Sayfa 590/601 İlkİlk ... 90490540580588589590591592600 ... SonSon
Arama sonucu : 4808 madde; 4,713 - 4,720 arası.

Konu: Prtaş

 1. Alıntı Originally Posted by turbulans Yazıyı Oku
  Onur bey evet yaa ödenmiş sermaye 25 den 32 e çıkmış.var bi şeyler hadi hayırlısı.ama icimde kıpır kıpır valla.ama bazı sorularda yok degil mesela kayıtlı sermaye yükselmeden ödenmiş yükselirmi yani sermaye düzeltmesi buna uygunki yapmışlar yada artı madem bizim pay oranlarımız nasıl olacak.var bir şeyler varrr .
  yok bir şeyler yok. takke var külah var..

 2. Baharı beklerken kara kış kapıyı tekrar çaldı. Ah koca karı soğukları ahh. Kazma kürek yaktırıcan valla.

 3. Halka açık ortaklıkların sermaye artırımları yoluyla halka arz
  MADDE 7 - (1) Halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında Kurul’a başvuru öncesinde aşağıdaki
  işlemler yapılır.
  a) Kayıtlı sermaye sisteminde, yönetim kurulu artırılacak sermaye miktarını ve satış esaslarını belirleyen
  bir karar alır.
  b) Esas sermaye sisteminde; yönetim kurulunca, esas sözleşmenin sermaye maddesinin değişikliğini
  içeren madde tadil tasarısı hazırlanır ve madde değişikliği için Kurul’un onayını takiben genel kurulca sermaye
  artırımı kararı alınır. Bu genel kurulda, yeni pay alma haklarının kısmen ya da tamamen kısıtlanmasının toplantı
  gündemine alınmış olması halinde yönetim kurulu tarafından yeni pay alma haklarının kısıtlanma nedenlerinin
  ortakların bilgisine sunulması zorunludur.
  c) Yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen kısıtlanmak istenmesi durumunda; bu hususun, kayıtlı
  sermaye sisteminde esas sözleşme ile yetkili kılınmış yönetim kurulunun alacağı sermaye artırımı kararında, esas
  sermaye sisteminde ise genel kurulun alacağı sermaye artırımı kararında, açıkça belirtilmesi gerekir. Kayıtlı
  sermaye sisteminde, yönetim kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama kararı, Kurulun kayıtlı sermaye
  sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, alındığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde Ticaret Siciline tescil ve
  TTSG’de ilan edilir.
  (2) Bu işlemlerden sonra bu Tebliğ’in 3 no’lu ekinde belirtilen belgelerin eklendiği bir dilekçe ile payların
  kayda alınması için Kurula başvurulur.
  (3) Payları GİP Listesi’nde bulunan şirketlerin bu kapsamda ihraç edeceği payların kayda alınması için bu
  Tebliğ’in 4 no’lu ekinde belirtilen belgelerin eklendiği bir dilekçe ile Kurula başvurulur.
  .
  3.nolu ek.
  .
  SERMAYE ARTIRIMI YOLUYLA HALKA ARZ İÇİN
  GEREKLİ BELGELER
  1. Tek metin haline getirilmiş esas sözleşme,
  2. Sermaye artırımına ilişkin yetkili organların kararı,
  3. Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri hakkında açıklama,
  4. İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılması durumunda; içkaynakların varlığına ve mevzuata uygun
  olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir raporu,
  5. İzahname, yeni pay alma sirküleri ve tasarruf sahipleri sirküleri (Yeni pay alma haklarının tamamen
  kısıtlanması durumunda yeni pay alma sirküleri istenmez),
  6.Raf kayıt sisteminde raf kayıt izahnamesi ve pay bilgi notu,
  7. Aracı kuruluşla yapılan sözleşme örneği (Kurulca satışın aracı kuruluş vasıtası ile yapılması şart
  koşulmadığı takdirde, bu şart aranmaz.),
  8. Geçmiş 3 yıla ait yıllık ve Tebliğde öngörülen ara dönemler itibariyle hazırlanmış finansal tablolar ve
  bağımsız denetim raporları ile son 3 yıla ait faaliyet raporları,
  9. Son 3 yıla ait kar dağıtım tabloları,
  10. Satış fiyatının Borsa veya nominal değerinden farklı olması halinde fiyatın belirlenme yöntemine
  ilişkin bilgi,
  11. Pay bedellerinin yatırılması için nezdinde özel hesap açılan Banka tarafından bu durumu Kurula
  bildiren yazı,
  12. Kurulun ilgili tebliğleri uyarınca ilan zorunluluğu bulunuyorsa, yönetim kurulu kararlarının ilanlarının
  yapıldığı TTSG,
  13. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan izin belgesi ile genel kurul toplantı tutanağı ve katılanlar
  cetveli (Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklardan istenmez.),
  14. Artırılacak sermayeyi temsil eden paylardan satılmayanların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3
  iş günü içerisinde bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alınacağını ortaklığa karşı taahhütte
  bulunmuş olan pay sahiplerinin veya aracı kuruluşların ortaklığa verdiği satınalma taahhütnamesi ve bir sureti,
  taahhütname bir tüzel kişi tarafından veriliyorsa, tüzel kişinin yetkili organının taahhüde ilişkin kararı (Kayıtlı
  sermaye sistemindeki ortaklıklardan istenmez.),
  15. Ek satış hakkının kullanılmak istenmesi halinde;
  a- Halka arzedilecek paylar üzerinde senetlerin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı ve senet sahiplerinin
  haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar olmadığını ve ayrıca paylar üzerinde intifa hakkı olup olmadığını
  belgeleyen ilgili ortaklıktan alınmış bir yazı ile paylarını halka arz edeceklerin bu konudaki yazılı beyanları,
  b- Halka arzedilecek paylar üzerinde zilyedliğin herhangi bir rehin veya teminat işlemine dayanmadığı
  konusunda paylarını halka arzedecek olanların yazılı beyanları,
  c- Ek satış hakkı konusunda, ek satışı yapacak ortaklar ile aracı kuruluşlar arasında yapılan sözleşme
  örneği,
  16. Halka açık olmayan ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla halka arzlarında, yönetim kurulu üyeleri
  ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında yüz kızartıcı suçlardan dolayı alınmış cezai
  kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve şirket işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki
  uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair beyanlar,
  17. Payları Borsa’da işlem görmeyen halka açık ortaklıkların halka arz edilecek hisse senedi örneği,
  18. Kurul’ca istenecek diğer bilgi ve belgeler.

 4. Alıntı Originally Posted by akant2017 Yazıyı Oku
  varmı açıklama yok.olabilirmi sence soru işareti...2013 sonu nire 2020 nire bu zamana kadar varlık fonu tmsf alsaydı çoktan ayağa kalkardı.demekki yatırımcıyı destekleyen yok.hep yatırımcının arkasındayız diyorlar lakin icraat yok.yani gemisini yürüten kaptan kaptan gemisini yürütüyor..haberler sizde hayaller bizde..
  Ne yaparsak yapalım ne tarafa dönersek dönelim ne körden nede topaldan kurtula biliyoruz hiç şansımız yok gibi bu işi çözse çözse büyük patron çözer TMSF konusu tamamda kamu yararına kullanmayacağı bir şey yok 30 yıldır bizim hisseler piyasa değerini defter değerini bıraktım tarihi eser oldu koleksiyoncular dan fayda var bize çbsler tmsfnin elinde iyi yerlere gelirde niyeti bozarlarsa gübre ticareti bile yaparlar en iyisi büyük patronun ortaya çıkması salavat getirmeye başlıcaz artık imamların işi de çoğalmaya başladı kuyruğa gireriz artık akıl bırakmadı bunlar bizde rahmetli sağkende çok uçuyordu diyecekler arkamızdan

 5. *1*2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 192 nci maddesiyle 397 nci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca"

  şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan "Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca

  ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

 6. (6) (Ek= 28/3/ 20136455 /80 md.) Beşinci fıkra kapsamında denetime tabi olduğu halde söz konusu denetimi yaptırmayanların finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir.

 7. MADDE 80 – 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

  “(5) Dördüncü fıkra kapsamı dışında kalan anonim şirketler ile 4572 sayılı Kanun kapsamındaki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşları bu fıkra hükümlerine göre denetlenir. Denetime ilişkin usul ve esaslar ile bu fıkra uyarınca denetim yapacak denetçilerin niteliklerine, uyacakları etik ilkelere, görev ve yetkilerine, seçilmelerine, görevden alınmalarına veya ayrılmalarına; denetimin ve denetim raporlarının içeriğine ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Kanunun denetçinin sorumluluğuna ilişkin hükümleri, bu fıkra uyarınca denetim yapacak denetçilere de kıyasen uygulanır.

 8. 4572 sayılı kanunun SPK tarafında yürütülmesi.
  .
  https://www.resmigazete.gov.tr/eskil...0190125-16.htm

Sayfa 590/601 İlkİlk ... 90490540580588589590591592600 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •