Sayfa 2/26 İlkİlk 123412 ... SonSon
Arama sonucu : 201 madde; 9 - 16 arası.

Konu: AYCES - Altınyunus Çeşme

 1. Hisse başlıkları alfabetik olarak mı yoksa son yazılana göre mi sıralansın?

  Forum yönetimi tarafından düzenlenen ankete katılmak için;

  http://www.hisse.net/topluluk/showthread.php?t=582

 2. #10

 3. #11

 4. #12

 5. Bu kağıdın gerçek değerine ulaşma şansı var mı? Yoksa buralarda sürünmeye devam mı edeceğiz.

 6. Gunaydin akidesler, cumleten bol kazancli seanslar......Diyecegim ama topik olu gibi duruyor...

 7. KAP: AYCES [AYCES ] ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Esas Sözleşme Tadili
  Orjinal Link:
  https://www.kap.org.tr/Bildirim/589251Dosyalar:


  Esas Sözleşme Tadili 2017-02-28
  Dil Seçimi
  Dil seçimi
  Türkçe
  İngilizce
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
  Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)
  Bildirim İçeriği
  Açıklamalar
  Açıklama BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI'NA


  AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM

  Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun
  28.02.2017 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı
  Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6.
  maddesinde belirtilen 25.000.000 TL. tutarındaki kayıtlı sermaye
  tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2017 yılı sonunda dolacağından,
  Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını
  kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı
  Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve Şirketimiz merkez adresinin, Merkezi Adres
  Sistemi ve ticaret sicili işlemlerinin elektronik olarak yürütüldüğü MERSİS
  (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ile uyumlu hale getirilmesini teminen, Şirket
  esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin
  tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde
  gerekli izinlerin alınmasına ve konunun yapılacak ilk Genel Kurul'da pay
  sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

  ESKİ ŞEKİL


  ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ


  Madde 4-


  Şirketin merkezi İZMİR
  şehrindedir. Adresi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120 İzmir'dir. Adres
  değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
  Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat
  şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına
  rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil etirmemiş şirket için bu durum fesih
  sebebi sayılır.

  Şirket, Türk Ticaret Kanunu,
  Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve
  dışında şubeler açabilir. Şirketin şube açması ve kapaması halinde,
  söz konusu durumlar, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
  Gazetesi'ne ilan ettirilir.

  KAYITLI SERMAYE


  Madde 6-


  Şirket Sermaye Piyasası
  Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.4.1998 tarih ve
  23/410 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme
  geçmiştir.

  Şirketin Kayıtlı Sermayesi :
  25.000.000 TL. (YİRMİBEŞMİLYON TÜRK LİRASI

  Her bir payın nominal değeri
  : 1 Kr.

  Sermaye Piyasası Kurulunca
  verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları arasındaki 5 (beş)
  yıllık dönem için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
  tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye
  artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir
  tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel
  kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin
  alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.


  Şirketin Çıkarılmış Sermayesi
  : 16.756.740 TL. değerindedir. Bu sermaye beheri l Kr. itibari değerde
  836.399.182,60 adet A grubu hamiline, 190.356.566,4 adet B grubu nama,
  481.350.851 adet C grubu hamiline, 10.256.396,15 adet D grubu nama, 30.076.200
  adet E grubu hamiline ve 127.234.803,85 adet E grubu nama olmak üzere cem'an
  1.675.674.000 adet paya bölünmüştür.

  Yapılacak nakit karşılığı
  sermaye arttırımlarında D grubu pay ihraç edilemez. Nakit sermaye artışlarında
  D grubu payların rüçhan hakları E grubu pay satın alma hakkı vermek suretiyle
  kullandırılır.

  Çıkarılmış sermayeyi teşkil
  eden 16.756.740 TL.nın 3.559.770 TL.'lık kısmının tamamı nakden ödenmiş, kalan
  13.196.970 TL. da iç kaynaklardan karşılanarak ortaklara payları oranında
  bedelsiz pay senedi olarak dağıtılmıştır.

  Sermayeyi temsil eden paylar
  kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

  16.756.740 TL. sermayeyi
  teşkil eden 1.675.674.000 payın dağılımı aşağıdaki şekildedir.
  GRUBU/NEVİ
  PAY ADEDİ
  TOPLAM
  (TL)
  A HAMİLİNE
  836,399,182.60
  8,363,991.826
  B NAMA
  190,356,566.40
  1,903,565.664
  C HAMİLİNE
  481,350,851.00
  4,813,508.51
  D NAMA
  10,256,396.15
  102,563.9615
  E HAMİLİNE
  30,076,200.00
  300,762.00
  E NAMA
  127,234,803.85
  1,272,348.0385
  Toplam
  1,675,674,000.00
  16,756,740.00  Yönetim Kurulu, 2013-2017
  yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası
  Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye
  tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış
  sermayeyi artırmaya yetkilidir.

  Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi
  Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan
  kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

  Nama yazılı payların devri
  Şirket'in onayına tabidir. Şirket nama yazılı paylarını devretmek isteyen pay
  sahibine , devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeri ile kendi veya
  diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay
  istemini reddedebilir.

  Yönetim Kurulu, imtiyazlı ve itibari değerinin
  üzerinde veya altında pay ihraç etme yetkisine sahiptir.

  YENİ ŞEKİL


  ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ


  Madde 4-


  Şirketin merkezi İZMİR
  şehrindedir. Adresi Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi No.120/101
  Konak/
  İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil
  ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş
  adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş
  adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil
  etirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

  Şirket, Türk Ticaret Kanunu,
  Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve
  dışında şubeler açabilir. Şirketin şube açması ve kapaması halinde,
  söz konusu durumlar, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
  Gazetesi'ne ilan ettirilir.

  KAYITLI SERMAYE


  Madde 6-


  Şirket Sermaye Piyasası
  Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.4.1998 tarih ve
  23/410 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme
  geçmiştir.

  Şirketin Kayıtlı Sermayesi :
  25.000.000 TL. (YİRMİBEŞMİLYON TÜRK LİRASI)


  Her bir payın nominal değeri
  : 1 Kr.

  Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
  tavanı izni, 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için
  geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
  ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye
  artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir
  tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel
  kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin
  alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.


  Şirketin Çıkarılmış Sermayesi
  : 16.756.740 TL. değerindedir. Bu sermaye beheri l Kr. itibari değerde
  836.399.182,60 adet A grubu hamiline, 190.356.566,4 adet B grubu nama,
  481.350.851 adet C grubu hamiline, 10.256.396,15 adet D grubu nama, 30.076.200
  adet E grubu hamiline ve 127.234.803,85 adet E grubu nama olmak üzere cem'an
  1.675.674.000 adet paya bölünmüştür.

  Yapılacak nakit karşılığı
  sermaye arttırımlarında D grubu pay ihraç edilemez. Nakit sermaye artışlarında
  D grubu payların rüçhan hakları E grubu pay satın alma hakkı vermek suretiyle
  kullandırılır.

  Çıkarılmış sermayeyi teşkil
  eden 16.756.740 TL.nın 3.559.770 TL.'lık kısmının tamamı nakden ödenmiş, kalan
  13.196.970 TL. da iç kaynaklardan karşılanarak ortaklara payları oranında
  bedelsiz pay senedi olarak dağıtılmıştır.

  Sermayeyi temsil eden paylar
  kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

  16.756.740 TL. sermayeyi
  teşkil eden 1.675.674.000 payın dağılımı aşağıdaki şekildedir.
  GRUBU/NEVİ
  PAY ADEDİ
  TOPLAM
  (TL)
  A HAMİLİNE
  836,399,182.60
  8,363,991.826
  B NAMA
  190,356,566.40
  1,903,565.664
  C HAMİLİNE
  481,350,851.00

  4,813,508.51
  D NAMA

  10,256,396.15

  102,563.9615
  E HAMİLİNE

  30,076,200.00

  300,762.00
  E NAMA
  127,234,803.85

  1,272,348.0385
  Toplam

  1,675,674,000.00

  16,756,740.00  Yönetim Kurulu, 2017-2021
  yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası
  Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye
  tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış
  sermayeyi artırmaya yetkilidir.

  Şirketle ilişkilerde sadece
  pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate
  alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı
  sahibi kabul edilirler.

  Nama yazılı payların devri
  Şirket'in onayına tabidir. Şirket nama yazılı paylarını devretmek isteyen pay
  sahibine, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeri ile kendi veya
  diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay
  istemini reddedebilir.

  Yönetim Kurulu, imtiyazlı ve
  itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etme yetkisine sahiptir.
  Bilgilerinize arz ederiz.

  Saygılarımızla,

  ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
  Tarih göstermiştir ki bilge herşeyi bilmez,sadece ahmaklar herşeyi bilir... 8. Sahibi olmayan kağıt

Sayfa 2/26 İlkİlk 123412 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •