Öztürk’e anlattı.
Finans Gündem: 2012 sektör ve şirketiniz açısından nasıl geçti?
Murat Alacakaptan: 2012 yılında sektörün cirosu 5 milyar 360 milyon dolara yükseldi. Bu 2011 yılına göre dolar bazında yüzde 9.6’lık artışa karşılık geliyor.
Finans Gündem: Sizin şirket de büyüdü mü?
Murat Alacakaptan: Biz şirket olarak 2012’de sektörden daha hızlı büyüdük. Ciromuzu dolar bazında 2011’e göre yüzde 32 arttırdık. 2012, 2011’e göre birazcık daha iyi geçen bir yıl oldu ama sektörün en çok ciro yaptığı yıl 8.2 milyar dolarla 2007 yılıydı. Sonra 2008 başında dünyadaki gelişmeler ve KDV oranlarındaki değişikliğinin etkileri sektörde hissedildi. 2009’da sektörün cirosu 2.2 milyar dolara kadar düştü. 2009, sektörün en kötü ciro yaptığı yıl oldu. 2009’dan sonra yükselişe geçti ve bu yükseliş trendi devam ediyor.
Bu yıl için beklentiniz nedir?
Murat Alacakaptan: Sektörde büyüme sürecek. 2013’de 6 milyar doların üzerinde ciro bekleniyor.
Finans Gündem: Ciro artarken işlem adetleri de artıyor mu?
Murat Alacakaptan: Bizim için toplam işlem hacminin yanında işlem adetleri de önemli bir veri ve sürekli izlediğimiz bir veri. 2012 yılında yapılan sözleşme adedi yüzde 21 artarak 17 bin 787’ye yükselmiş. Finans Leasing’in yaptığı sözleşme sayısı ise yüzde 50 ile sektörün üzerinde arttı. Sektörde yapılan 17 bin787 işlemin 1613 tanesini biz yaptık. Sektördeki pazar payımızı yüzde 30 büyüttük.
Finans Gündem: Ciro artışı işlem adedi artışıyla aynı paralelde gitmiyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Murat Alacakaptan: Ciro yüzde 32 oranında artarken işlem adedinde ise yüzde 50’lik bir görüldü. Bu ortalama sözleşme büyüklüğünün küçüldüğünü gösteriyor. Sektörün 2010, 2011 ve 2012’de ortalama sözleşme büyüklüğü 300 bin dolar civarındaydı. Bizim ise 2011 ve 2012’de ortalama sözleşme büyüklüğümüz 200 bin dolar civarındaydı. Dolayısıyla biz sektörden ortalama sözleşme büyüklüğünde ayrışıyoruz. Bizde Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ), mikro ve ticari işletmeler ağırlıkta. Biz bölgesel olarak da yaygın işlem yapan bir şirketiz.
Finans Gündem: Dağılımınız nasıl?
Murat Alacakaptan: Yüzde 38’i İstanbul ve çevresinde, geri kalan da Anadolu’dadır. KOBİ, mikro ve ticari işletmeler segmentinde daha çok müşterimiz var.
Leasingde en çok işlem hangi sektörlerde oluyor?
Murat Alacakaptan: Yıllardan beri en çok işlem ekipman, iş ve inşaat makinaları alanlarında oluyor. İş, inşaat makinaları leasing işlemlerinde KDV oranı eskiden olduğu gibi yüzde 1’e düşürüldü. Orada avantaj kullanıcının, müşterinin avantajı… Sonuçta KDV’nin düşük ya da yüksek olması leasing şirketine bir avantaj getirmiyor. Kullanıcıyla ilgili bir avantaj ya da finansmanla ilgili bir ihtiyaç… Biz aldığımız KDV’yi devlete ödüyoruz. Yüksek ya da düşük olması bizim açımızdan bir avantaj değil.
Finans Gündem: Ama KDV artışı Leasing’in avantajını yok etti, 2008’den sonra işlemlerin azalmasından bunun etkisi olmadı mı?
Murat Alacakaptan: KDV’nin artışı global finansal kriz üst üste geldi. Hangisinin daha çok etkisi olduğunu tek başına ölçmek kolay değil. Biz sektör olarak KDV’deki artışın, işlem oranlarını herhalde yüzde 30 yüzde 40 olumsuz etkileyeceğini düşünüyorduk. Ama bunu ölçme imkânımız olmadı. KDV artışı ile birlikte finansal kriz aynı döneme denk geldi ve hemen ardından yatırımlar azaldı.
2012 sonunda bazı kalemlerde KDV oranı yeniden düşürülmeden de leasing işlemlerinin rakamları yükselmeye başlamıştı. KDV’yle birlikte iş ve inşaat makinalarında biraz daha hızlanma oldu. Hâlihazırda iş ve inşaat makinaları sektörün en çok iş yaptığı alanlar.
Sonuç olarak ciromuzu büyüttük, işlem adetlerimizi de arttırdık. Net karımızı da BDDK standartlarına göre çıkarttık. Net karımızda da yüzde 29’luk bir artış yaşadık.
Finans Gündem: Yeni kanunla birlikte sektörde neler bekliyorsunuz? Sizin için en önemli değişiklikler nedir?
Murat Alacakaptan: Yeni kanunda önemli olan şey operasyonel leasingin önünün açılması oldu. Artık operasyonel leasing işlemleri yapılabilir hale geldi. Dolayısıyla leasingin tanımının içerisinde operasyonel leasingde konuldu. Finansal leasingde malı kiralıyorsunuz. Son kiranızı ödedikten sonra da malın mülkiyeti sizin oluyor. Oprasyonel leasingde geçici bir kiralama, malın mülkiyeti leasing şirketinde kalıyor. Araba kiralamadan farkı yok. Rante car firması bir operasyonel kiralama şirketidir esasında. Bu iş makinalarında, ekipmanlarda, gayrimenkulde de yapılabilir hale geldi. Yıllardır beklenen sell and lease back (sat, geri kirala) işlemleri yapılabilir hale geldi. Bu da çok önemli… Müşteriler ellerinde bulunan özellikle gayrimenkulleri, işyerlerini leasing şirketine satıp finansman sağlayıp, kiraları geri ödemek suretiyle mülkiyeti yeniden kendilerine geçirebiliyorlar. Mesela gayrimenkullerde de “sat geri kirala” işlemlerinde alım satım vergisi binde 4.5 gibi düşük bir oran olarak tutuldu. Bu da ihtiyacı olan müşterinin daha kolay finansman sağlama imkanı oluşturdu. Kanunun 2012’nin sonunda yürürlüğe girmesiyle birlikte operasyonel işlemlerde bir artış oldu.
Finans Gündem: Operasyonel leasing sektöründe nasıl bir açılım yaratacak? Ne gibi değişikler olacak?
Murat Alacakaptan: Bu senenin başından itibaren birçok yenilik oldu. Bilgisayar yazılımları daha önceden leasinge konu değildi. Yani donanım, makinalar leasingin konusuydu ama yazılımlar değildi. Donanım, makine kısmı daha hızlı ucuzluyor ama şimdi yazılım çok daha kıymetli hale geldi. Yazılıma çok büyük yatırımlar yapılıyor. Artık yazılım leasingi de mümkün hale geldi. Eskiden bütünleyici parça ve eklenti niteliğinde mallar lease edilemiyordu. Artık bütünü tamamlayan parçalar da leasinge konu olabiliyor.
Faktöring, leasing ve tüketici finansmanı sektörleri dernek olmaktan çıkıp, birlik haline geliyor. Ayrıca leasing sözleşmeleri noter huzurunda imzalanır, tasdik edilirdi. Artık noter huzurunda yapma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Bundan sonra Birlik nezdinde tescil edilecek, kayda alınmış olacak. Bu da önemli bir değişiklik… Birlik bir nevi noter işlevi görecek, kayıtları tutacak. Noter ilave maliyet ve zaman açısından zorluklar getirebiliyordu.
Finans Gündem: Bu değişiklikler sektöre nasıl yansıdı? İlk 3 ay itibariyle baktığınız zaman izleniminiz nedir?
Murat Alacakaptan: Rakamlar henüz çıkmadı fakat sell and lease back işlemlerinde gerçekten artış olduğunu gözlemliyoruz. Onun dışında iş ve inşaat makinaları sektörün yoğun işlem yaptığı ekipmanlar arasında yer alıyor. Sell and lease back işlemlerine de talep var. 2012’inin ilk 3 ayına göre daha yüksek bir ciroya ulaşacak. Sektör 2007’den sonra büyüme trendine geçti. 2010’la 2011 arasında esasında iyi bir artış var. 2010’da 3.2 milyar dolar, 2011’de 4.9 milyar dolara gelmişiz. Ekonomik canlanma leasing sektöründe de hızlı büyümeye neden oluyor. Ama sell and lease back ve diğer yeni ürünler bize ekonomik canlanmanın dışında da büyüme imkânı verecektir. O yüzden önemli. Biz sektör temsilcileri olarak 2013’ün 2012’den daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ama daha net şeyler söylemek için Haziran sonunu beklemek lazım. 2007’yi mutlaka yakalamalıyız ama bu 2013’de kolay görünmüyor.
Finans Gündem: Şirket olarak pazardaki yeriniz nedir?
Murat Alacakaptan: Burada pazar payının yanı sıra karlılık da çok önemli. Biz pazar payımızı arttırıyoruz. Dolar bazında geçen yıl yüzde 32 arttırdık. 2013’te de hedefimiz sektörden daha hızlı büyümek. İlk 3 ay bir gösterge olur ama net sonuçları anlamak açısından yeterli değil. Gerçek gidişatı anlamak için Haziran sonunu görmemiz gerekir. Ama biz yine sektörden daha hızlı büyümeyi hedefliyoruz.
Finans Gündem: Sektörde rekabet ne durumda?
Murat Alacakaptan: Sektörde Finansal Kiralama Derneği’ne (FİDER) üye 28 tane şirket var. Banka ortaklığı olanlar ağırlıkta. Birkaç tane de yabancı şirket var. Katılım bankalarının da leasing işlemleri var. İlk 10’a baktığımızda tamamen ticari bankaların iştiraki olan şirketleri görürsünüz. Bunlar neredeyse piyasanın yüzde 85’ini oluşturuyor diyebiliriz.
Finans Gündem: Kira ödemelerinin aksaması konusunda sıkıntı var mı?
Murat Alacakaptan: 2009 finansal krizin en çok hissedildiği yıl oldu. 2009’da bütün sektör bundan etkilendi. 2010’da belli bir yansıması oldu ama 2012’de önemli bir problem yaşanmadı.
Finans Gündem: Bu anlamda leasingde dinamikler faktöring ya da bankacılık gibi çalışmıyor sanırım…
Murat Alacakaptan: Bankacılık sistemi kredilendirme açısından genelde alacağını daha kısa vadede tahsil ediyor. Bizde vadeler 48-60 ay, dolayısıyla bir sorun olduğunda çözülmesi biraz daha uzun sürüyor. Ama arkasında bir mal olduğu için de bir şekilde o malın değeri kredinin ödenmeyen kısmını bazen tamamı hem de ne kadar ödendiğine bağlı, bazen büyük bir kısmını karşılamış oluyor. Ama bu bir süreç hukuki takipleriniz oluyor veya malı beraberinizde satıp nakde dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Daha uzun bir süre süreç ama nakde dönüştürebiliyor.
Finans Gündem: Vadelerde değişiklik oldu mu?
Murat Alacakaptan: 48-60 ay daha çok yoğunlukta. Son dönemde 60 aya doğru bir kayışlar oldu.
Maliyetlerde herhangi bir değişim var mı?
Murat Alacakaptan: TL maliyetleri daha hızlı düştü. Yabancı parada da az da olsa bir düşüş oldu. Ama özellikle hızlı düşüş TL maliyetlerde oldu. Eskisine göre TL talebi daha fazla, özellikle bizim şirketimizde onu görüyoruz. 2012’de bunu daha fazla yaşadık.


Kaynak: http://www.finansgundem.com/haber/leasing_de-vadeler-ne-kadar-uzadi/329576#ixzz2O9hMPIiW

accx
28-03-2013, 02:51
Aralık 2012'de yürürlüğe giren yeni kanunla hemen hemen bütün talepleri karşılanan leasing sektörünün sunduğu ürünlerde de artış meydana geldi


Yakaladığı büyüme ivmesini 2010 yılından bu yana aralıksız devam ettiren Türkiye leasing (finansal kiralama) sektörünün, bu büyümeyi önümüzdeki dönemde de sürdürmesi bekleniyor. Özellikle Aralık 2012'de yürürlüğe giren 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun sektörün büyüme hızına hız katması bekleniyor. Yeni kanunun sağladığı kolaylar ve leasinge uygulanan KDV oranın yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesi gibi olumlu gelişmelerle sektör, kısa vadede 2007 yılında gerçekleştirdiği 8.23 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşmayı hedefliyor.
Dünya'nın haberine göre, ayrıca bu yıl sonuna kadar 6 milyar dolarlık bir işlem hacmine imza atması beklenin sektörün, 2017 yılına kadar ise 12.5 milyar dolarlık bir işlem hacmine ulaşması öngörülüyor. Yeni kanun, sağladığı kolaylıkların yanı sıra sektöre birçok yeni ürün de kazandırdı. Kanunla finansal kiralama şirketleri operasyonal kiralama yapabilecekleri gibi müşterilerinin kısa süreli bir projeye bağlı makine ekipman ihtiyacını da karşılayabilecek. Ayrıca yeni kanunla satıp geri kiralama işlemleri yeniden yapılabilecek ve böylece şirketler aktiflerinde bulunan fabrikalarını, tesislerini leasing şirketine satıp geri kiralamak suretiyle uzun vadeli finansman yaratabilecek. Kanunla sektöre kazandırılan bir değer ürün ise bilgisayar yazılımları oldu. Bilgisayar yazılımlarının yanı sıra bütünleyici parça ve eklenti niteliğindeki yatırım malları da leasinge konu olabilecek.
SEKTÖR 2012'DE 5.4 MİLYAR DOLARLIK İŞLEM HACMİNE İMZA ATTI
İşlem hacminde ve penetrasyon oranında 2007 yılında çok önemli bir seviyeye ulaşan Türkiye leasing sektörü, 2008 ve 2009 yılında global ekonomik kriz nedeniyle yatırım harcamalarının kesilmesi sonucunda önemli oranda küçülme yaşadı. Bu küçülmede 2007 yılı sonunda leasing'e uygulanan KDV oranının yüzde 1'den yüzde 18'e çıkartılması da etkili olurken, sektör 2010 yılından itibaren yeniden bir büyüme trendi yakaladı. Finansal Kiralama Derneği'nden (FİDER) alınan verilere göre, global krizin etkilerinin ortadan kalkmasıyla 2010 yılında tekrar toparlanmaya başlayan Türkiye finansal kiralama sektörü, 2009 yılına göre yüzde 45 oranında büyüyerek 3.1 milyar dolarlık bir işlem hacmine ulaştı. Sözleşme adedini yüzde 64'lük artışla 10 bin 186'ya çıkaran sektör, 2011 yılını ise 2010'a göre işlem hacminde yüzde 54, sözleşme adedinde yüzde 44'lük büyümeyle geride bıraktı. 2011 yılında 4.9 milyar dolarlık işlem hacmine ve 14 bin 648 adet sözleşmeye imza atan sektör, 2012 yılını da artışla kapattı. Geçen yıl 2011'e göre işlem hacminde yüzde 9.6 ve sözleşme adedinde ise yüzde 21 oranında büyüyen sektör, 2012 yılında 5.3 milyar dolarlık işlem hacmi ve 17 bin 781 adet de sözleme gerçekleştirdi. Sektörün toplam işlem hacminin bu yıl 6 milyar, 2017 yılında ise 12.5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Eylül 2012'de yayınlanan 'Finansal Piyasalar Raporu'ndan alınan verilere göre, Türkiye finansal kirama sektörünün toplam aktifleri 2012 yılının üçüncü çeyreğinde, 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 8 oranında arttı. Sektörün bilançosunda aktifler içinde en önemli kalemi alacaklar kalemi oluştururken, toplam aktifler içinde alacakların payı 2012'nin son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre artarak yüzde 75.9'dan yüzde 78.8'e yükseldi. Sektörün net dönem kârı, 2012 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 düşerken, sektörünün takibe dönüşüm oranında da yüzde 8.5 oranında bir azalma yaşandı.

Kaynak: http://www.finansgundem.com/haber/leasing-sektorunde-islem-hacmi-artti/330493#ixzz2OmsA9WAn

accx
29-03-2013, 18:52
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )




Adres Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat: 10 Etiler,Beşiktaş,İstanbul

Telefon 212 - 3491111

Faks 212 - 3506000

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3491180

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3506067

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır

Özet Bilgi 29 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Sunucu








Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet








Genel Kurul Türü Olağan

Tarihi ve Saati 29.03.2013 15:00

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Alınan Kararlar FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.?nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2013 tarihinde, saat 15.00?te Nisbetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:3 Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü?nün 28.03.2013 tarih ve 10107 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zihni Özdemir?in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi?nin 08.03.2013 tarih ve 8274 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi?nin 07.03.2013 tarihli ve 12444 sayılı nüshasında, Şirket?in www.finansleasing.com.tr internet sitesinde, 4 Mart 2013 tarihinde İMKB bünyesinde oluşturulan Kamuyu Aydınlatma Platformu?nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.?nin Elektronik Genel Kurul Sistemi?nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay defterinde kayıtlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu?nun 1527 inci Maddesi?nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket?in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 115.000.000,00 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 11.500.000.000 adet payın 113.746.136,34 TL?lık sermayeye karşılık 11.374.613.634 adet payın toplantıda vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşme?de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Adnan Menderes YAYLA tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantıda alınan kararlar ektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır








Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek






Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)

FFKRL(Eski),TRAFFKRL91P0 0,0000000 0,0000000










Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır





http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=270209


IMKB

(29/03/2013 - 17:38:11)

accx
05-04-2013, 14:59
hayır olsun inşallah tavana kilitledi bizim kağıt

accx
17-04-2013, 22:22
Finansal Kiralama işlem hacmi arttı


Finansal kiralama alanındaki işlem hacmi, 2013'ün ilk üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 1.39 milyar dolar olarak gerçekleşti.Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılan sabit kıymet yatırım tutarı, finansal kiralama işlem hacmi olarak nitelendiriliyor.Finansal Kiralama Derneği'nden (FİDER) yapılan açıklamaya göre, TÜİK tarafından açıklanan milli gelir hesaplarına göre 2012 yılında ise özel kesim tarafından yapılan makine-teçhizat yatırım tutarı cari fiyatlarla yüzde 4.7 gerileyerek 150.4 milyar TL oldu.Özel kesim yatırım harcamalarında gerçekleşen düşüşe karşın, finansal kiralama işlem hacmi (taşınmazlar hariç) yüzde 19 artışla 8.8 milyar liraya yükseldi. Penetrasyon oranı 2011 yılındaki yüzde 4.71 seviyesinden 2012'de yüzde 5.86'ya yükseldi.


Kaynak: http://www.finansgundem.com/haber/finansal-kiralama-islem-hacmi-artti/333354#ixzz2QkZKgvCj

accx
24-04-2013, 10:47
FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve
Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bugünkü Resmi Gazetede
yer alan yönetmeliğinin amacı finansal kiralama şirketleri, faktoring
şirketleri ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esaslarına
ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey


(24/04/2013 - 07:14:24)

accx
03-05-2013, 16:49
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Gelir Tablosu )

***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Gelir Tablosu )
Gelir Tablosu

Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık

Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan

Dönem 01/01-31/03/2013 01/01-31/03/2012 .../.../.... .../.../....

Raporlama Birimi Bin TL Bin TL TL TL



ESAS FAALİYET GELİRLERİ 22943 17936

FAKTORİNG GELİRLERİ

Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler

İskontolu

Diğer

Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar

İskontolu

Diğer

FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER

Finansman Kredilerinden Alınan Faizler

Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar

KİRALAMA GELİRLERİ 22943 17936

Finansal Kiralama Gelirleri 22943 17936

Faaliyet Kiralaması Gelirleri

Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar

ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) 14 -6457 -5101

Personel Giderleri -3278 -2820

Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -60 -45

Araştırma Geliştirme Giderleri

Genel İşletme Giderleri -1397 -1178

Diğer -1722 -1058

DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 15 39578 67039

Bankalardan Alınan Faizler 3667 7352

Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler

Menkul Değerlerden Alınan Faizler

Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan

Temettü Gelirleri

Sermaye Piyasası İşlemleri Karı

Türev Finansal İşlemlerden

Diğer

Kambiyo İşlemleri Karı 31775 57639

Diğer 4136 2048

FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 16 -5407 -6006

Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -5280 -5829

Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler

Finansal Kiralama Giderleri

İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler

Diğer Faiz Giderleri

Verilen Ücret ve Komisyonlar -127 -177

TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) 17 -2876 -1943

DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 18 -31970 -59773

Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan

Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri

Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri

Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri

Şerefiye Değer Düşüş Gideri

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri

İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri

Türev Finansal İşlemlerden Zarar -27 -174

Kambiyo İşlemleri Zararı -31940 -59542

Diğer -3 -57

NET FAALİYET K/Z 15811 12152

BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI

NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 15811 12152

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 19 -3254 -2590

Cari Vergi Karşılığı -3352 4982

Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) -7572

Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 98

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 12557 9562

DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER

Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri

Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları

Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri

DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)

Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri

Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları

Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri

DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z

DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-)

Cari Vergi Karşılığı

Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)

Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z

ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR

NET DÖNEM KARI/ZARARI 12557 9562

Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 12 0,109 0,083




Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık

Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan

Dönem 01.01-31.03.2013 01.01-31.03.2012 .../.../.... .../.../....

Raporlama Birimi Bin TL Bin TL TL TL



MENKUL DEĞER DEĞER ARTIŞ FONUNA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar Zarara Transfer)

MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI

YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI

NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Karı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)

Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım

YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Karı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)

Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım

MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ

TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI

DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ

DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER

DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR





http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=278332


BIST

(03/05/2013 - 16:48:05)

accx
03-05-2013, 16:49
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bilanço )

***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bilanço )
Bilanço

Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP

Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan

Dönem 31/03/2013 31/12/2012

Raporlama Birimi Bin TL Bin TL



AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER 10 10 16 16

GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 4,00

Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV

Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar

BANKALAR 5,00 247595 123154 124441 290624 149324 141300

TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR

SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 137 137 137 137

FAKTORİNG ALACAKLARI

İskontolu Faktoring Alacakları

Yurt İçi

Yurt Dışı

Kazanılmamış Gelirler (-)

Diğer Faktoring Alacakları

Yurt İçi

Yurt Dışı

FİNANSMAN KREDİLERİ

Tüketici Kredileri

Kredi Kartları

Taksitli Ticari Krediler

KİRALAMA İŞLEMLERİ 6,00 978276 338879 639397 960178 305489 654689

Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 938776 332861 605915 931990 300249 631741

Finansal Kiralama Alacakları 1073568 405001 668567 1061860 365890 695970

Faaliyet Kiralaması Alacakları

Diğer 3781 2462 1319 3619 2350 1269

Kazanılmamış Gelirler (-) 138573 74602 63971 133489 67991 65498

Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 29813 5671 24142 24956 4817 20139

Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 9687 347 9340 3232 423 2809

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 6,00 49114 13569 35545 46284 10099 36185

Takipteki Faktoring Alacakları

Takipteki Finansman Kredileri

Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 113924 27440 86484 110833 23327 87506

Özel Karşılıklar (-) 64810 13871 50939 64549 13228 51321

RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar

Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar

Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar

VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)

BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)

İŞTİRAKLER (Net)

İŞ ORTAKLIKLARI (Net)

MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 324 324 348 348

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 263 263 276 276

Şerefiye

Diğer 263 263 276 276

ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 7,00 7070 7070 6859 6859

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 997 997 665 665

Satış Amaçlı 997 997 665 665

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin

DİĞER AKTİFLER 8,00 10853 10804 49 10366 10336 30

AKTİF TOPLAMI 1294639 495197 799442 1315753 483533 832220



PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 4,00 246 246 343 343

ALINAN KREDİLER 9,00 751079 751079 792046 132 791914

FAKTORİNG BORÇLARI

KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR

Finansal Kiralama Borçları

Faaliyet Kiralaması Borçları

Diğer I KAYNAKLAR

RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar

Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar

Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar

ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 15463 15463 14231 14231

BORÇ GİDER VE KARŞILIKLARI 11,00 5114 5114 3959 3959

Yeniden Yapılandırma Karşılığı

Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 2364 2364 1731 1731

Diğer Karşılıklar 2750 2750 2228 2228

ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 7,00

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)

Satış Amaçlı

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin

SERMAYE BENZERİ KREDİLER

ÖZKAYNAKLAR 12,00 480636 480636 468528 468528

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 480636 480636 468528 468528

Ödenmiş Sermaye 115000 115000 115000 115000

Sermaye Yedekleri 40381 40381 40381 40381

Hisse Senedi İhraç Primleri 1159 1159 1159 1159

Hisse Senedi İptal Karları

Menkul Değerler Değerleme Farkları

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları

İştirakler, Bağlı Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri

Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)

Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları

Diğer Sermaye Yedekleri 39222 39222 39222 39222

Kar Yedekleri 312698 312698 266163 266163

Yasal Yedekler 24573 24573 22224 22224

Statü Yedekleri

Olağanüstü Yedekeler 288574 288574 243939 243939

Diğer Kar Yedekleri -449 -449

Kar veya Zarar 12557 12557 46984 46984

Geçmiş Yıllar Karı/Zararı

Net Dönem Karı/Zararı 12557 12557 46984 46984

Ana Ortaklık Dışı Paylar

PASİF TOPLAMI 1294639 509783 784856 1315753 494568 821185





http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=278330


BIST

(03/05/2013 - 16:48:02)

accx
03-05-2013, 16:50
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu )

***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu )


01/01/2013 - 31/03/2013 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=278343


BIST

(03/05/2013 - 16:50:14)

accx
03-05-2013, 16:57
Finans finansal kiralama'nın 2013 yılı ilk çeyrekte konsolide olmayan net dönem karı 12.557.000 tl

(03/05/2013 - 16:48:33)
.................................

accx
03-05-2013, 22:57
7.845.000 (31.03.2011)
9.562.000 (31.03.2012) Bir önceki yıla göre % 22
12.557.000 (31.03.2013) Bir önceki yıla göre %31 oranında artırmış karı

erden60
09-05-2013, 00:36
takibimdesin...

Vay
23-05-2013, 23:15
Bekliyorum. 5.10 falan filan
Benimki bir umut

accx
18-06-2013, 01:25
Torba yasa teklifiyle, leasing yoluyla finansal kiralamada KDV muafiyetinin kapsamı da genişletiliyor.

Torba yasa teklifiyle, leasing yoluyla finansal kiralamada KDV muafiyetinin kapsamı da genişletiliyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, borç alanların taşınmazlarını finansal kiralama şirketlerine satarak gerçekleştirdikleri leasing işlemlerinde, mülkiyetin sözleşme süresi bitiminde yeniden borç alan kişiye devri koşuluyla KDV alınmayacak.


Read more: http://www.finansgundem.com/haber/leasing_de-kdv-istisnasi/341864#ixzz2WVzH94Lh

belek07
15-08-2013, 00:12
kimse kalmamış galiba buralarda...

sefer67
27-08-2013, 15:06
ben bakıyorum
bu kağıda
bir zamanlar ne katakulli çektiler bir bilseniz

sefer67
27-08-2013, 15:07
sepeka + nebege = kazık( kyye)

formülasyon budur

belek07
31-08-2013, 02:00
50bin lira ile %5 düşüyor 500binlira ile %2 çıkmıyor.Matematiğe bak! Einstein bile isyan ederdi:halayci:

belek07
05-09-2013, 01:41
Nereden dönecek bu hisse , gerçekten çok merak etmeye başladım.Hacim yerlerde sürünüyor...Kim satıyor belli değil.Bende az bir lot var arkadaş.Onun için düşürüyorsan gerek yok.Satmam ama gözüm üzerinde olacak.Buralardan bir yerden dönmesi lazım.Gözüm üzerinde.

accx
05-09-2013, 21:07
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri *

nominal değer:29.276,480 TL
28.06.2013 17:27:23

böyle bir talebe neden gerek duyuldu

hayırdır inşallah

*hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde hisse senetlerinin satışa konu edilebilmesi amacıyla yapılan başvuruya denir.

belek07
09-09-2013, 17:25
Bu kadar hacimle 4ün altını gösterdin, mal mı boşalttın yoksa :he:

belek07
18-09-2013, 17:11
Olmemis yasiyormus

Sent from my WM8850-mid using hisse.net mobile app

accx
18-09-2013, 17:45
mahkeme ile ilgili gelişmemi var?

belek07
18-09-2013, 18:01
Kapanis kotu oldu bence 4.73 nire 4.56 nire kac defs tavan bozdu umarim yarin 5in ustune atar 5 ustu kapanis olmadan rahat edemiyecegim




Sent from my WM8850-mid using hisse.net mobile app

AYSBERK33
24-09-2013, 16:43
tam bir sabır taşı kagıt heralde...yokmu bunda bir haber bir gelişme arkadaslar...karlı bir sirket geleceği var felandı hani?nerde o karlı kademeli hisse..?ytd

TİQARO
22-10-2013, 07:39
Neden burda kimse yok . Yakında gelirsiniz

accx
30-10-2013, 10:48
bu gün bilanço gelir benim tahminim
min: 36.000
max: 42.000 olur

accx
30-10-2013, 19:13
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bilanço )

***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bilanço )
Bilanço

Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP

Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan

Dönem 30/09/2013 31/12/2012

Raporlama Birimi Bin TL Bin TL



AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER 16 16 16 16

GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 4,00

Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV

Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar

BANKALAR 5,00 497307 50123 447184 290624 149324 141300

TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR

SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 137 137 137 137

FAKTORİNG ALACAKLARI

İskontolu Faktoring Alacakları

Yurt İçi

Yurt Dışı

Kazanılmamış Gelirler (-)

Diğer Faktoring Alacakları

Yurt İçi

Yurt Dışı

FİNANSMAN KREDİLERİ

Tüketici Kredileri

Kredi Kartları

Taksitli Ticari Krediler

KİRALAMA İŞLEMLERİ 6,00 1195565 422696 772869 960178 305489 654689

Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 1139596 418394 721202 931990 300249 631741

Finansal Kiralama Alacakları 1303236 502973 800263 1061860 365890 695970

Faaliyet Kiralaması Alacakları

Diğer 4372 2822 1550 3619 2350 1269

Kazanılmamış Gelirler (-) 168012 87401 80611 133489 67991 65498

Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 48504 3757 44747 24956 4817 20139

Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 7465 545 6920 3232 423 2809

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 6,00 47190 16612 30578 46284 10099 36185

Takipteki Faktoring Alacakları

Takipteki Finansman Kredileri

Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 121263 32875 88388 110833 23327 87506

Özel Karşılıklar (-) 74073 16263 57810 64549 13228 51321

RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar

Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar

Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar

VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)

BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)

İŞTİRAKLER (Net)

İŞ ORTAKLIKLARI (Net)

MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 273 273 348 348

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 233 233 276 276

Şerefiye

Diğer 233 233 276 276

ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 7,00 10406 10406 6859 6859

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 1355 1355 665 665

Satış Amaçlı 1355 1355 665 665

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin

DİĞER AKTİFLER 8,00 12977 12937 40 10366 10336 30

AKTİF TOPLAMI 1765459 514772 1250687 1315753 483533 832220



PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 4,00 3892 3892 343 343

ALINAN KREDİLER 9,00 1177209 81769 1095440 792046 132 791914

FAKTORİNG BORÇLARI

KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR

Finansal Kiralama Borçları

Faaliyet Kiralaması Borçları

Diğer

Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)

İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)

Bonolar

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Tahviller

MUHTELİF BORÇLAR 10,00 65156 9011 56145 36646 7718 28928

DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar

Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar

Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar

ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 10607 10607 14231 14231

BORÇ GİDER VE KARŞILIKLARI 11,00 4590 4590 3959 3959

Yeniden Yapılandırma Karşılığı

Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 2539 2539 1731 1731

Diğer Karşılıklar 2051 2051 2228 2228

ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 7,00

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)

Satış Amaçlı

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin

SERMAYE BENZERİ KREDİLER

ÖZKAYNAKLAR 12,00 504005 504005 468528 468528

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 504005 504005 468528 468528

Ödenmiş Sermaye 115000 115000 115000 115000

Sermaye Yedekleri 40381 40381 40381 40381

Hisse Senedi İhraç Primleri 1159 1159 1159 1159

Hisse Senedi İptal Karları

Menkul Değerler Değerleme Farkları

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları

İştirakler, Bağlı Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri

Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)

Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları

Diğer Sermaye Yedekleri 39222 39222 39222 39222

Kar Yedekleri 312687 312687 266163 266163

Yasal Yedekler 24573 24573 22224 22224

Statü Yedekleri

Olağanüstü Yedekeler 288574 288574 243939 243939

Diğer Kar Yedekleri -460 -460

Kar veya Zarar 35937 35937 46984 46984

Geçmiş Yıllar Karı/Zararı

Net Dönem Karı/Zararı 35937 35937 46984 46984

Ana Ortaklık Dışı Paylar

PASİF TOPLAMI 1765459 609982 1155477 1315753 494568 821185





http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=316448


BIST

(30/10/2013 - 17:48:16)

accx
30-10-2013, 19:13
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Gelir Tablosu )

***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Gelir Tablosu )
Gelir Tablosu

Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık

Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan

Dönem 01/01-30/09/2013 01/01-30/09/2012 01/07-30/09/2013 01/07-30/09/2012

Raporlama Birimi Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL



ESAS FAALİYET GELİRLERİ 74817 58805 26859 21669

FAKTORİNG GELİRLERİ

Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler

İskontolu

Diğer

Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar

İskontolu

Diğer

FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER

Finansman Kredilerinden Alınan Faizler

Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar

KİRALAMA GELİRLERİ 74817 58805 26859 21669

Finansal Kiralama Gelirleri 74817 58805 26859 21669

Faaliyet Kiralaması Gelirleri

Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar

ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) 14 -21032 -16974 -7224 -6098

Personel Giderleri -10543 -9230 -3584 -3227

Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -244 -139 -124 -48

Araştırma Geliştirme Giderleri

Genel İşletme Giderleri -4535 -3842 -1460 -1401

Diğer -5710 -3763 -2056 -1422

DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 15 222952 175508 102716 56591

Bankalardan Alınan Faizler 11724 19741 4905 5761

Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler

Menkul Değerlerden Alınan Faizler

Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan

Temettü Gelirleri 1

Sermaye Piyasası İşlemleri Karı

Türev Finansal İşlemlerden

Diğer

Kambiyo İşlemleri Karı 201035 147730 95895 48982

Diğer 10193 8036 1916 1848

FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 16 -22765 -17124 -10098 -5474

Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -21702 -16635 -9956 -5306

Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler

Finansal Kiralama Giderleri

İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler

Diğer Faiz Giderleri

Verilen Ücret ve Komisyonlar -1063 -489 -142 -168

TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) 17 -14410 -8789 -6943 -3145

DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 18 -193184 -150249 -90894 -49093

Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan

Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri

Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri

Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri

Şerefiye Değer Düşüş Gideri

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri

İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri

Türev Finansal İşlemlerden Zarar -3872 -480 -3813 -191

Kambiyo İşlemleri Zararı -189305 -149760 -87078 -48900

Diğer -7 -9 -3 -2

NET FAALİYET K/Z 46378 41177 14416 14450

BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI

NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 46378 41177 14416 14450

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 19 -10441 -9367 -3539 -3243

Cari Vergi Karşılığı -13873 -1608 -7096 -3666

Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 3432 -7759 3557 423

Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 35937 31810 10877 11207

DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER

Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri

Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları

Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri

DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)

Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri

Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları

Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri

DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z

DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-)

Cari Vergi Karşılığı

Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)

Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z

ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR

NET DÖNEM KARI/ZARARI 35937 31810 10877 11207

Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 12 0,312 0,277 0,094 0,097




Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık

Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan

Dönem 01.01-30.09.2013 01.01-31.09.2012 01.07-30.09.2013 01.07-30.09.2012

Raporlama Birimi Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL



MENKUL DEĞER DEĞER ARTIŞ FONUNA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar Zarara Transfer)

MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI

YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI

NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Karı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)

Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım

YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Karı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)

Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım

MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ

TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI -575

DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ 115

DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER -460

DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR -460





http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=316450


BIST

(30/10/2013 - 17:48:18)

accx
31-10-2013, 02:22
bu gün bilanço gelir benim tahminim
min: 36.000
max: 42.000 olur

net kar 3. Çeyrek 35.937 oldu.:cool:

accx
31-10-2013, 08:56
*finans finansal kiralama'nın 2013 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 35.937.000 tl(önceki 31.810.000 tl)



(31/10/2013 - 06:24:33)

fusel_
31-10-2013, 15:21
DERİNLİK verebilirmisiniz tavan da kaç lot var acaba

m_bayrak
31-10-2013, 16:36
Kademeler çok boş olmalıki kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlar

atropinn
01-11-2013, 16:39
nerelerdeisiniz...kimse kalmadımııı.

accx
01-11-2013, 21:32
http://www.hizliresimyukle.com/images/2013/11/01/0Q75Z.jpg

accx
04-11-2013, 10:35
***FFKRL***BORSA İSTANBUL OTOMATİK SEANS DURDURMA SİSTEMİ( FFKRL.E Pay İşlem Sırasının Durdurulması )

***FFKRL***BORSA İSTANBUL OTOMATİK SEANS DURDURMA SİSTEMİ( FFKRL.E Pay İşlem Sırasının Durdurulması )
FFKRL.E pay işlem sırası, anılan payın piyasasında meydana gelen olağandışı fiyat-miktar hareketleri nedeniyle Borsa İstanbul Otomatik Seans Durdurma Sistemi tarafından 09:51:00'a kadar durdurulmuştur.


BIST

(04/11/2013 - 09:35:13)

accx
04-11-2013, 13:27
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )


Ortaklığın Adresi : Nisbetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:10 Etiler,Beşiktaş, İstanbul

Telefon ve Faks No. : 0212 349 11 11 - 0212 350 60 00

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 349 11 80 - 0212 350 60 67

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında bilgi




AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 04.11.2013 tarihli yazılı talebi üzerine
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 21 ve 22. maddelerine göre tarafımızca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildiririz.

Saygılarımızla,



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


BIST

(04/11/2013 - 12:10:42)

accx
18-11-2013, 13:13
Finansal Kiralama Şirketlerinin 9 aylık karı 528 milyon TL oldu

2013 yılının ilk 9 aylık döneminde finansal kiralama şirketlerinin
karı 528 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde kar 334 milyon TL
seviyesinde bulunuyordu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK)'nun hazırladığı rapora
göre, faktoring şirketlerinin karı aynı dönemde 486 milyon TL'den 439
milyon TL'ye, tüketici finansmanı şirketlerinin karı ise 116 milyon TL'den
138 milyon TL'ye geldi.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey


(18/11/2013 - 12:07:23)

musa79
20-11-2013, 13:33
neden kimse yok burda anlamış değilim :D

dandanakan
20-11-2013, 14:43
saat 10,50 den 12,25 kadar işlem olmadı tahtada enteresan bi kağıt

musa79
20-11-2013, 14:56
tavanda en son 8692 lot vardı satan yoktu :)

dandanakan
20-11-2013, 15:17
geçen hafta girmiştim sabah 5,80 verdim sığ tahta dikkatli olmak gerek bekliyen arkadaşalr için 2,seansda tavan yapar inşllh

musa79
20-11-2013, 15:24
ben bekleyemeye devam edeceğim büyük ihtimal yarın 2.seans bende çıkarım

accx
22-11-2013, 00:54
http://www.hizliresimyukle.com/images/2013/11/21/OkYf.jpg

ZICO
23-11-2013, 20:09
http://666kb.com/i/cji74ls1a3y52rqkj.jpg

dandanakan
04-12-2013, 13:34
bi miktar geri koydum 5 altına verirse alıştayım

karadam
12-12-2013, 17:50
Bu hissede oyuncuda yok,yorumcuda.Bir zamanlar çağrı muhabbetleri,Mahkeme süreçleri,kavgalar gürültüler. Ortalık Sakarya meydan muharebesi gibiydi.Şimdi kimseler kalmamış ve ben tek başımayım ne ilginç.:-)

accx
15-12-2013, 23:10
potansiyel var : % 338

http://u1312.hizliresim.com/1j/h/vksj5.jpg (http://bit.ly/c25MCx)


Kaynak: BORSAGÜNDEM (http://galeri.borsagundem.com/galeri/bedelsiz-potansiyeli-yuksek-101-hisse/559658-250092)

karadam
15-12-2013, 23:22
Şirket vermedikten sonra potansiyel bir işe yaramıyor ki..

accx
28-01-2014, 01:44
seni biraz öne alalım arkalarda kaybolup gittin. belki bir haber çıkar

accx
28-01-2014, 18:39
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )


Ortaklığın Adresi : Nisbetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:10 Etiler, Beşiktaş, İstanbul

Telefon ve Faks No. : 0212 349 11 11 - 0212 350 60 00

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 349 11 80 - 0212 350 60 67

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Yeni Şube Açılması hakkında




AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 28.01.2014 tarihli yönetim kurulu toplantısında
Şirket merkezi dışında faaliyette bulunacak Diyarbakır Şubesinin kurulmasına ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 24.04.2013 tarih ve 28627 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermesi için gerekli kanuni işlemlerin Genel Müdürlük tarafından ikmaline,
oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=334146


BIST

(28/01/2014 - 17:31:06)

accx
03-02-2014, 21:18
ŞUBAT AYI MAKSİMUM LOT MİKTARLARI(05/02/2014 Tarihinden İtibaren Geçerli)

FFKRL: 500 LOT

BORSA İSTANBUL A.Ş. [] 03.02.2014 19:11:53

Maksimum Lot Miktarı Değişen Paylar


*** Maksimum Lot Miktarı Değişen Paylar: 05/02/2014 tarihinden itibaren geçerli olacak maksimum lot miktarları ekteki dosyada yer almaktadır. ***

http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=334920

accx
11-02-2014, 11:20
TAVAN' A kilitledik yine seri mi geliyor

Karşıyaka
11-02-2014, 11:26
2 gündür bu kadar sığ tahtada çok zorda olsa epey mallandım,çok çabuk verdi meyvelerini ama tırsmıyorda değilim....

dolpsss
11-02-2014, 11:27
Tavanda 17000 var

neden07
11-02-2014, 15:58
tavanı 5.13. Bu kadar sığ bir tahtada tavan bile olabilir. sabah tavana gelmişti (4.77) ama endeks gevşediği için bizim tahta da gevşemişti. şimdi endeks yükseliyor bakalım ne yapacak büyüklerimiz. ytd.

neden07
11-02-2014, 16:15
http://i.hizliresim.com/x9Nvn8.png (http://hizliresim.com/x9Nvn8) kağıt toplu inşallah tavan tavan gider. ytd.

neden07
11-02-2014, 16:39
potansiyel var : % 338

http://u1312.hizliresim.com/1j/h/vksj5.jpg (http://bit.ly/c25MCx)


Kaynak: BORSAGÜNDEM (http://galeri.borsagundem.com/galeri/bedelsiz-potansiyeli-yuksek-101-hisse/559658-250092)

bu kadar bedelsiz potansiyeli olan ve toplu bir şekilde duran bir hisse niçin ky ların ve diğer grubların dikkatini çekemiyor anlamıyorum. üstelik sabah tavandan dönmüş bir hisse senedi. ytd.

neden07
11-02-2014, 18:02
diyelim ki tarlaya 4.65 ten 286 adet karpuz ektik. 3 ay sonra karpuzları kaçtan vereceğiz. :D böyle düşünmek lazım. :D herkese bol şans ytd.

Karşıyaka
11-02-2014, 18:16
Aldıkları mallardan fazlasını geri verdiler,bir daha ne zaman hareketlenir ALLAH bilir...

neden07
12-02-2014, 15:56
http://i.hizliresim.com/e7Daqv.png (http://hizliresim.com/e7Daqv)
BU HİSSEYİ ALMA NEDENLERİM:
1-mavi indikatör, siyahı kesmek üzere,
2-pembe çizği açık maviyi yukarı kesmek üzere,
3-yeşil çizği, siyahı yukarı kesmiş,
4-turuncu çizği aşağı yönelmiş,
5-en alttaki kırmızı çizği maviye dönüşmüş,
6-turkuaz ile yukarıdan gelen mavi çizği kesişmek üzere. ytd.

neden07
13-02-2014, 14:09
acaba buralardan biraz daha karpuz alsam mı? ytd

neden07
13-02-2014, 16:09
bu kadar bedelsiz potansiyeli olan ve toplu bir şekilde duran bir hisse niçin ky ların ve diğer grubların dikkatini çekemiyor anlamıyorum. üstelik sabah tavandan dönmüş bir hisse senedi. ytd.
hisse 2009 a kadar hemen hemen her yıl BEDELSİZ hisse vermiş bu yıl karı ise 9 aylık FINANS FINANSAL KIRALAMA'NIN 2013/9 AYLIK KONSOLIDE OLMAYAN NET KARI 35.937.000 TL (2012/9 AYLIK: 31.810.000 TL) karlı bir şirket

hissenin dibi: 4.27-4.28, buralardan 2013 karı açıklanıncaya kadar yükseleceğini düşünüyorum. özellikle bedelsiz açıklandığında bu fiyatların burada kalacağını düşünmüyorum. ytd.

neden07
13-02-2014, 16:11
potansiyel var : % 338

http://u1312.hizliresim.com/1j/h/vksj5.jpg (http://bit.ly/c25MCx)


Kaynak: BORSAGÜNDEM (http://galeri.borsagundem.com/galeri/bedelsiz-potansiyeli-yuksek-101-hisse/559658-250092)
bedelsiz potansiyeli. NOT: Ben her yazdığımda en az 2 kademe düşürüyor. :D bari biraz daha yazayımda 4.20 lere getirsin. :D :D :D sanki 1lot= 100 binin üzerinde gibi 2 lot 3 lot işlem görüyor. belki de kendini öyle hissediyor. 4.20 ye gelsin elimdeki kadar yine alacağım:D ytd.

accx
14-02-2014, 16:53
geçen sene bilanço 14 şubat günü gönderilmiş tarih tekerrür eder mi aceb?

accx
14-02-2014, 17:47
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )


Ortaklığın Adresi : Nisbetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:10 Etiler, Beşiktaş, İstanbul

Telefon ve Faks Numarası : 0212 349 11 11 - 0212 350 60 00

E-posta adresi : [email protected]

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0212 349 11 80 - 0212 350 60 67

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Şirketimiz Diyarbakır Şubesinin açılışı hk.,




AÇIKLAMA:


Şirketimizin "Diyarbakır Şubesi", Peyas Mah. Urfa Bulvarı Rema Sitesi C Blok Altı No:124/A Kayapınar, Diyarbakır adresinde faaliyete geçmiştir.

Saygılarımızla,


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=336859


BIST

(14/02/2014 - 16:35:04)

Karşıyaka
14-02-2014, 18:20
Görüp görebileceği en dip seviyelerde dolaşıyor,muhteşem bir kazandırma potansiyeli var gibi duruyor,ama çok sığ ve deli olduğu için kimsenin ilgisini çekmiyor sanırım....

kayserili38
17-02-2014, 11:11
Originally Posted by kayserili38
4,20 destek 4,66 derinç 4,95-5,35 uçuş formosyonu başlar 2-3 güne sağlam bir hareket bekliyorum.
ffkrl hissesidir.

accx
17-02-2014, 15:56
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )


Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013

Mali Tablonun Verildiği Otorite : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi

Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2013 yılı 4. dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi

Mali Tablonun Verilme Tarihi : 17.02.2014




EK AÇIKLAMALAR:

Ek'li gelir tablosu Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Saygılarımızla,

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=337186


BIST

(17/02/2014 - 14:50:25)

accx
17-02-2014, 15:56
*finans finansal kiralama'nın vergi dairesine sunduğu tabloda 2013 yılı dönem net karı 41.545.000 tl

(17/02/2014 - 14:51:31)

accx
17-02-2014, 15:59
Ek'li gelir tablosu Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

http://i.hizliresim.com/KlQn7k.png (http://hizliresim.com/KlQn7k)

accx
18-02-2014, 19:10
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu

Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık

Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan

Dönem 31/12/2013 31/12/2012 .../.../.... .../.../....

Raporlama Birimi Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL



ESAS FAALİYET GELİRLERİ 103090 82275

FAKTORİNG GELİRLERİ

Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler

İskontolu

Diğer

Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar

İskontolu

Diğer

FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER

Finansman Kredilerinden Alınan Faizler

Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar

KİRALAMA GELİRLERİ 35 103090 82275

Finansal Kiralama Gelirleri 103090 82275

Faaliyet Kiralaması Gelirleri

Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar

FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 38 -34206 -22274

Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -32792 -21659

Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler

Finansal Kiralama Giderleri

İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler

Diğer Faiz Giderleri

Verilen Ücret ve Komisyonlar -1414 -615

BRÜT K/Z 68884 60001

ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) 36 -28734 -23869

Personel Giderleri -14280 -12748

Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -247 -184

Araştırma Geliştirme Giderleri

Genel İşletme Giderleri -6401 -5571

Diğer -7806 -5366

BRÜT FAALİYET K/Z 40150 36132

DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 37 323091 210564

Bankalardan Alınan Faizler 16233 23860

Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler

Menkul Değerlerden Alınan Faizler

Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan

Temettü Gelirleri 1

Sermaye Piyasası İşlemleri Karı 1637

Türev Finansal İşlemlerden 1637

Diğer

Kambiyo İşlemleri Karı 292756 175812

Diğer 12465 10891

TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) 39 -23831 -11896

DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 40 -284116 -178291

Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan

Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri

Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri

Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri

Şerefiye Değer Düşüş Gideri

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri

İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri

Türev Finansal İşlemlerden Zarar -87 -552

Kambiyo İşlemleri Zararı -283955 -177569

Diğer -74 -170

NET FAALİYET K/Z 55294 56509

BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI

NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 55294 56509

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 41 -13749 -9525

Cari Vergi Karşılığı -19173 -3104

Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) -6421

Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 5424

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 41545 46984

DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER

Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri

Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları

Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri

DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)

Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri

Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları

Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri

DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z

DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-)

Cari Vergi Karşılığı

Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)

Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z

NET DÖNEM KARI/ZARARI 41545 46984

HİSSE BAŞINA KAZANÇ 33 0,361 0,409

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,361 0,409

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç




Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık

Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan

Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY

Raporlama Birimi Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL



DÖNEM KARI/ZARARI 41545 46984

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER -407

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -407

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları

Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -509

Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 102

- Dönem Vergi Gideri/Geliri

- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 102



Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar

Yabancı Para Çevirim Farkları

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri

Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri

Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

- Dönem Vergi Gideri/Geliri

- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 41138 46984





http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=337654


BIST

(18/02/2014 - 17:52:07)

accx
18-02-2014, 19:11
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP

Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan

Dönem 31/12/2013 31/12/2012

Raporlama Birimi Bin TL Bin TL



AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 4 10 10 16 16

GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5

Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 6

Yurt İçi

Yurt Dışı

FİNANSMAN KREDİLERİ 10

Tüketici Kredileri

Kredi Kartları

Taksitli Ticari Krediler

KİRALAMA İŞLEMLERİ 11 1251097 448519 802578 956559 303139 653420

Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 1190885 439127 751758 928371 297899 630472

Finansal Kiralama Alacakları 1366931 530303 836628 1061860 365890 695970

Faaliyet Kiralaması Alacakları

Kazanılmamış Gelirler (-) -176046 -91176 -84870 -133489 -67991 -65498

Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 43116 5401 37715 24956 4817 20139

Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 17096 3991 13105 3232 423 2809

DİĞER ALACAKLAR 11 4343 2818 1525 3619 2350 1269

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 11 50659 19546 31113 46284 10099 36185

Takipteki Faktoring Alacakları

Takipteki Finansman Kredileri

Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 133665 36953 96712 110833 23327 87506

Özel Karşılıklar (-) -83006 -17407 -65599 -64549 -13228 -51321

RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 12

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar

Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar

Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar

VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 13

BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 14

İŞTİRAKLER (Net) 15

İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 16

MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 17 251 251 348 348

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 18 557 557 276 276

Şerefiye

Diğer 557 557 276 276

PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 21 13718 13718 10106 10106

CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI

ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 19 12385 12385 6859 6859

DİĞER AKTİFLER 21 315 278 37 260 230 30

ARA TOPLAM 1671560 539481 1132079 1315088 482868 832220

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 20 1634 1634 665 665

Satış Amaçlı 1634 1634 665 665

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin

AKTİF TOPLAMI 1673194 541115 1132079 1315753 483533 832220



PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 5 8338 8338 343 343

ALINAN KREDİLER 22 1077290 80879 996411 792046 132 791914

FAKTORİNG BORÇLARI 23

KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 24

Finansal Kiralama Borçları

Faaliyet Kiralaması Borçları

Diğer

Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)

İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 25

Bonolar

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Tahviller

DİĞER BORÇLAR 26 64056 8593 55463 35767 6839 28928

DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 27

RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 28

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar

Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar

Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar

ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 29 2412 2412 3473 3473

BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 30 5061 5061 3959 3959

Yeniden Yapılanma Karşılığı

Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 2556 2556 1731 1731

Diğer Karşılıklar 2505 2505 2228 2228

ERTELENMİŞ GELİRLER 26 474 474 879 879

CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 41 5897 5897 10758 10758

ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 19

SERMAYE BENZERİ KREDİLER 32

ARA TOPLAM 1163528 103316 1060212 847225 26040 821185

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 31

Satış Amaçlı

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin

ÖZKAYNAKLAR 33 509666 509666 468528 468528

Ödenmiş Sermaye 115000 115000 115000 115000

Sermaye Yedekleri 40381 40381 40381 40381

Hisse Senedi İhraç Primleri 1159 1159 1159 1159

Hisse Senedi İptal Karları

Diğer Sermaye Yedekleri 39222 39222 39222 39222

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -407 -407

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler

Kar Yedekleri 313147 313147 266163 266163

Yasal Yedekler 24573 24573 22224 22224

Statü Yedekleri

Olağanüstü Yedekler 288574 288574 243939 243939

Diğer Kar Yedekleri

Kar veya Zarar 41545 41545 46984 46984

Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı

Net Dönem Kar veya Zararı 41545 41545 46984 46984

PASİF TOPLAMI 1673194 612982 1060212 1315753 494568 821185





http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=337652


BIST

(18/02/2014 - 17:52:04)

accx
18-02-2014, 19:14
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2013 yılı Konsolide Olmayan Net Dönem Kar 41.545.000 TL

accx
18-02-2014, 19:48
2009 yılı net dönem kar 41.229.000 TL

2010 yılı net dönem kar 35.817.000TL

2011 yılı net dönem kar 36.352.000 TL

2012 yılı net dönem karı 46.984.000 TL

2013 yılı net dönem karı 41.545.000 TL

Bir önceki yıla göre %13 kârda azalma var.

accx
18-02-2014, 20:11
2009 yılı net dönem kar 41.229.000 TL

2010 yılı net dönem kar 35.817.000TL

2011 yılı net dönem kar 36.352.000 TL

2012 yılı net dönem karı 46.984.000 TL

2013 yılı net dönem karı 41.545.000 TL
Toplam:....................201.927.000 TL

2009 Yılından beri dağıtılmayan kar sonucu toplam Özkaynak 509.666.000 TL Ödenmiş sermaye 115.000.000 TL

accx
18-02-2014, 21:49
30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (Kanun) yer alan düzenlemelere uyum kapsamında hazırlanan II-19.1 sayılı “Kâr Payı Tebliği” 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, anılan Tebliğin 01/02/2014 tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.


RESMİ GAZETE (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/01/20140123-7.htm?submenuheader=null)

accx
18-02-2014, 21:52
30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (Kanun) yer alan düzenlemelere uyum kapsamında hazırlanan II-19.1 sayılı “Kâr Payı Tebliği” 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, anılan Tebliğin 01/02/2014 tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

Tebliğ metni için tıklayınız.

6362 sayılı Kanunun 19 ve 20 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan II-19.1 sayılı Tebliğ kapsamında;

1) Ortaklıkların, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtacakları düzenlenerek; kâr dağıtım politikasında bulunması gereken asgari hususlar belirlenmiştir.

2) Ortaklıklarda kâr payının, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılacağı düzenlenmiştir.

3) Kâr payı dağıtımının tamamlanmasına ilişkin sürenin belirlenmesi yerine, dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, kâr payının ödenme zamanının kâr dağıtım politikasında yer alması gerektiği düzenlenerek, ödeme zamanına serbesti tanınmıştır.

4) Kâr payının, genel kurul toplantısında karara bağlanması koşuluyla, taksitlerle ödenebileceği hüküm altına alınarak, bu kapsamda kâr payının taksitle ödenmesinde uyulacak usul ve esaslar belirlenmiştir.

5) Esas sözleşmede imtiyazlı pay sahiplerine, intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay verilebilmesi hususunda hüküm bulunmasına rağmen, kâr payına ilişkin olarak herhangi bir oran belirlenmemişse; bu kişilere dağıtılacak kâr payı tutarının, her durumda pay sahiplerine dağıtılan kâr payının dörtte birini aşamayacağı düzenlenmiştir.

6) Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların, bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının yüzde yirmisinden az olamayacak şekilde kâr payını tam ve nakden dağıtmalarının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

7) Ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunmasının şart olduğu, yapılacak bağışın sınırının ortaklık genel kurulunca belirleneceği ve Kurulumuzun bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

8) Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından ara dönem finansal tablolara göre oluşan kâr üzerinden dağıtılacak kâr payı avansı tutarının hesaplanmasına ilişkin yeni esaslar belirlenmiştir.

9) Ortaklıklar tarafından net dağıtılabilir dönem kârının en az % 25’i oranında nakit kâr payı dağıtımına karar verilmesi durumunda, dağıtıma ilişkin genel kurul kararının alınmasından itibaren bir yıl içinde gerçekleştirilecek pay ihraçlarında, Kurul kayıt ücretlerinde % 25 oranında indirim uygulanması düzenlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SPK TEBLİĞ (http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20140123&subid=0&ct=c)

accx
25-02-2014, 22:54
Nitelikli Yatırımcılara Tahvil İhracının Gerçekleşmesi hk.,

http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=338653

eline sağlık hepsini satmışsın teşekkürler

accx
26-02-2014, 18:50
***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***FFKRL***FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )


Ortaklığın Adresi : Nisbetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:10 Etiler, Beşiktaş, İstanbul

Telefon ve Faks Numarası : 0212 349 11 11 - 0212 350 60 00

E-posta adresi : [email protected]

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0212 349 11 80 - 0212 350 60 67

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Hk.




AÇIKLAMA:

Şirketimizin 26.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının bağımsız denetimi için, denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve 2014 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=339000


BIST

(26/02/2014 - 17:49:42)

accx
28-02-2014, 21:44
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=339788

accx
04-03-2014, 14:49
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=341541

accx
04-03-2014, 17:28
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=341619

toplantı

accx
04-03-2014, 17:37
6)2013 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında karar alınması,
13)Kar payı dağıtım politikalarının belirlenmesi,

accx
04-03-2014, 19:06
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=341706

Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'nun Sayın Sinan Şahinbaş'ın Başkanlığında yapılan toplantısında;
Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Deloitte) tarafından denetlenen 31.12.2013 tarihli mali tablolarında yer alan 2013 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış olan ek'li kar dağıtım önerisinin 31 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Şirketimizin, 31.12.2013 tarihli mali tablolarında yer alan 2013 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 41.545 Bin TL cari yıl net dönem karından; 2.077 Bin TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması ve kalan 39.468 Bin TL'sının Olağanüstü Yedek olarak ayrılması hususu (Ekli Kar Dağıtım Tablosu) Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Karşıyaka
05-03-2014, 17:13
Bu kağıdı taşıyan bir kişi benim galiba....:))

karadam
05-03-2014, 22:49
2.Ay öncesine kadar ben taşıyordum şimdi sıra sizde. Kendinizi patron ilan edebilirsiniz.:-)

Karşıyaka
06-03-2014, 10:44
2.Ay öncesine kadar ben taşıyordum şimdi sıra sizde. Kendinizi patron ilan edebilirsiniz.:-)

Süpermiş....:)) teşekkür ederim....Artık bir tahtam var...Speği oldum buranın.....

Karşıyaka
06-03-2014, 10:44
Bir kaldırayımda şu tahtayı alıcı çekeyim..:)

accx
09-03-2014, 20:01
hadi bu hafta ufak ufak hareketlen

accx
13-03-2014, 16:13
1 saat oldu işlem yok

paran mı kalmadı tahta yapıcı efendi :kahkah:

Karşıyaka
14-03-2014, 10:21
1 saat oldu işlem yok

paran mı kalmadı tahta yapıcı efendi :kahkah:

Sn.accx bu kağıt nasıl bir kağıt hiç potansiyel yokmudur bu kağıtta,delimidir nedir?

accx
18-03-2014, 04:02
tetkik hakimine verilmek üzere sıra bekliyor.

hadi hayırlısı bakalım....

accx
19-03-2014, 23:08
hareket başlıyor mu ? onun sinyali mi bu ?

Karşıyaka
20-03-2014, 09:59
İnşallah başlar artık fenalık geçirdik izle izle tık yok.....

ekonomistomer
24-03-2014, 20:22
tavan 31 mart da g.kurul öncesı suprız oldu...

dandanakan
25-03-2014, 13:35
bu nasıl işdir dün 4,93vermişdim tavan olur satmayız bozulur satarız tavan serisi devam eder kalanlara bol kazançlar

spex
25-03-2014, 16:35
nasıl sıg bi tahtadır 170.000 tl ye tavan altıda bombos

spex
25-03-2014, 17:12
5.7 ye çıkar satalım sonra götürürsün :)

spex
25-03-2014, 17:30
kademeler arasında hep bosluk var boıle yatırımcı mı gelir bu kagıda hep 3-4 kademe bos ver gazı biraz

spex
26-03-2014, 14:04
kagıtta bi ben varmısım 3 kurusum için taban yaptı kagıt :D

honestm
26-03-2014, 16:52
http://i.hizliresim.com/K468zY.png (http://hizliresim.com/K468zY)
Bir gun burasi da senlenir elbet;)

accx
31-03-2014, 19:19
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=349267

accx
02-04-2014, 19:43
spek efendi bak kağıdı hareketlendirdin max lot miktarı da değişti.

Bu aralar duruldun destek atalım mı yoksa sen bir hareket yapar mısın hadi bakalım.........

http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=349961

BORSA İSTANBUL A.Ş. [] 02.04.2014 18:09:36

Maksimum Lot Miktarı Değişen Paylar


*** Maksimum Lot Miktarı Değişen Paylar: 04/04/2014 tarihinden itibaren geçerli olacak maksimum lot miktarları ekteki dosyada yer almaktadır. ***

accx
15-04-2014, 23:26
bugün birşeyler yapmaya çabalamışsın fakat yarım kalmış spek efendi sen böyle havaları seversin göster kendini

accx
19-04-2014, 00:05
3 sene oldu bir karar verilemedi nasıl bir sistemdir. hala tetkik hakimine verilmek üzere............

eli kulağında.......

accx
23-04-2014, 00:16
http://i.hizliresim.com/JL6E95.jpg (http://hizliresim.com/JL6E95)

accx
30-04-2014, 14:34
bilanço tahmini var mıdır

accx
30-04-2014, 18:54
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=356993

accx
30-04-2014, 18:55
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=356995

accx
30-04-2014, 18:56
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. - FFKRL, 2014/3 Aylık Konsolide Olmayan Net Dönem KarI 11.776.000 TL

accx
30-04-2014, 19:18
7.845.000 (31.03.2011)
9.562.000 (31.03.2012)
12.557.000 (31.03.2013)
11.776.000 (31.03.2014)

METEHANN
03-05-2014, 09:27
potansiyel var : % 338

http://u1312.hizliresim.com/1j/h/vksj5.jpg (http://bit.ly/c25MCx)


Kaynak: BORSAGÜNDEM (http://galeri.borsagundem.com/galeri/bedelsiz-potansiyeli-yuksek-101-hisse/559658-250092)

Bu yıl bedelsiz verebilirmi arkadaşlar?

accx
07-05-2014, 16:19
http://cdn.image.borsagundem.com/static/photos/gallery/original/461565.jpg?v=1399447623000

Kaynak: BORSAGÜNDEM (http://galeri.borsagundem.com/galeri/2014-bilancolari-ve-gecmis-yil-karsilastirmalari/590860-339717)

emektar
13-05-2014, 15:13
sayın accx ...

uzun süredir bu kağıdı takip ediyorsun...asıl hedefin ve beklentilerin nelerdir...
çok sığ, alıp satması zor bir hisse...
biliyorum sizde boş yere yatırım yapmazsınız...

emektar
13-05-2014, 15:22
2009 yılı net dönem kar 41.229.000 TL

2010 yılı net dönem kar 35.817.000TL

2011 yılı net dönem kar 36.352.000 TL

2012 yılı net dönem karı 46.984.000 TL

2013 yılı net dönem karı 41.545.000 TL
Toplam:....................201.927.000 TL

2009 Yılından beri dağıtılmayan kar sonucu toplam Özkaynak 509.666.000 TL Ödenmiş sermaye 115.000.000 TL

bedelsiz olabilir ama sermayesi yüksek bedelsize uygun değil..
önce sermaye tavanını yükseltmesi lazım...

emektar
13-05-2014, 15:34
beş yıldır temettü de vermemiş...karı cebe indir hamallığını biz yapalım...bunun yasal bir dayanağı yok mu...
SPK yı göreve davet ediyorum.ya temettü ya bedelsiz istiyoruz....TCELL üç yıl temettü vermedi herkes şikayetçi...

emektar
13-05-2014, 15:55
şikayette bulundum..
sizde bulunun...
http://www.spk.gov.tr/apps/bilgiedinme/oneri.aspx

accx
13-05-2014, 18:10
TABLO-Mart ayında Yatırım Teşvik Belgesi İptal Edilen Borsa İstanbul Şirketleri

FİRMANIN ADI: KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
YATIRIM SEKTÖRÜ/YATIRIMIN CİNSİ: MADENCİLİK - İstihraç ve İşleme
KOMPLE YENİ YATIRIM
ÖNGÖRÜLEN DESTEK UNSURLARI: Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası,
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
Vergi İndirimi Oranı
YATIRIM KAPASİTESİ: Altın 1.78 TON/YIL
SABİT YATIRIM(TL): 116.000.000
İSTİHDAM(Kişi): 166

***********

FİRMANIN ADI: FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
YATIRIM SEKTÖRÜ/YATIRIMIN CİNSİ: HİZMETLER - Diğerleri
FİNANSAL KİRALAMA
ÖNGÖRÜLEN DESTEK UNSURLARI: Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası
YATIRIM KAPASİTESİ:
SABİT YATIRIM(TL): 1.517.393
İSTİHDAM(Kişi): 0

***********

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
12 Mayıs 2014

accx
13-05-2014, 22:17
spek efendi 4,8x rakamlarda dön dolaş yapıyorsun yorulmadın mı
5,xx rakamlar alerji mi yapıyor ,yoksa bahar havası mı çarptı?
yakında kayıp ilanı verilecek senin için

emektar
14-05-2014, 10:21
Yüzde 1,07′si halka açık olan şirketin dolaşımda toplam 1.233.035 adet hissesi bulunuyor.