Sayfa 20/20 İlkİlk ... 10181920
Arama sonucu : 160 madde; 153 - 160 arası.

Konu: CVKMD - CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ

 1. Açıklamalar
  Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

  Şirketimizin 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyetleri sonucu;

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide finansal tablolarında 401.867.658,00 -TL net dönem karı, Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 349.524.490,14-TL net dönem karı ile gerçekleşmiştir.

  Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

  - 2023 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 303.115.490,27-TL tutarındaki kar'dan 1.400.000,00-TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 301.715.490,27-TL'nin olağan üstü yedeklere alınmasına,

  - TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 313.385.700,00-TL tutarındaki kar'dan 1.400.000,00-TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 311.985.700,00-TL'nin olağan üstü yedeklere alınmasına,

  Şirketimiz sermaye gereksinimleri, finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına,

  oybirliği ile karar verilmiştir.

  Kamuoyuna duyurulur.  Saygılarımızla
  6 mayıs haberi.

 2. #154
  Temettü ödeyecek mi

 3. Finansal Duran Varlık EdinimiA+ A-
  Özet Bilgi
  Yurt Dışında Finansal Duran Varlık Edinimi
  İlgili Şirketler
  []
  İlgili Fonlar
  []
  Finansal Duran Varlık Edinimi

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
  Hayır (No)

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
  Hayır (No)

  Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
  -

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
  Hayır (No)

  Bildirim İçeriği


  Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
  17/05/2024


  Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
  Evet


  Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
  Virtus Mining Ltd.


  Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
  Madencilik


  Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
  24.918.028 USD


  Edinim Yöntemi
  Satın Alma (Purchase)


  İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
  17.05.2024 (Gerekli yasal süreçlerin ve pay devir işleminin tamamlanması ile birlikte planlanmaktadır.)


  Edinme Koşulları
  Vadeli (Timed)


  Vadeli ise Koşulları
  Sözleşme tarihi olan 17.05.2024 tarihinde 9.000.000 USD, ile Şirketimizin hakim ortağı Hüseyin ÇEVİK?ten ödünç alınmak üzere, Şirketimiz namına ayrıca ödenecek 10.000.000 USD bedelin karşılığı olarak Şirketimiz sermayesinin %1?ine tekabül eden (420.000 TL nominal değerli, 420.000 adet B Grubu) Hüseyin ÇEVİK?e ait hisseler sözleşme tarihinde Satıcı?ya devredilecektir. 2027, 2028 ve 2029 yıllarında yapılacak ödemelerin Şirketimiz tarafından erken ödenmesi halinde (maden üretim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde) bilabedel Hüseyin ÇEVİK?e iade edilecek olup, Şirketimiz adına herhangi bir yükümlülük oluşmayacaktır. Bu hisseler tarafların karşılıklı mutabakatı olmaksızın 30.12.2030 tarihinden önce paraya çevrilemeyecektir. Borcun erken ödenmemesi halinde, 30.12.2030 tarihinde, ödünç alınan söz konusu %1?lik Şirketimiz hisselerinin piyasa değerinden bağımsız olarak 10.000.000 USD üzerinden Hüseyin ÇEVİK tarafından geri alım hakkı mevcuttur. Ayrıca bu ödemelere ilave olarak Satıcı?ya: 15.12.2024 tarihinde 10.000.000 USD, 15.05.2025 tarihinde 10.000.000 USD, 15.09.2025 tarihinde 10.000.000 USD, 15.06.2027 tarihinde 30.000.000 USD, 15.06.2028 tarihinde 40.000.000 USD, 15.06.2029 tarihinde 40.000.000 USD, tutarlarında ödemeler de yapılacaktır.


  Edinilen Payların Nominal Tutarı
  17.442.620 USD


  Beher Payın Alış Fiyatı
  9,1156 USD


  Toplam Tutar
  159.000.000 USD


  Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
  70%


  Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
  70%


  Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
  70%


  Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
  98%


  İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
  263%


  Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
  Olumlu


  Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
  Hayır (No)


  Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
  Hayır (No)


  Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
  Metallurgium Investment Limited


  Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
  Hayır (No)


  Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
  Yoktur


  Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
  17/05/2024


  Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
  Taraflar arasında pazarlık usulüyle belirlenmiştir.


  Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
  Düzenlendi (Prepared)


  Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
  Değerleme Raporu düzenlenmiştir.


  Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
  17.05.2024


  Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.


  Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
  277.776.339 USD (Şirket Değeri)


  İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
  -

  Açıklamalar
  Şirketimiz, Cumhuriyetimizin köklü değerlerini ilke edinen, yerli ve milli üretim anlayışını gözeten, ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlama motivasyonu ile global ölçekte yatırımlarına devam etmektedir.

  Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2024 tarihli ve 2024/11 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, Türkiye'de kurulu Aldridge Mineral Madencilik A.Ş. ("Aldridge")'nin hisselerinin tamamına sahip olan Hollanda merkezli Virtus Mining Ltd. ("Virtus") hisselerinin %70'inin satın alınması konusunda Metallurgium Investment Limited ("Metallurgium") ile anlaşmaya varılmıştır.

  Polimetalik maden yatakları bakımından Türkiye'nin en büyük, Dünya'nın da en büyükleri arasında yer alan ve Yozgat ili Yenipazar mevkiinde bulunan 72474 ruhsat nolu 9.239 hektar maden sahasının sahibi Aldridge hisselerinin tamamı Virtus'a ait olup, yapılan bu satın almayla birlikte Aldridge hisselerinin kontrol ve yönetimi Şirketimize geçmektedir.

  Bir polimetalik proje olan Yenipazar Maden Sahasında Altın, Gümüş, Bakır, Kurşun ve Çinko cevherleri bulunmaktadır. Yenipazar Maden Sahasında Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu ("UMREK") yetkililerince 2024 yılında hazırlanan "Kaynak Raporu"na göre; 1.211.084 ons Altın, 40.017.230 ons Gümüş, 123.156 ton Bakır, 401.833 ton Kurşun ve 585.694 ton Çinko kaynağı bulunmaktadır. İşbu Kaynak Raporunda belirtilen maden cevherlerinin toplam Altın eşleniği 3.465.066 ons'tur. (Kaynak Raporunda belirtilen maden kaynakları ruhsat sahasının yaklaşık %10'u ile sınırlı olup, bu alanda yapılan aramalardan elde edilmiştir.)

  Yapılan satın alma kapsamında, 159.000.000 USD'lik satın alma bedelinden ayrı olarak Yenipazar Polimetalik Maden Projesinin üretim faaliyetlerine başlamasına bağlı olarak Aldridge tarafından Metallurgium'a %3 NSR Payı ve 2031, 2032 ve 2033 yıllarındaki faaliyetlerinden elde edilecek gelirlerden 10.000'er ons'luk Altın karşılığı ödeme ile 2034 yılı için 3.000 ons'luk Altın karşılığı ödeme gerçekleştirilecektir (toplam 33.000 ons). Şirketimiz ayrıca, Yenipazar Maden Sahasındaki mevcut yatırımları için Virtus tarafından daha önce kullanılan yaklaşık 40.000.000 USD tutarındaki kredinin vadelerine göre Virtus tarafından ödenmesini sağlayacaktır. (İlgili finansal borç, NSR Payı ve ons ödemeleri Virtus için yapılan şirket değerlemesinde dikkate alınmıştır.)

  Şirketimizce gerekli finansman temini çalışmalarının tamamlanması akabinde Yenipazar Maden Sahasında yatırım çalışmalarına hızlı ve planlı bir şekilde başlanılması hedeflenmektedir.

  Kamuoyuna duyurulur.

  Saygılarımızla  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 4. Son bir ay da cvkmd de olanları özetleyeceğim umarım atladığım önemli bir şey kalmamıştır.
  Her şey o kadar hızlı gelişiyor ki yetişmek imkansız gibi...

  Önce,
  24.4.24 de kap bildirisinde patrondan 1.260.000 lotun borsada işlem görecek tipe dönüştürme haberi geldi..
  Daha sonra,
  6.5.24 de yine kap bildirisinde patronun 2.940.000 lotun daha borsada işlem görecek tipe dönüştürme haberi geldi
  Böylece toplamda 1.260.000 + 2.940.000 = 4.200.000 lot satılacak haberi..
  Şirket ödenmiş sermayesinin %10 na denk gelen bir rakam..
  o gün 435 lira düşen fiyat, dişe dokunur başka haber olmamasına rağmen 590 lara kadar çıktı..

  17.5.24 de gelen devasa alım haberine rağmen düşüşe geçti.
  20.5.24 de yıl sonuna kadar bir firmaya satılan 18,2 milyon dolarlık haber
  23.5.24 de gelen sarıalan bölgesi altın rezervin 2021 de açıklanan "umrek" raporuna göre 264 bin ons olan rezervin..
  son açıklanan "umrek" raporuna göre 538 bin onsa çıktığı haberi..
  24.5.24 gelen sarıalan bölgesi için alınan yatırım teşvik belgesinin 855 milyondan 2,44 milyar liraya çıkarılması hissenin
  590 lardan 490 lara düşüşüne engel olamadı..

  Patronların borsaya yeni arz haberleri can sıkıcı bir durum, bir çok kötü örnekte mevcut
  Zaten normal yeni şirket arzları piyasada para bırakmadı, daha ne kadar sürecek belli değil..
  Patronun bu açıklanan yeni %10 luk arzı dışında en az beş sene başka arz olmayacağını açıklaması hisseye güveni tazeler kanımca
  Hiç kıpraşmadan bekliyoruz hissede bakalım daha neler yaşanacak..
  Deniz dibinden inci çıkarmak isteyen; vurgun yemeyi göze almalı..

 5. Alıntı Originally Posted by Radyocu Yazıyı Oku


  Sn Heg, raporla ilgili ilk bölümleri ben de okudum, anlamadığım yerler var...
  Projenin yaklaşık 9 yıl süreceği bildirilmiş...
  1. resimde görüleceği gibi yıllık 152 bin ons altın üretiminden bahsedilmiş...
  yıllık 152 bin onsu dokuz yılla çarparsak= 1 milyar 350 bin ons gibi bir rakam çıkıyor...
  Oysa 3. resimde faaliyet raporunda "görünür rezervin" toplam 264 bin ons olduğundan bahsediyor...
  "cevher" ile "görünür rezerv" kelimeleri arasında bir fark mı var..

  2. resimde 1.15 proje karı kısmında...

  Toplam gelir 41 milyar demiş
  altına giderleri yazmış
  net karı 37 milyar bulmuş...
  Burayı da anlamadım...

  Dokuz yıllık projede bu günkü rakamlarla 37 milyarlık kar veya ciro böyle bir firma için çok büyük rakamlar...
  Hele de şu an için 2022 yıllık cirosu 1 milyar civarında iken...
  Balıkesir, sarıalan bölgesi için yaklaşık bir sene önce şöyle bir şeyler yazmıştım..
  Son umrek raporuyla rezervin 264 bin onstan 538 bin onsa çıkması bana hiç şaşırtıcı gelmedi..
  yanlış anlaşılmasın şirket bunları gizledi falan demiyorum..
  Bölgede daha çok veri geldikçe rakamların olumlu değişiyor olması olumlu
  Deniz dibinden inci çıkarmak isteyen; vurgun yemeyi göze almalı..

 6. Henuz yatirimim yok ama cok yakindan takip ediyorum CVKMD'ni... Biraz da ben katki saglamaya calisayim.

  Gorunur rezerv: Varligi kesinlesmis ve ekonomik sekilde cikarilmasi mumkun olan maden cevheri
  Muhtemel rezerv: Varligindan kesin emin olunamayan yada cikarilmasi ekonomik olmayabilecek maden cevheri.

  Buyuk lokma diyebilecegimiz 2 rezerv biliyoruz:
  1- Balikesir Sarialan = 538.625 ons (264 bin ons'tan artti, YKB Hüseyin Çevik burada 1Milyon onsu gececeklerini tahmin etmis)
  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290079

  2- Yozgat Yenipazar = 3.465.066 ons
  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287355

  Bu 2 cevher alani ile ilgili teorik hesaplamalar yaparsak:
  Izinler /Ekipman Satin alinmasi: 2024 sonu
  Madenlerin cikarilmasi: 5 ve 10 sene (2025-2030)
  Cikarma maliyeti: %50
  Ons ortalama fiyat: 2400$
  $/TL: 32

  Balikesir cevheri: 540,000 x 0.5 x 2400 x 32 = 21 milyar TL kar (Balikesir'e 5 sene diyelim) = 4.2 Milyar TL/yil
  Yozgat cevheri: 3,400,000 x 0.5 x 2400 x 32 = 130 milyar TL kar (Yozgat buyuk cevher, 10 sene diyelim) = 13 MilyarTL/yil

  Bunlari %20 ongorulemeyen risk ve maliyetlerle eskiltirsek, enflasyon hesabi haric
  Balikesir cevheri: 3,36 Milyar TL/yil + Yozgat cevheri: 10,4 Milyar TL/yil = 14Milyar TL/yil eder.
  Mevcut FAVOK marjinin %40 olmasina bakarak bana mantikli gelen rakamlar oldu (diger varsayimlar gerceklesir mi?)

  Hadi biz diyelim sacmaladik, bir %50 daha inelim hesaptan, 7Milyar TL yillik kar...
  Ve alinan diger hicbir isi hesaba katmadik !!
  2023/12 kari 800Milyon TL

 7. Sadece bu hafta bir satın alma haberi ve 100 milyon civarı satış haberi geldi...
  Önceki olumlu haberlere rağmen hissedeki kan kaybı sürüyor..
  Olumsuz haberlerle yukarı çekip, olumlu haberlerle gelene gidene ver..
  Patronun hiç olmazsa açıklanan yeni %10 luk arzın nasıl olacağı ve en az 5 sene yeni arz yapmayacağını garanti etmesi iyi olur.
  Deniz dibinden inci çıkarmak isteyen; vurgun yemeyi göze almalı..

 8. YATIRIMCI SUNUMU gelmis... Sahane otesi...https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292463

Sayfa 20/20 İlkİlk ... 10181920

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •