Sayfa 808/883 İlkİlk ... 308708758798806807808809810818858 ... SonSon
Arama sonucu : 7059 madde; 6,457 - 6,464 arası.

Konu: YGYO-Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


 1. Tavan hayırlı olsun

 2. arkadaş 2 kademede devre kesici mi girer devreye ? bu nedir yaa

 3. #6460
  15-20 ekim tarihleri arasında 1500 arap yatırımcının davet edildiği bir yapı fuarı var 10 ekim civarında beklentisini belli eder.bi halt olmaz ise basar gecerim.

  yt değildir

 4. #6461
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
  Hayır (No)

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
  Hayır (No)

  Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
  -

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
  Hayır (No)

  Bildirim İçeriği


  Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
  Sakarya İli-Arifiye İlçesi Merkez Mah.262 Ada 1 Parsel 30.212 M2 Yüzölçümlü Yurt Binası


  Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
  30.112 m2


  Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
  30/09/2019


  Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
  Evet


  Toplam Satış Bedeli
  Kdv Hariç 111.000.000 TL


  İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
  174,85%


  Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
  47,21%


  Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
  4,76%


  Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
  50,60%


  Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
  2,20%


  İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
  2751,87%


  Satış Koşulları
  Vadeli (Timed)


  İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
  -


  Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
  Olumlu


  Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
  59.639.600


  Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
  -


  Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
  -


  Karşı Taraf
  Ortadoğu Enerji San.ve Tic.A.Ş.


  Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
  Evet (Yes)


  Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
  İlişkili Taraf


  Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
  -


  Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
  0,30


  Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
  Emsal Karşılaştırma Yöntemi


  Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
  Düzenlendi (Prepared)


  Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
  -


  Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
  31/12/2018 - 2018_169


  Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
  De-Ga Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.


  Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
  51.360.400


  İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
  -

  Açıklamalar
  Bugün toplanan yönetim kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır;

  1.) Sakarya İli-Arifiye İlçesi Merkez Mah.262 Ada 1 Parselde kayıtlı 30.212 M2 Yüzölçümlü Yurt Binasının Ortadoğu Enerji San.ve Tic.A.Ş.'ye Kdv Hariç 111.000.000 TL (Yüzonbirmilyon Türk Lirası) bedel karşılığında satımına,

  2.)Söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre;

  a) Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı % 4,76

  b) Tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 174,85

  c) Devredilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı %2.752

  olup,

  Yapılacak işleminin Tebliğin 6/2 maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde %50 sınırını aşması sebebiyle;

  1-Söz konusu satış işleminin; Sermaye Piyasası Kanununun 24. maddesi ile yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) 7/1 maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulmasına, "Önemli nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)nin Ayrılma Hakkının Kullanımı başlığını taşıyan 9.maddesi kapsamında söz konusu satış işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin paylarını şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda, Sermaye Piyasası Mevzuatının Kamuyu Aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu karar tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda bilgilendirilmelerine,

  2-"Ayrılma Hakkı'nın" kullanılmasında Sermaye Piyasası Kanununun 24. maddesi ile yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı başlığını taşıyan 10. maddesi kapsamında, Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatının" söz konusu satış işleminin ilk defa bu Yönetim Kurulu Karar tarihi itibariyle kamuya açıklanacağı dikkate alınarak, işbu yönetim Kurulu Karar tarihi hariç olmak üzere, işbu karar tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan "Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması" alınarak hesaplanan 0,30 TL olarak belirlenmesine ve pay alım teklif fiyatına ve pay alım teklif sürecine genel kurul toplantısı gündeminde yer verilmesine,

  Bu doğrultuda,

  a. Söz konusu önemli nitelikteki işlemin Genel Kurul onayına sunulmasına, Genel Kurul Gündeminde ayrılma bedeli ve ayrılma hakkı kullanım süreci ile ilgili bilgilere Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca yer verilmesine,

  b. SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde Yönetim Kurulumuz tarafından, "ayrılma hakkı" kullanımları sonucunca Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği "toplam maliyet" ile ilgili olarak 5.000.000TL "üst sınır" getirilmesine ve toplam maliyetin 5.000.000 TL'sını aşması halinde Genel Kurul kararı alınmış olmasına rağmen söz konusu işlemin gerçekleştirilmemesine, işlemden vazgeçilmesine,

  c. Söz konusu sınırlama ile ilgili bilgilerin genel kurul toplantısı gündeminde yer almasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

  d. Yukarıda konu edilen sınır aşıldığı takdirde ve/veya mevzuat uyarınca şartların gerçekleşmemesi durumunda, anılan alım işleminden vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul toplantısı gündemine alınmasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına,  3-Sermaye Piyasası Kurumu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli iş ve işlemlerin ifası, ayrılma hakkının kullandırılması ile ilgili olarak aracı kuruluşun seçimi ve görevlendirilmesi hususlarında Yaşar Altıparmak ve Cengiz Dilli'nin yetkili ve görevli kılınmasına,

  Bahsi geçen sınırlamalar ve/veya diğer şartlar hakkında işlemin görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemin ilanından önce ve her halükarda bu konularda Yönetim Kurulu Kararı alındığında, derhal, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, KAP'nda kamuya açıklama yapılmasına ve söz konusu sınırlamalar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,Oy birliği ile karar verildi.

 5. #6462
  111 milyonluk kdv hariç satış. ne oldu 32 kapattı


  y t değildir

 6. #6463
  ağa o para kasaya girecek)))

 7. Birileri için satış fırsatı oldu kactan aldilarsa .Bu haber başka kağıtlara düşse tavan olurdu

Sayfa 808/883 İlkİlk ... 308708758798806807808809810818858 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •