HALKA ARZA KARAR VERME

http://www.borsaistanbul.com/sirketl...za-karar-verme

- Finansman
- Likidite
- Tanıtım
- Kurumsallaşma
- İkincil halka arz imkanı
- Kredibilite
- Globalleşme
Bir şirketi halka arz kararı vermeye yönlendiren birbirinden farklı koşullar bulunmaktadır. Şirketler halka açılmak ve paylarının organize bir pazarda işlem görmesini sağlamak suretiyle her şeyden önce önemli bir finansman kaynağından yararlanırlar.

Finansman Kaynağı

Paylarını primli fiyatla halka arz etmekle şirketler, alternatif finansman yöntemlerine göre daha düşük maliyetle ve uzun vadeli bir kaynağı kullanmaktadırlar.

Ayrıca şirketler, halka açıldıktan ve payları Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra da paylarını teminat göstererek kredi kullanabilme, borç senedi ihraç edebilme imkanlarından yararlanmak suretiyle finansman sağlayabilmektedirler.

Likidite

Halka arz edilen payların organize bir pazarda istenilen zamanda, piyasa arz ve talebine göre oluşan fiyatlardan, şeffaflık içerisinde alınıp satılmasını sağlayarak paylara likidite kazandırılmakta, mevcut ortaklara önemli bir imkan sağlanmaktadır.

Yurtiçi ve Yurtdışında Yaygın Tanıtım

Payları Borsa'da işlem gören şirketler hakkındaki çeşitli bilgiler, Borsanın şeffaflık ve kamuyu aydınlatma işlevi çerçevesinde veri yayın kuruluşları, basın ve yayın kuruluşları ile diğer görsel yayın kuruluşları vasıtası ile yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılara sürekli olarak ulaştırılmaktadır.

Sözkonusu bilgi dağıtımı şirketlerin ve şirket ürünlerinin hem yurtiçinde hem de yurtdışında tanınmalarına yardımcı olmaktadır. Yaygın tanınmanın sağladığı avantaj çerçevesinde gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında yerleşik ve aynı sektörde faaliyette bulunan şirketlerle işbirliğine gidebilme, ortak girişim oluşturarak benzeri konularda çalışmaların yapılabilmesi imkanı doğabilmektedir.

Kurumsallaşma

Ülkemizde faaliyette bulunan şirketlerin karakteristik özelliği aile şirketi hüviyetine sahip olmalarıdır. Bu durum genellikle, şirketin ömrünün kurucu ya da yönetimde söz sahibi olan aile bireylerinin ömürleri ile sınırlı olmasını beraberinde getirebilmektedir.

Şirketlerin paylarını halka arz etmeleri ve Borsada işlem görmeye başlamaları SPK ve Borsa İstanbul’un incelemelerini içeren bir süreç dahilinde gerçekleşmektedir. Ayrıca şirketler işlem görmeye başladıktan sonra finansal tablolarını belirli dönemlerde bağımsız denetim kuruluşlarına denetlettirmekte, ortaklarını ve kamuyu düzenli olarak bilgilendirmekte, SPK ve Borsa İstanbul'un sürekli denetimine tabi olmaktadırlar.

Bu çerçevede halka açılmak ve paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmesini sağlamak ile şirketler, sermaye piyasasının denetim mekanizmaları sayesinde kurumsallaşma süreçlerini hızlandırmakta ve profesyonel yönetim imkanlarına daha kısa sürede kavuşabilmektedirler.

İkincil Halka Arz İmkanı

Şirketler sadece birincil halka arz ile değil, daha sonra da, payları işlem görmekte iken yatırım ve benzeri ihtiyaçları nedeniyle ortaya çıkan kaynak gereksinimlerini, mevcut ortaklarının rüçhan haklarını kısıtlamak suretiyle gerçekleştirebilecekleri "İkincil Halka Arz"lar ile karşılayarak yeniden finansman imkanı yaratabilirler.

Gelişmekte olan ülkelerdeki sermaye birikiminin yetersizliği ülkelerin ekonomik gelişim sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çerçevede şirketler büyümek, gelişmek, yatırım yapmak ve globalleşen dünyada rakipleri ile rekabet edebilmek için gerekli olan sermayeyi bulmakta zorlanmaktadırlar. Borsa şirketi olarak sermaye piyasasından temin edilen finansmanın şirketlerin kaynak probleminin çözümüne sağladığı katkı, son yıllarda giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Kredibilite

Şirketlerin paylarının Borsada işlem görmesi bankacılık ve para piyasası nezdindeki kredibilitelerini artırmakta, daha ucuz ve kolay kredi bulma imkanı kazanmalarını sağlamaktadır.

Globalleşme

Şirketlerin paylarının Borsada işlem görmeye başlaması ile birlikte, şirketler yabancı ülkelerde de kolayca sermaye piyasası aracı ihraç edebilir ve o ülkede sermaye piyasası araçlarını kote ettirerek işlem görmesini sağlayabilirler. Böylece yurtdışı piyasalara ulaşabilirler.

HALKA ARZA HAZIRLIK
http://www.borsaistanbul.com/sirketl...-arza-hazirlik

Borsa İstanbul pazarlarında işlem görebilmek için şirket pay senetlerinin halka arzına dair izahnamenin SPK tarafından onaylanarak payların halka arz edilmesi ve Borsa İstanbul kotuna/pazar kaydına alınması gerekmektedir.

Borsa İstanbul kotuna/pazar kaydına alınma, borsada sürekli işlem görmesi talep edilen payların ilgili şartları taşımaları durumunda ilgili pazarda işlem görmesinin kabul edilmesi anlamına gelmektedir.

Borsamıza ve SPK’ya başvuru öncesinde şirketlerin yapmaları gereken ön hazırlık işlemleri:
• Şirket İçi Çalışma Grubunun Oluşturulması

• Aracı Kuruluş Seçimi

• Finansal Tabloların Hazırlanması ve Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi

• Genel Kurul Kararı ve Esas Sözleşme Değişikliği

• Fiyat Belirlenmesi

• Başvuru için Gerekli Belgelerin Hazırlanması

7 ADIMDA HALKA ARZ

http://www.borsaistanbul.com/sirketl...imda-halka-arz

1. Borsa İstanbul ve SPK'ya Müracaat

2. Borsa İstanbul ve SPK Uzmanlarınca Şirket İncelemesi

3. Takas ve Saklama Bankası ve MKK’ya Müracaat

4. Şirketin İşlem Göreceği Pazarın Belirlenmesi

5. Halka Arz İzahnamesinin Onaylanması

6. Payların Halka Arzı ve Satış Sonuçlarının Bildirilmesi

7. Borsa Kotuna Alınma ve İşlem Görmeye Başlama

HALKA ARZ ve SATIŞ YÖNTEMLERİ

http://www.borsaistanbul.com/sirketl...tis-yontemleri


Halka açılma esas olarak üç şekilde yapılır:

- Mevcut payların satışı
- Sermaye artırımı
- Her iki yöntemin bir arada kullanılması

Payların halka arzında üç satış yöntemi kullanılmaktadır:

a) Talep toplama
b) Borsada satış
c) Talep toplanmaksızın satış