Sayfa 10/30 İlkİlk ... 8910111220 ... SonSon
Arama sonucu : 239 madde; 73 - 80 arası.

Konu: GYHOL - Gedik Yatırım Holding A.Ş.

 1. patron hissesi benden uzakta dursun

 2. #74
  ***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  ***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

  Özet Bilgi Genel Kurul Sonucu Hk.
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

  Genel Kurul Çağrısı
  Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
  Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
  Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
  Karar Tarihi 25.03.2019
  Genel Kurul Tarihi 25.04.2019
  Genel Kurul Saati 12:00
  GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2019
  Ülke Türkiye
  Şehir İSTANBUL
  İlçe KARTAL
  Adres Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No :1 A Blok Yakacık, Kartal / İstanbul

  Gündem Maddeleri
  1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
  2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
  3 - 2018 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
  4 - 2018 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
  5 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
  6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
  7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,
  8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kâr dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
  9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması,
  10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
  11 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
  12 - Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesine,
  13 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesi için karar alınması,
  14 - Dilek ve görüşler.
  Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
  Kar Payı Dağıtım

  Genel Kurul Çağrı Dökümanları
  EK: 1 GUNDEM ILANI GYHOL.pdf - İlan Metni
  EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI GYHOL.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


  Genel Kurul Sonuçları
  Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
  Genel Kurul Sonuçları GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 25.04.2019 günü, saat 12:00 da, Cumhuriyet Mah. Ilkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık Kartal/İstanbul, adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 24.04.2019 tarih ve 437955515 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu' nun gözetiminde yapılmıştır.
  Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 29.03.2019 tarih ve 9798 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 25.03.2019 tarihinde KAP' ta, şirketimizin internet sitesi olan www.gedikyatirimholding.com adresinde ve 26.03.2019 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.
  Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 Adet hisseden 27.308.030,092 TL.lik sermayeye karşılık 27.308.030,092 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 27.216.885,092 TL.lik sermayeye karşı 27.308.030,092 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, Bağımsız Denetim Kuruluşu Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. temsilcisi Erkut Yavuz' un hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
  Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Tevfik Metin Ayışık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
  1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Tevfik Metin Ayışık' ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Murat Esen'i, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Kadircan Karadut'u ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.
  2-) Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
  3-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
  4-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
  Bağımsız Denetim Raporu müzakere ye açıldı söz alan olmadı.
  5-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
  2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
  6-) 2018 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
  7-) Yönetim Kurulu Üyelerinden Ersin Refik Pamuksüzer ile Ülkü Feyyaz Taktak' a 2019 yılı için aylık net 2.400,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine 91.145 red oyuna karşılık 27.216.885,092 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
  8-) 25.03.2019 tarih 458 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen,
  " Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
  Ortaklığımız, her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az 20% nispetindeki kısmının nakitve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir.
  Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, Şirketin gelişme ve büyüme hedefleri dikkate alınmak suretiyle, halka açık bir ortaklık olarak kar dağıtım politikamız, Yönetim Kurulumuz tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurulun onayına sunulur.
  Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır." şeklindeki 2019 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
  8.1. 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda 32.373.381,00 TL net dönem karı hesaplanmıştır.
  8.2. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 32.778.090,79 TL kardan %5 oranında 1.638.904,54 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,
  8.3. 2018 yılı karından yasal yedekler ayrıldıktan sonra, kalan tutar olan 31.139.186,25 TL nin şirketin faaliyet döneminde yaptığı yatırımlarda kullanılması amacıyla kar dağıtımı yapılmamasına, yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
  9-) 22.04.2019 tarih ve 459 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ‘nin 2019 hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına 91.145 red oyuna karşılık 27.216.885,092 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
  10-) Üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediğine ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.
  11-) 2018 yılında herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığına ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.
  12-) Yönetim Kurulumuzun 6 Aralık 2018 tarih ve 452 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurusuna uygun olarak şirketimizin borsada işlem gören kendi paylarının (GYHOL), ekli Geri Alım Programı' nda belirlenen şekilde geri alımının yapılabilmesine, Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının, şirketimizin ödenmiş sermayenin %10'ununa denk gelen nominal tutarın 3.000.000 adet olarak belirlenmesine, herhangi bir taahhüt içermeyen alım yetkisi konusunda Şirketimiz Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, Yönetim Kurulunun bu kararı alırken herhangi bir fiyat hedefi ve beklentisi olmadığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
  13-) Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
  14-) Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı, görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.


  Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
  Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

  Genel Kurul Sonuç Dökümanları
  EK: 1 GYHOL HAZIRUN CETVELI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
  EK: 2 GYHOL TUTANAK.pdf - Tutanak
  EK: 3 GYHOL GERI ALIM PROGRAMI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


  Ek Açıklamalar
  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758080


  BIST

  (25/04/2019 - 18:41:59)

 3. #75
  ***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

  ***GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

  İlgili Şirketler []
  İlgili Fonlar []
  Türkçe
  Kredi Derecelendirmesi

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
  Hayır (No)
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
  Hayır (No)
  Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
  -
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
  Hayır (No)
  Bildirim İçeriği

  Açıklamalar

  JCR-Eurasia Rating, Gedik Yatırım Holding A.Ş.' nin kredi derecelendirme sürecinde, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘A+(Trk)' ve ‘A-1(Trk)', notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir. Ayrıca Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ülke tavanı olan ‘BBB-' olarak, görünümlerini ise ‘Negatif' olarak teyit etmiştir.

  Kamu oyuna saygıyla duyurulur

  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758365


  BIST

  (26/04/2019 - 17:41:30)

 4. #76
  GYHOL Solo 2019/3 Aylık DÖNEM KARI (ZARARI): 13587003 Yıllık Değ%:677

 5. Bu kağıt bir iki yıl içinde çok yüksek prim yapma potansiyeline sahip görünüyor. FK’sı bu kadar düşük bir şirket olamaz. C grubu olması tek dezavantajı. Borsacı sahipleri tüm hisseleri elinde tutuyor neredeyse. %1’ine bile sahip aracı kurum yok. %0.1 ine sahip olmak için 40bin lot almanız yeterli. Gedik şu an piyasadaki en güçlü aracı kurumlardan. Aynı hızla büyümeye devam ederse bu fiyatlar çok komik kalacak. Bir iki yıl içinde bir süre seri tavan yaparak ederini bulacaktır diye düşünüyorum. İlk olarak C grubundan kendini kurtarması şart. Bunu sağlamak içinde sahiplerinin ellerindeki hisselerin bir kısmını arz etmesi ve ya bedelli açıklaması gerek. Ancak bedelliye ihtiyacı yok. Başvursa dahi spk onaylamaz. Bir diğer şart fiyatının 3.6 lira olması. Bu durumda da piyasada dolaşan hisse ederi 10 milyon olacak ki B grubu olarak kredili işleme konu olabilsin. En ufak bir olumlu haberde tavana en ufak bir olumsuzlukta tabana yapılacak kadar sığ bir tahta. Bu yüzden B grubu olması yatırımcı güvenini sağlaması gerek. Sahipleri durumdan memnun ki yapabilecekleri fiyatları göstermiyorlar hisseye. Ancak her hisse bir gün ederini bulur. Bunu unutmayalım.


  Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

 6. Kkk.1976 sizi tebrik ederim güzel yorumunuz için. geleceğin yıldız hissesi olabilecek bir hisse bu şekilde büyümeye güzel finansal sonuçlar göndermeye devam ederse yakın zamanda ederini bulacaktır.Birileri farketmeden toplamaya devam ...

 7. Şirketimiz Gedik Yatırım Holding AŞ'nin yatırım stratejileri kapsamında, Birleşik Krallık merkezli ve Londra'da yerleşik bir yatırım kuruluşunun yüzde 51 payının satın alınmasıyla ilgili olarak taraflar arasında alım sözleşmesinin imzalanmasına ve bahse konu payların satın alımının Financial Conduct Authority'nin (FCA) onayı doğrultusunda gerçekleştirilmesine karar verilmiş olup, yatırım süreciyle ilgili Yönetim Kurulu Başkan Vekili Onur Topaç yetkilendirilmiştir" denildi.

 8. #80
  GYHOL Solo 2019/6 Aylık DÖNEM KARI (ZARARI): 16528489 Yıllık Değ%:543

Sayfa 10/30 İlkİlk ... 8910111220 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •