Sayfa 770/772 İlkİlk ... 270670720760768769770771772 SonSon
Arama sonucu : 6173 madde; 6,153 - 6,160 arası.

Konu: PRTAS - ÇBS Printaş


 1. XII. Mülkiyet hakkı
  Madde 35 – Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.
  Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.
  Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.
  XIII. Hakların korunması ile ilgili hükümler
  A. Hak arama hürriyeti
  Madde 36 – Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde
  davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.16
  Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.
  B. Kanuni hakim güvencesi
  Madde 37 – Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.
  Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu
  doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.

 2. Arkadaşlar hemen paniğe kapılmayın bu işler uzun ve bizler içinde sabır gerektirir hernekadar çok uzun oldu ama.bizim için milat yönetimin şirket birlestirme talebi için spk ya talepte bulunmalarıdır.mahkeme den tüm bunlar için uygunluk raporu beklenmekte.pandemi dolayısıyla heryerde bir gecikme olmustur.hoş bu raporda çıksa daha sonrada spk safhaları vardır.bu safhalar şirket raporlarının hazırlanması genel kurul derken bayagı bir zaman alacaktır diye düşünüyorum.....hayırlı bayramlar....

 3. Çbs printaş ana sözleşmesi
  Bölüm II
  Sermaye ve Hisse Senetleri:
  Sermaye ve Hisseler:
  Madde 7:
  Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı kanunun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini
  kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 14/11/1996 tarih ve 1417 sayılı izni ile bu sisteme
  geçmiştir.
  Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000.-YTL’sı (Yirmibeşmilyonyenitürklirası) olup herbiri 1.-YTL.
  ’sı itibari kıymette 25.000.000. paya bölünmüştür.Halka açık Şirketin halihazır çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş herbiri 1.-YTL
  (Biryenitürklirası) değerinde 15.079.350. (Onbeşmilyonyetmişdokuzbinüçyüzelli) adet hisseye
  bölünmüş 15.079.350.-YTL. (Onbeşmilyonyetmişdokuzbinüçyüzelli) dir. Bu sermayenin tamamı
  ödenmiştir. Toplam 15.079.350.-YTL. (Onbeşmilyonyetmişdokuzbin üçyüzelliyenitürklirası)’sı
  tutarındaki sermayeyi temsil eden hisselerinin tamamı hamiline yazılıdır.
  Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda
  kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya
  yetkilidir.
  Yönetim Kurulu,itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma
  haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir. Yeni Pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay
  sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki
  çerçevesinde önetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar
  çerçevesinde ilan edilir.
  Hisse Senetleri ve Devir:
  Madde 8:
  Sözleşmenin 8. maddesi tümüyle iptal edilmiştir.
  Bölüm III
  Hisse Senetlerinin Şekli Tahvil
  Hisse Senetlerinin Şekil ve Kuponlarının Mülkiyeti :
  Madde 9:
  Hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun 413. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
  uygun surette ihraç olunacaktır.Hisse senetleri temettü kuponları kimin elinde bulunuyorsa onun
  sayılır. Bunlara ait ödemeler hamiline yapılır.
  Bölüm VIII:
  Çeşitli Hükümler:
  Genel Kurul Toplantıları, Sermayenin Azaltılması ve Tasfiyeye Ait İlanlar:
  Madde 30:
  Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 37. maddesinin 4. fıkrası mahfuz kalmak kayıt ve şartıyla
  İstanbul’da sabah gazetelerinden biri ile en az onbeş gün önceden yapılır.Türk Ticaret Kanun’nun
  397 ve 438 maddeleri hükümleri tatbik olunur.Yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve
  ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 4. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Denetleme
  A) Genel olarak
  MADDE 397- (1) (Değişik: 26/6/2012-6335/18 md.) Dördüncü fıkra uyarınca denetime
  tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu
  Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim
  standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık
  faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup
  olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir.
  11063
  (2) (Değişik: 26/6/2012-6335/18 md.) Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan finansal
  tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili
  finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık
  faaliyet raporu için de uygulanır. Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar
  ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir.
  (3) Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu,
  denetleme raporunun sunulmasından sonra değiştirilmişse ve değişiklik denetleme raporlarını
  etkileyebilecek nitelikteyse, finansal tablolar ile, birinci fıkra çerçevesinde yönetim kurulunun
  yıllık faaliyet raporu yeniden denetlenir. Yeniden denetleme ve bunun sonucu, raporda özel
  olarak açıklanır. Denetçi görüşünde de yeniden denetlemeyi yansıtan uygun eklere yer verilir.
  (4) (Ek: 26/6/2012-6335/18 md.) 398 inci madde kapsamında denetime tabi olacak
  şirketler Cumhurbaşkanınca belirlenir.(1)
  (5) (Ek: 28/3/2013-6455/80 md.) Dördüncü fıkra kapsamı dışında kalan anonim şirketler
  ile 4572 sayılı Kanun kapsamındaki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst
  kuruluşları bu fıkra hükümlerine göre denetlenir. Denetime ilişkin usul ve esaslar ile bu fıkra
  uyarınca denetim yapacak denetçilerin niteliklerine, uyacakları etik ilkelere, görev ve yetkilerine,
  seçilmelerine, görevden alınmalarına veya ayrılmalarına; denetimin ve denetim raporlarının
  içeriğine ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususlar Cumhurbaşkanınca çıkarılacak
  yönetmelikle düzenlenir. Kanunun denetçinin sorumluluğuna ilişkin hükümleri, bu fıkra uyarınca
  denetim yapacak denetçilere de kıyasen uygulanır.(1)
  (6) (Ek: 28/3/2013-6455/80 md.) Beşinci fıkra kapsamında denetime tabi olduğu hâlde
  söz konusu denetimi yaptırmayanların finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu
  düzenlenmemiş hükmündedir.
  B) Konu ve kapsam (2)
  MADDE 398- (1) Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık
  faaliyet raporunun denetimi; envanterin, muhasebenin ve Türkiye Denetim Standartlarının
  öngördüğü ölçüde iç denetimin, bu Bölüm hükümleri anlamında 378 inci madde uyarınca verilen
  raporların ve 397 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet
  raporunun denetimidir. Bu denetim, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas
  sözleşmenin finansal tablolara ilişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de
  kapsar. Denetleme, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun belirlediği
  esaslar bağlamında, denetçilik mesleğinin gerekleriyle etiğine uygun bir şekilde ve özenle
  gerçekleştirilir. Denetleme, şirketin ve topluluğun, malvarlıksal ve finansal durumunun 515 inci
  madde anlamında dürüst resim ilkesine uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığını, yansıtılmamışsa
  sebeplerini, dürüstçe belirtecek şekilde yapılır.(2)
  –––––––––––––
  (1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 192 nci maddesiyle 397 nci maddenin
  dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve beşinci
  fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi
  “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
  (2) 26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının birinci
  cümlesinde yer alan “Türkiye Muhasebe” ibaresi “Türkiye Denetim” ve aynı fıkrada yer alan “geçici 2
  nci ve geçici 3 üncü maddelerde öngörülen kurul ve kurumun belirlendiği” ibaresi “Kamu Gözetimi,
  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun belirlediği” şeklinde değiştirilmiştir.

 5. B) Konu ve kapsam (2)
  MADDE 398- (1) Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık
  faaliyet raporunun denetimi; envanterin, muhasebenin ve Türkiye Denetim Standartlarının
  öngördüğü ölçüde iç denetimin, bu Bölüm hükümleri anlamında 378 inci madde uyarınca verilen
  raporların ve 397 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet
  raporunun denetimidir. Bu denetim, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas
  sözleşmenin finansal tablolara ilişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de
  kapsar. Denetleme, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun belirlediği
  esaslar bağlamında, denetçilik mesleğinin gerekleriyle etiğine uygun bir şekilde ve özenle
  gerçekleştirilir. Denetleme, şirketin ve topluluğun, malvarlıksal ve finansal durumunun 515 inci
  madde anlamında dürüst resim ilkesine uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığını, yansıtılmamışsa
  sebeplerini, dürüstçe belirtecek şekilde yapılır.(2)
  –––––––––––––
  (1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 192 nci maddesiyle 397 nci maddenin
  dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve beşinci
  fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi
  “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
  (2) 26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının birinci
  cümlesinde yer alan “Türkiye Muhasebe” ibaresi “Türkiye Denetim” ve aynı fıkrada yer alan “geçici 2
  nci ve geçici 3 üncü maddelerde öngörülen kurul ve kurumun belirlendiği” ibaresi “Kamu Gözetimi,
  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun belirlediği” şeklinde değiştirilmiştir.

 6. II - Dürüst resim ilkesi
  MADDE 515- (1) Anonim şirketlerin finansal tabloları, Türkiye Muhasebe Standartlarına
  göre şirketin malvarlığını, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını
  tam, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde; şeffaf
  ve güvenilir olarak; gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtacak şekilde çıkarılır.

 7. hayırdır hareketlenmiş yine ,

Sayfa 770/772 İlkİlk ... 270670720760768769770771772 SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •