mecra münakasası

imalat-ı harbiye müdüriyeti umumiyesi mübaayat komisyonundan:
kayaştaki fabrika için su mecrası (yolu) yaptırılacaktır.
şartnamesini ve resmini görmek ve izahat almak isteyenlerin her gün ve yevm-i ihale (ihale günü) olan 10 temmuz 927 pazar günü saat 14-te teminat-ı mevkute akçesiyle müracaat eylemeleri